Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Codi de desplegament del Codi de Consells Locals

D’acord amb el que preveu l’article 14.3 del Codi General del Consell de la República Catalana, el Govern del Consell, en sessió ordinària del dia 9 de juny del 2023, ha aprovat el següent Codi de desplegament:

Codi de desplegament del Codi de Consells Locals i Estructures territorials

  1. Quan la comunicació al Govern per a formar un Consell Local a la qual es refereix l’article 21.1 sigui per a la formació d’un Consell local supramunicipal -tal com preveu l’article 11.2.c.- serà necessari que aquesta comunicació sigui efectuada per almenys un inscrit del Registre ciutadà major d’edat de cadascun dels municipis que han de formar d’aquest Consell local supramunicipal. Per verificar la pertinença d’un membre del Registre ciutadà a un determinat municipi es tindrà en compte només el domicili que consta en la seva inscripció al Registre. 
  1. El procediment previst en l’article 1 també és vàlid quan tots o alguns dels municipis on es vulgui constituir un Consell local supramunicipal ja disposin prèviament de Consell local d’àmbit municipal.
  1. Els Consells Locals supramunicipals que preveu l’article 11.2.c. podran ser d’àmbit comarcal. En aquest cas, els membres del Registre ciutadà d’un determinat municipi que comuniquen la voluntat de formar un nou Consell local poden fer-ho en nom del conjunt de municipis de la comarca i, per tant, no és necessari que es compleixi la condició que estipula l’article 1, segons la qual cal que la comunicació sigui efectuada per membres del Registre ciutadà de tots els municipis que han de formar d’un Consell local supramunicipal.
  1. Quan els municipis que han de formar part d’un Consell local supramunicipal formen part d’una mateixa comarca, però aquest Consell local no és d’abast comarcal, no serà necessari que hi hagi contigüitat geogràfica entre ells.
  1. En la resta de casos que no responguin al supòsit de l’article anterior, per constituir i per formar part d’un Consell territorial supramunicipal, caldrà que hi hagi contigüitat territorial entre els diferents municipis que en volen formar part. Aquesta condició és vàlida també per a municipis que pertanyen a comarques diferents.
  1. Els inscrits al Registre ciutadà d’un municipi, ja sigui amb o sense Consell local ja constituït, podran demanar la incorporació del seu municipi a un Consell local supramunicipal, sempre que compleixin els requisits previstos als articles 4 i 5. 
  1. Els Registrats s’adscriuen al Consell Local ja constituïts que triïn lliurement, independentment que hi tinguin fixat el domicili que consta en el Registre del Consell. Un registrat només pot estar adscrit en un Consell local i nomes pot votar, per tant, en l’Assemblea ciutadana del Consell Local al qual està adscrit.