Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Decret 2/2021

Article 1.- De la convocatòria.

D’acord amb el que estableix l’art. 3 del Decret 1/2021, de 19 de setembre, de convocatòria d’eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República, queda convocada l’Assemblea de Representants per al dia 14 de novembre de 2021, a les 11.00 del matí, i que es celebrarà de manera mixta, presencialment al Mas Comte de Canet de Rosselló, i virtualment a través de l’enllaç zoom: https://us02web.zoom.us/j/81409999510?pwd=MVVMUlZEVFoyNm1sKytLeGFpd1htUT09

Article 2.- Dels qui participen en l’Assemblea.

1.- A aquesta Assemblea només hi tindran accés (i així es verificarà) les persones escollides a les eleccions celebrades els dies 28-29 i 30 d’octubre de 2021 i que hagin estat vàlidament proclamades per la Sindicatura Electoral, i hagin acceptat el càrrec i rebut acreditació. També hi tindrà accés el Govern Fundacional del Consell per la República, però només els primers tindran dret a vot.

2.- No obstant el que es disposa a l’apartat anterior, si bé de forma separada, podran accedir a l’espai on se celebri l’Assemblea (presencial o en línia) els membres de la premsa acreditats pel Govern Fundacional del Consell i els convidats per part d’aquest òrgan.

Article 3.- De la Mesa d’Edat i el seu funcionament.

1.- La sessió constitutiva començarà per la lectura del nom dels electes per part del president de la Sindicatura Electoral. Seguidament el president de la Sindicatura llegirà els articles 3 i 4 d’aquest decret.

2.- Finalitzada la lectura es passarà a la constitució de la Mesa d’Edat en els mateixos termes que els que estableix l’article 12.2 del Reglament Fundacional.

3.- Un cop constituïda la Mesa d’Edat, aquesta cridarà als presents perquè votin el present Decret, convidant amb caràcter previ, si així ho estima convenient, al president del Consell perquè, en un temps breu, faci una salutació a l’Assemblea en nom del Govern del Consell i exposi el que cregui convenient respecte del present Decret.

4.- En cas que hi hagués la sol·licitud d’intervenir per part d’alguns dels presents, se li donaria paraula per a dos minuts, i novament al Govern per un termini de temps igual a l’esmerçat pel representant per manifestar el que consideri respecte als arguments manifestats. 

5.- Finalitzades aquestes intervencions se sotmetria a votació dels presents el Decret. L’aprovació del Decret requerirà una majoria simple de vots favorables. La votació es realitzarà per mitjans digitals. Si aquest és aprovat se seguirà la sessió. Si el Decret és rebutjat, se suspendrà la sessió, i la mesa d’Edat i els impugnants i dos representants del govern, buscaran fórmula alternativa de solució. Si no hi ha acord la sessió se suspendrà fins a una propera jornada.

6.- Si la sessió continua, la Mesa d’Edat iniciarà el procediment d’elecció de la Mesa de l’Assemblea de Representants.

Article 4.- De l’elecció de la Mesa. 

1.- La Mesa d’Edat convidarà a qui vulgui d’entre els assistents a postular-se per a ser candidat a la Presidència o Vicepresidències de la Mesa. Aquesta postulació ha de fer-se per escrit a la Mesa. Motiu pel qual es suspendrà la sessió per 15 minuts.

2.- Un cop represa la sessió, la Mesa d’Edat donarà la paraula ordenadament i als candidats postulats i per ordre alfabètic de cognoms, els quals disposaran d’un temps no superior als dos minuts per exposar el que més els convingui en defensa de la seva candidatura.

3.- Finalitzades les intervencions dels candidats, la Mesa obrirà la votació per a la Presidència i les Vicepresidències. La votació es realitzarà per mitjans digitals.

4.- Qui obtingui més vots serà investit per a l’exercici de les funcions de Presidència.  Qui obtingui la segona i tercera xifra de vots, seran investits pels càrrecs de Vicepresidència primera i segona respectivament.

5.- Finalitzada la votació per a la Presidència i Vicepresidències, s’obrirà novament un torn de postulació per a les Secretaries primera i segona. Que seguirà el mateix procediment que en l’elecció anterior: postulació per escrit, suspensió temporal de la sessió, en aquest cas durant 10 minuts, exposició de les persones candidates, i votació. Qui obtingui el major nombre de vots serà escollida per a les funcions de la Secretaria primera, qui la segueixi en el nombre de vots ho serà per a la Secretaria segona.

Article 5.- La presa de possessió i la continuació del debat.

1.- Un cop escollits els integrants de la Mesa, aquesta prendrà possessió dels seus càrrecs i la Mesa d’Edat quedarà dissolta.

2.- Qui hagi estat escollida per a la Presidència de Mesa, disposarà d’un temps no superior als 15 minuts per a dirigir-se a la Cambra.

3.- Consecutivament a la intervenció de la Presidència, se substanciarà el debat de constitució de les Comissions de l’Assemblea, d’acord amb el que s’estableixi al Decret de creació de Comissions.

Disposició final.- Publicació i entrada en vigor.

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Consell.