Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Decret 2/2023 mitjançant el qual es dissol l’òrgan de l’Assemblea de Representants

“Decret número 2/2023 del Govern del Consell de la República mitjançant el qual es dissol l’òrgan de l’Assemblea de Representants.

Primer.-El Codi General del Consell de la República, text definitiu esmenat aprovat en ple ordinari de l’Assemblea de Representants el diumenge, 18 de setembre de 2022, en el seu Títol III, corresponent a “El Govern”, Capítol I, regula els “Òrgans del Govern”. Sent en l’article 311, on estableix les potestats de la Presidència del Consell.

Segon.- L’ Article 311 indica que el President del Govern del Consell té la més alta representació del Consell de la República i dirigeix i coordina l’acció política del seu Govern. Sent per això potestat del President del Govern del Consell, entre d’altres, dissoldre l’Assemblea de Representants.
La naturalesa d’aquesta dissolució, no porta associada la convocatòria d’eleccions i, per tant, a diferència dels supòsits previstos en l’article 321 f) del Codi General, no està subjecte als terminis del Reglament Electoral, en concret dels articles 11 i 12.

Tercer.– Dacord amb el que s’estableix en l’article 351.5 del Codi General, entre les funcions del Govern del Consell de la República, es preveu la de dictar Decrets.

Quart.- En l’ús de les potestats i facultats atribuïdes el President del Consell de la República, es DECRETA: Dissoldre l’òrgan de l’Assemblea de Representants.

Quinqué.- El Decret entra en vigor, fent-se efectiu, en el moment de la seva publicació.”