RESOLUCIÓ Núm. 87 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 87, de 4 d’abril de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució del membre titular Josep Ramon Barberà i Gomis

En compliment de les disposicions de l’article 6 punt 1 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a la composició dels membres de la Sindicatura Electoral i la seva substitució en cas de vacant o renúncia d’un membre titular, en sessió celebrada el 4 d’abril de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE

SUBSTITUCIÓ DEL MEMBRE TITULAR JOSEP RAMON BARBERÀ I GOMIS

ÚNIC.- En JOSEP RAMON BARBERÀ I GOMIS, membre titular de la Sindicatura Electoral ha presentat la seva renúncia que ha estat acceptada, tot agraint-li la seva dedicació i generositat en el desenvolupament de la seva tasca. En el seu lloc exercirà les seves funcions el membre fins ara suplent, MARTA MARTÍNEZ I GELLIDA.

Barcelona, a 4 d’abril de 2023

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 86 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 86, de 3 d’abril de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per vacant.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 3 d’abril de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER VACANT

PRIMER.- CRISTINA MARTIN RICO va ser proclamada representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial del Vallès Oriental en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO en Resolució núm. 85 d’aquesta Sindicatura de data 29 de març de 2023.

SEGON.- NOÈLIA LORENTE ROMANO va ser proclamada representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial del Vallès Oriental en substitució de MARIÀ RIERA LLAUGER en Resolució núm. 85 d’aquesta Sindicatura de data 29 de març de 2023.

TERCER.- MONTSERRAT DOMINGO MORATÓ va ser proclamada representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial del Vallès Occidental-Oest en substitució de JORDI ROSET CHALER en Resolució núm. 85 d’aquesta Sindicatura de data 29 de març de 2023.

QUART.- Publicada dita proclamació i notificada a les interessades, ha transcorregut el termini d’acceptació del càrrec que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR sense que la Sra. Martin, la Sra. Lorente, i la Sra. Domingo hagin procedit a la seva acceptació motiu pel qual els càrrecs han quedat vacants.

CINQUÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat BERNAT TEIXIDÓ MIRÓ, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Oriental , com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO.

SISÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat STEFANO PUDDU CRESPELLANI, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Oriental, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MARIÀ RIERA LLAUGER.

SETÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat PERE SORIA ALCÁZAR, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Occidental-Oest, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JORDI ROSET CHALER.

VUITÈ.- Els candidats, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 3 d’abril de 2023
La Sindicatura Electoral


Decret 1/2023, sobre la remodelació del Govern del Consell.


 

Decret 1/2023, de 3 d’abril del 2023, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres del Govern del Consell de la República d’acord amb l’article 321, apartat c) del Capítol II del Codi General del Consell de la República
Decreto:
Article 1
Nomenar el Sr. Toni Comín i Oliveres, Vicepresident del Govern del
Consell.
Article 2
Nomenar el Sr. Lluís Puig i Gordi, responsable de Cultura.
Article 3
Nomenar el Sr. Antoni Castellà i Clavé, Portaveu i responsable de la
relació amb els partits i la societat civil.
Article 4
Nomenar la Sra. Montserrat Corrons i Boix, responsable de la
coordinació amb els Consells Locals del Principat.
Article 5
Nomenar el Sr. Guillem Fuster i Usas, responsable de la relació amb les
Institucions municipals.
Article 6
Nomenar la Sra. Carme García Suárez, responsable de la relació amb les
Estructures territorials dels Països Catalans, excepte les del Principat.
Article 7

Nomenar la Sra. Mercè Jou i Torras, responsable de la coordinació amb
els Òrgans interns.
Article 8
Nomenar el Sr. Lluís Llach i Grande, Conseller polític.
Article 9
Nomenar la Sra. Aurora Madaula Giménez, responsable d’Acció
Internacional.
Article 10
Nomenar la Sra. Teresa Vallverdú i Baro, responsable de la relació amb
els partits i la societat civil.

Waterloo, 3 d’abril del 2023
Carles Puigdemont i Casamajó
President del Consell de la República


ACTA DE LA SINDICATURA ELECTORAL RELATIVA ALS RESULTATS DE LES CONSULTES CELEBRADES A INICIATIVA DEL CONSELL LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ


 

Un cop tancat el període de votacions a les 20:10 h del dia 26 de març i finalitzat l’escrutini general, en compliment de les disposicions dels articles 8. j) i 20.1 i 2 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) d’aplicació supletòria segons el que disposa la Disposició Addicional del Reglament de Mecanismes de Consulta, la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 30 de març de 2023, amb l’assistència dels seus membres titulars, i comptant d’acord amb l’article 7.2 del REAR amb l’Estructura Administrativa Fundacional del Consell de la República (en endavant, l’Àrea Tècnica) que ha lliurat en el dia d’avui les següents certificacions:

1a.- Certificació emesa pel Director General de l’Àrea Tècnica, de 26 de març de 2023, assegurant que a partir de les 20:10 hs (CET) s’ha procedit a tancar i segellar les urnes i tot seguit s’ha iniciat el recompte dut a terme en el format de cadena de vots, sent la crida que confirma el procediment dut a terme la següent:
{
digest: “8WNV7InZKYOF0PZ5LhmcR8IWcqA6c0GajHIS5ZOnNss=”,
digestTipAddress: “{strandId:\”HAb22WpxJuZ7R35jC1fior\”,sequenceNo:840924}”,
strandId: “HAb22WpxJuZ7R35jC1fior”,
sequenceNo: 840924
}

Han pogut certificar que la base de dades que conté els vots no ha patit pertorbacions o distorsions i, per tant, s’ha mantingut inalterada, anònima, assegurada i es pot auditar, complint amb les garanties que estableix el Reglament Electoral.

2a.- Certificats també els resultats verificats i definitius de l’escrutini i procedim a aixecar la present

ACTA DE RESULTATS

Consulta 1Consulta 2Consulta 3Consulta 4Consulta 5
TOTALSí: 53Sí: 56Sí: 52Sí: 50Sí: 54
No: 2No: 1No: 4No: 1No: 0
% de vot favorable96,36%98,25%92,86%98,04%100%
Votants838

I perquè consti, signen la present acta, a Barcelona a 30 de març de 2023
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 85 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 85, de 29 de març de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 en relació amb l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació amb les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura pel que fa a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 29 de març de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS PER RENÚNCIA

PRIMER.- MARIA MAS MONTROIG, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial d’Alt Pirineu-Andorra, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- MÒNICA GÓMEZ ENERO, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Vallès Oriental, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

TERCER.- MARIÀ RIERA LLAUGER, escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Vallès Oriental, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

QUART.- JORDI ROSET XALET, escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Vallès Occidental-oest, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

CINQUÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOAQUIM VALLÈS SEGARRA, següent més votat de la circumscripció territorial d’Alt Pirineu-Andorra, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MARIA MAS MONTORIG.

SISÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat CRISTINA MARTÍN RICO, següent més votat de la circumscripció territorial del Vallès Oriental, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO.

SETÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat NOELIA LORENTE ROMANO, següent més votat de la circumscripció territorial del Vallès Oriental, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MARIÀ RIERA LLAUGER.

VUITÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat MONTSERRAT DOMINGO MORATÓ, següent més votat de la circumscripció territorial del Vallès Occidental-oest, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JORDI ROSET XALET.

NOVÈ.- Els candidats, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR, hauran de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 29 de març de 2023
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 84 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.


 

RESOLUCIÓ núm. 84, de 16 de març de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm. 48 formulada amb el nom: “Rebaixar el percentatge mínim pels avals”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 en relació amb l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura pel que fa a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC pel que fa a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 16 de març de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Rebaixar el percentatge mínim pels avals”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:
a) Nom de la Consulta: Rebaixar el percentatge mínim pels avals

b) Pregunta de la Consulta: El percentatge mínim per avalar una consulta ha de ser de l’1% (igual que a Suïssa)

c) Respostes possibles de la consulta:

  • No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Tots els inscrits

e) Previsions de calendari de realització: Com més aviat millor

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 51%

SEGON.- Acomplerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.
En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’article 4.1 del RMC perquè es refereix a aspectes regulats a l’article 9 del RF en la redacció actual de l’article 351 del Codi General atès que es pretén consultar sobre una actuació que el Govern del Consell pot impulsar dins l’exercici de la seva potestat reglamentària.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en compliment del que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial
L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i tan breus com sigui possible. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives.
En aquest cas la pregunta formulada reuneix els requisits exposats perquè està formulada en indicatiu i no conté subordinada.
L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “tots els inscrits” s’adequa a allò que preveu l’article 3 punt 2 del RMC.
La consulta compleix el paràmetre tècnic respecte al percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles segons el que s’exigeix en l’apartat 11 punt 2 apartat f) del RMC.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la Sindicatura Electoral ACORDA L’APROVACIÓ INICIAL DE LA CONSULTA.

CINQUÈ.- Aquesta aprovació inicial es comunicarà al proposant i es comunicarà a l’equip tècnic del Consell per la República que ha de procedir a la creació de l’espai al web de consultes perquè el cens suggerit a la consulta, en aquest cas el relatiu a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, pugui donar-li suport. Aquest espai web haurà d’estar actiu des de l’endemà de la notificació de l’acceptació de la consulta feta al proposant.
El dia posterior a la comunicació al proposant de l’acceptació de la consulta s’iniciarà el període de 30 dies per l’obtenció del suport requerit per poder procedir a la convocatòria formal de la consulta. En tot cas no es posarà en marxa el còmput del període de 30 dies per l’obtenció del suport requerit per poder procedir a la convocatòria de la consulta fins a la posada en marxa de l’espai de recollida de suports a l’espai web de consultes a fi i efecte de garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en l’accés a tot el desenvolupament del procés de participació.

SISÈ: A la finalització del període de 30 dies per l’obtenció de suport es verificarà si s’ha rebut el suport requerit, (5% del cens a qui va dirigit la consulta i si és general el 5% de suport més el suport superior del 5% de 3 de les 8 àrees electorals), a fi i efecte de procedir a l’aprovació de la celebració de la consulta.

Barcelona a 16 de març de 2023
La Sindicatura Electoral


Codi de Consells Locals i Estructures Territorials


 

Text definitiu, esmenat i aprovat en ple ordinari de l’Assemblea de Representants el dissabte, 04 de març de 2023. Revisió i edició del 17 de març. Vist i plau, La Presidenta de la Mesa de l’Assemblea de Representants.

DOCUMENT: Codi de Consells Locals i Estructures Territorials


Proposta de Resolució aprovada al ple de l’Assemblea de Representants del 04 de març del 2023


 

Proposta de Resolució d’urgència en última instància al ple ordinari de l’Assemblea de Representants el dissabte, 04 de març de 2023 de suport a la presidenta del Parlament Laura Borràs.

Resultat: Aprovada
Vots: Sí: 62 (87,32%) No: 3 (4,23%) Abstencions: 6 (8,45%)

DOCUMENT: Declaració de Suport a Laura Borràs


RESOLUCIÓ Núm. 13 DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

Resolució núm. 13, de data 28 de febrer del 2023, del Govern del Consell de la República Catalana relativa a la Proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 44 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana. 5 bis”.

Primer.- L’article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Segon.- La Sindicatura Electoral ,mitjançant la Resolució número 71 de data 28 d’octubre de 2022 , un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ha ACORDAT DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Tercer.- El Govern en l’exercici de les seves funcions, AUTORITZA , la consulta no vinculant, instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 44 formulada:

-Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana. 5bis

-Pregunta de la Consulta: Creus que la zona de l’Ortoll s’ha de convertir en un parc natural urbà?

-Respostes possibles de la consulta: si / no

-Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú

-Previsions de calendari de realització: des del dia 11/03/2023 a les 9 h fins al 26/03/2023 a les 20 h

-Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1.

Quart.- Un cop autoritzada la consulta, el Govern acorda donar trasllat d’aquesta Resolució al proposant, així com indicacions a qui correspongui perquè s’habiliti al mecanisme tècnic de Consultes amb les característiques que han estat proposades i aprovades. I instruccions a qui correspongui per tal que es doni a conèixer la consulta i les seves característiques als membres del cens pertinent.

Barcelona, a 28 de febrer de 2023


RESOLUCIÓ Núm. 12 DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

Resolució núm. 12, de data 28 de febrer del 2023, del Govern del Consell de la República Catalana relativa a la Proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 43 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana. 4 bis”.

Primer.- L’article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Segon .- La Sindicatura Electoral, mitjançant la Resolució número 70 de data 28 d’octubre de 2022, un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ha ACORDAT DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Tercer.- El Govern en l’exercici de les seves funcions, AUTORITZA, la consulta no vinculant, instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 43 formulada:

  • Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana. 4 bis

-Pregunta de la Consulta: Cal que l’Ajuntament assumeixi i es comprometi amb la sobirania fiscal i l’executi?

  • Respostes possibles de la consulta: si / no
  • Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú
  • Previsions de calendari de realització: des del dia 11/03/2023 a les 9 h fins al 26/03/2023 a les 20 h

-Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1.

Quart.- Un cop autoritzada la consulta, el Govern acorda donar trasllat d’aquesta Resolució al proposant, així com indicacions a qui correspongui perquè s’habiliti al mecanisme tècnic de Consultes amb les característiques que han estat proposades i aprovades. I instruccions a qui correspongui per tal que es doni a conèixer la consulta i les seves característiques als membres del cens pertinent.

Barcelona, a 28 de febrer de 2023