Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Decret 3/2021

Article 1.- De la proposta de Comissions de l’Assemblea.

1.-  La forma natural de treballar de l’Assemblea de Representants és per Comissions, les propostes, resolucions i les conclusions que emetin fruit del seu treball ha de ser en tot cas ratificat sempre pel Plenari.

2.- Es determina l’existència de cinc Comissions pertanyents a dos blocs: el bloc de la Comissió Legislativa Orgànica i el bloc de les Comissions d’impuls i seguiment de l’acció de Govern.

3.- Existirà una única Comissió Legislativa Orgànica, tot i que funcionarà amb 3 Subcomissions:

a) La de Reglament de l’Assemblea de Representants de la República. (CRA)

b) La de Reglament General i de Funcionament del Consell per la República. (CORF)

c) La de Reglament Electoral del Consell per la República. (CREC)

4.- Existiran com a mínim 4 Comissions de control i impuls a l’acció del Govern.

a) La d’Acció Política Interior (CAPI), corresponent a l’Àmbit 1 del Pla de Govern

            b) La d’Acció Econòmica (CEF), corresponent a l’Àmbit 4 del Pla de Govern

            c) La d’Acció Internacional (CAI), corresponent als Àmbits 2 i 3 del Pla de      Govern

            d) La d’Acció Cultural (CAC), corresponent a l’Àmbit 5 del Pla de Govern

5.- Tots els membres de l’Assemblea han d’incorporar-se com a mínim a una de les Subcomissions de la Comissió Lesgislativa Orgànica o a una de les Comissions de control i impuls de l’acció de Govern, i com a màxim a dues.

6.- Cada comissió o subcomissió tindrà com a molt 35 membres per a facilitar el treball i les discussions. No obstant això, el ple de l’Assemblea pot autoritzar la constitució amb un nombre superior, en el sentit que es determina a la disposició transitòria primera d’aquest Decret.

Article 2.- De la durada i sistema d’organització de les Comissions.

1.- Les Comissions es constitueixen per temps indefinit i fins que no siguin dissoltes pel Plenari de l’Assemblea.

2.- Queda exceptuada d’aquesta temporalitat la Comissió de Reglament General del Consell, que ha de finalitzar el seu treball en el termini de dos mesos, termini en el qual ha d’enviar al plenari la seva proposta de text de Funcionament General del Consell, que inclogui el sistema de debat i elecció del President del Consell.

3.- Fins que no es reguli el funcionament de les Comissions en el Reglament de Funcionament de l’Assemblea (CRAR), aquestes s’autoorganitzaran pel que fa als debats interns, sistema i calendari de funcionament i contingut de la Comissió.

4.- No obstant el que disposa l’apartat anterior, tota Comissió ha de tenir un/a president/a, un/a vicepresident/a i un/a secretari/a. A aquests efectes i per donar una visió d’homogeneïtat i coherència, la Comissió Legislativa Orgànica, tindrà una única Mesa per a les tres Subcomissions, motiu pel qual aquesta Comissió tindrà, a més del seu president/a dos/dues vicepresidents/es i dos/dues secretaris/es.

Article 3.- De les propostes de creació, modificació o dissolució de les Comissions.

1.- Qualsevol dels membres de l’Assemblea pot proposar a la Mesa de l’Assemblea, la creació, modificació o dissolució de les Comissions.

2.- A tal efecte dirigirà comunicació per escrit fefaent a la Mesa amb la seva sol·licitud, i la justificació que la suporta. La Mesa posarà data a la substanciació del debat i els termes de votació per a la propera sessió del Plenari que correspongui, tot i que pot incorporar-ho a la pròpia sessió si, a criteri de la Mesa, ha estat formulada en temps i forma i l’Ordre del dia de la sessió ja iniciada ho permet.

3.- Presentada la sol·licitud de creació, modificació o dissolució d’alguna Comissió per part d’algun membre de l’Assemblea, en el moment de l’Ordre del dia en que s’hagi incorporat aquest punt, la presidència de la Mesa sol·licitarà al membre que hagi presentat la proposta per que la presenti en el termini màxim de 4 minuts. Posteriorment demanarà a un/a membre del Govern i pel mateix temps esmerçat pel presentant d’un torn per a que aquest/a exposi el que cregui convenient en suport o en oposició de la proposta. Acte seguit es votarà la proposta.

Article 4.- De la substanciació del debat de Constitució de les Comissions.

1.- El debat de constitució de les Comissions de l’Assemblea de Representants s’iniciarà amb la lectura dels articles 1 i 2 d’aquest Decret per part d’una de les Secretaries de la Mesa.

2.- Finalitzada la lectura per part de la Secretaria de Mesa, des de la Presidència es convidarà al Govern del Consell per tal que es dirigeixi a la Cambra i exposi el que cregui oportú respecte de la proposta de creació de les Comissions.

3.- Finalitzada la intervenció del Govern, es donarà la paraula a tot aquell representant que vulgui intervenir, per un temps no superior als dos minuts.

4.- Finalitzades les intervencions dels representants, la Mesa obrirà votació del  present decret, o les variacions que el govern hagi pogut acceptar respecte de les propostes que hagin pogut estar formulades en el tràmit de l’apartat 2 d’aquest mateix article, en el sentit d’acceptar-ne l’estructura de Comissions, i la seva creació,  o rebutjar-la.

5.- Fixada l’estructura en Comissions els representants, d’acord amb l’art. 1.5 d’aquest Decret, esculliran per mitjans digitals la o les Comissions o Subcomissions a les quals es volen incorporar per a ser-ne membres, a partir del dia següent de la celebració de l’Assemblea i durant un termini de 72 hores.

Article 5.- De la continuació de la sessió.

Un cop hagi estat aprovada la Mesa d’acord amb el que disposa el Decret 2/2021 i hagin estat aprovades les Comissions, el/la president de l’Assemblea de Representants, d’acord amb el president del Consell, pot incorporar nous punts a l’Ordre del dia, i durant el temps que la Mesa estimi convenient, seguint aquestes regles:

  • Tothom qui vulgui parlar ha de manifestar-ho a secretaria de la Mesa.
  • Serà Presidència qui doni la paraula a cada representant seguint l’ordre de petició de paraula.
  • Cada intervenció no pot ser superior als 2 minuts.
  • Ningú pot sol·licitar un nou torn de paraula, fins que no hagin passat almenys 20 intervencions des de la seva darrera.
  • La intervenció dels representants s’ha de centrar en l’objecte del nou punt de l’Ordre del dia. Això no obstant, si volen proposar nous punts a l’ordre del dia o que es debati una resolució, han de formular per escrit aquesta petició a la Secretaria de la Mesa, que, d’acord amb el procediment previst al Reglament Fundacional, admetrà o denegarà la petició, que en tot cas es substanciaria en una altra sessió de l’Assemblea de Representants.

Article 6.- Aixecament de la Sessió.

1.- Un cop escollides la Mesa de l’Assemblea i les Comissions Legislatives Inicials, i  s’hagi celebrat si així s’ha considerat pertinent el debat obert, la Presidència de l’Assemblea aixecarà la sessió.

Disposició transitòria.- Sobre el nombre de membres de les Comissions de forma transitòria.

Fins que no es reguli el que correspongui en el Reglament de Funcionament de l’Assemblea, el nombre de membres de les Comissions pot ser lliure. Si existeix un desequilibri entre el nombre de membres integrants d’una o una altra Comissió o Subcomissió, la Mesa establirà el que convingui donant de baixa o d’alta a membres a les diferents Comissions després d’haver transaccionat individualment amb els representants que es puguin veure afectats pel desequilibri (en defecte o en excés) i en fixarà l’assignació final.

Disposició final.- Publicació i entrada en vigor.

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Consell.