RESOLUCIÓ Núm. 104 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 104, de 16 d’agost de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la no autorització de la celebració de la Consulta d’Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Posicionament del Consell de cara a les eleccions espanyoles del 23 de juliol”

Formulada la consulta amb anterioritat a l’aprovació del vigent Codi de Mecanismes Consulta i altres processos participatius vigent en l’actualitat i segons el que disposa la Disposició Transitòria del CMC, aquesta s’ha de regir per allò que disposava el Reglament, vigent en el moment de la seva formulació. Per tant, segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 amb relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 7 i 8 del RMC quant a l’autorització de la consulta un cop verificada la legitimació  dels proposants, l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de la proposta, la pertinença de la pregunta i les respostes i l’obtenció del suport necessari en cas d’iniciatives populars, en sessió celebrada el 8 de maig de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE NO AUTORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR:” Posicionament del Consell de cara a les eleccions espanyoles del 23 de juliol”.

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la pertinença de pregunta i respostes i l’adequació a la resta de paràmetres tècnics de la consulta, amb data 4 d’agost de 2023 s’ha rebut certificat de data 4 d’agost de 2023 de l’àrea tècnica del Consell de la República en la qual s’acredita que, sobre un cens total de 90.585 registrats amb dret a participar s’han obtingut 774 suports, el que suposa el suport del 0,85% del cens al qual es dirigeix la consulta.

SEGON.- Atès que el suport rebut no supera ni tan sols el requisit inicial exigit en l’article 11 punt 4 apartat c) d’obtenir el suport del 5 % del cens al qual es dirigeix la consulta, la Sindicatura RESOL NO AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA.

TERCER.- Aquesta resolució es notificarà al proposant

Barcelona a 16 d’agost de 2023

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 103 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 103, de 15 d’agost de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, sobre l’existència de dificultats tècniques per a l’exercici simultani en l’espai web del Consell de la República de diferents procediments de recollida de suports per a les consultes d’iniciativa ciutadana aprovades inicialment previst en l’article 64 apartat 2 del Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius si no existeix una coincidència exacta en l’àmbit, temps i durada de tots ells.

En ús de les atribucions atorgades per l’article 62 del Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius en relació amb l’article 611 apartat 2 del Codi General del Consell de la República, la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 15 d’agost de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’APLAÇAMENT DE L’INICI DE LA RECOLLIDA D’AVALS DE LES CONSULTES D’INICIATIVA POPULAR ADMESES EN RESOLUCIONS 101 I 102 D’AQUESTA SINDICATURA

PRIMER.- La Sindicatura Electoral, en la Resolució número 101, de 31 de juliol de 2023, publicada al BOC el dia 1 d’agost, va resoldre admetre la proposta de consulta d’iniciativa popular nº 52 de nom “Bloqueig a la investidura a l’Estat espanyol” i va acordar la comunicació d’aquesta admissió al Govern del Consell perquè procedís a la recollida d’avals en el termini màxim de deu dies hàbils des de la notificació de la resolució i amb una durada de 15 dies hàbils.
En aquest cas, l’espai web hauria d’estar habilitat el dia 16 d’agost amb un àmbit territorial del cens a participar de tots els inscrits al Consell de la República.

SEGON.- Igualment, en la Resolució número 102, de 31 de juliol de 2023, publicada al BOC el dia 1 d’agost, la Sindicatura Electoral va resoldre admetre la proposta de consulta d’iniciativa popular núm. 53 de nom “Sol·licitar als partits polítics consulta per nominar Pedro Sánchez” i va acordar la comunicació d’aquesta admissió al Govern del Consell perquè procedís a la recollida d’avals en el termini màxim de deu dies hàbils des de la notificació de la resolució i amb una durada de 15 dies hàbils.
De la mateixa manera que en el cas anterior, l’espai web hauria d’estar habilitat el dia 16 d’agost amb un àmbit territorial del cens a participar dels inscrits al Consell de la República dins el territori de Catalunya.

TERCER.- Amb data 15 d’agost de 2023 la Sindicatura Electoral ha rebut certificació de l’Equip Tècnic del Consell de la República en la qual s’exposa que la plataforma de participació dels inscrits, en la seva versió actual, no permet tenir dos censos de diferents àmbits actius a la vegada. Això impossibilita tenir operatius al mateix temps diversos procediments de recollida d’avals si no tenen tots ells una coincidència exacta en el temps i àmbit territorial. Per tant, en relació amb les resolucions 101 i 102 es presenta un problema d’incompatibilitat degut a la no coincidència del cens a consultar que, segons la certificació emesa per l’equip tècnic, estarà solucionada amb la instal·lació de l’actualització 23/0818 de la plataforma prevista pel proper 18 d’agost, operativa des del dia 21. Aquesta actualització suposarà l’eliminació de les actuals restriccions i la possibilitat que sigui viable la recollida d’avals de forma simultània en diferents processos participatius amb diferents àmbits territorials.

QUART.- Davant la situació d’impossibilitat tècnica d’efectuar de manera simultània els procediments de recollida de suports de les propostes de consultes d’iniciativa popular “Bloqueig a la investidura a l’Estat espanyol” i “Sol·licitar als partits polítics consulta per nominar Pedro Sánchez”, la Sindicatura Electoral ACORDA suspendre el procediment i ajornar l’inici del tràmit de recollida de suports de les consultes d’iniciativa popular al pròxim 21 d’agost de 2023, data en la qual ja serà possible la recollida d’avals de forma simultània.

CINQUÈ.- Amb indicació de la motivació que s’acaba d’efectuar per la Sindicatura, la suspensió provisional del tràmit de recollida de suports i el seu inici el pròxim 21 d’agost de 2023 es comunicarà al Govern del Consell de la República i al seu equip tècnic que haurà de procedir a la creació de l’espai al web de consultes perquè sigui operatiu des del pròxim dia 21 d’agost de 2023 i durant un termini de 15 dies hàbils a fi que el cens proposat en les diferents consultes pugui donar-li suport.

Barcelona, a 15 d’agost de 2023
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 102 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.


 

RESOLUCIÓ núm. 102, de 31 de juliol de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm. 53 formulada amb el nom: “Sol·licitar als partits polítics consulta per nominar Pedro Sánchez”.

En compliment del que disposa l’article 62 del Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius (CMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura Electoral quant a vetlla perquè la tramitació i celebració dels mecanismes de consulta i processos de participació es respecti la normativa vigent i més concretament d’acord amb el que disposa l’article 63 quant a la necessitat de verificar que la iniciativa de consulta proposada reuneix els requisits establerts en el Codi de Mecanismes de Consultes i altres processos participatius, en sessió celebrada el 31 de juliol de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Sol·licitar als partits polítics consulta per nominar Pedro Sánchez”.

PRIMER.- La proposta de consulta preveu:

a) Identificació del proposant

b) Procediment participatiu que proposa: consulta

c) Nom de la Consulta: Sol·licitar als partits polítics consulta per nominar Pedro Sánchez.

d) Pregunta de la Consulta: Donat que el Referèndum és actualment impossible, que tots els partits possibles (també EHB), puguin exigir una consulta als catalans de quin futur volen, amb diverses respostes que Espanya pogués acceptar com: Quin futur es vol per Catalunya? 1-Mantenir Estatut vigent. 2-Negociar un nou Estatut. 3-Negociar un Estat Federal. 4-Autodeterminació (o Altres)

e) Respostes possibles de la consulta:

1.-Acceptar proposta per demanar-les a tots els partits independentistes.

2.-Acceptar proposta modificant totes o algunes de les opcions de resposta.

3.-Rebutjar la proposta

f)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Catalunya

Per tant, compleix amb allò que disposa l’article 61 del CMC.

SEGON.- Comprovada la legitimació del proposant segons el qual disposa l’article 43.1 del CMC, la proposta compleix allò que disposa l’article 42 del CMC sobre el contingut de la consulta, ja que planteja una temàtica d’interès general compatible amb l’àmbit i dins les missions i funcions del Consell de la República compatible amb el seu àmbit d’actuació segons el que disposa el Preàmbul i l’article 11.3 del Codi General.

El Consell de la República es constitueix en Autoritat Nacional Catalana amb l’objectiu inequívoc de restaurar l’efectivitat del dret històric del poble català a la sobirania nacional i de desplegar la República Catalana independent i té com a finalitat impulsar processos democràtics d’autodeterminació per assolir el mandat de la independència. No podem obviar la possible i real transcendència que pot tenir per a la consecució d’aquests objectius l’actual moment polític que ha obert els resultats de les eleccions generals a l’estat espanyol i, per tant, el contingut de la consulta s’adiu perfectament a allò que disposa l’article 42.1 del CMC.

El proposant no especifica si es dirigeix als inscrits al Consell de la República o si la consulta és oberta a tots els ciutadans de Catalunya inscrits o no en el Consell de la República, però, atès el fet que el model de sol·licitud actual de proposta no permet fer aquesta especificació; que en aquests moments no s’ha implementat encara allò que disposa la disposició addicional tercera del CMC respecte a la creació del registre específic per a la participació dels ciutadans dels Països Catalans i/o residents a l’estranger no inscrits al Consell de la República i que el preàmbul del CMC és clar quant a la voluntat de permetre en tot cas la participació directa i real dels inscrits en la presa de decisions fomentant tots els processos participatius al seu abast, entenem que, mentre no s’hagi posat en marxa el Registre específic al qual es fa esmen, la consulta s’ha d’entendre dirigida als inscrits dins l’àmbit territorial al qual es refereix.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant i l’adequació del contingut de la consulta a allò que disposa en CMC, en compliment del que disposa l’article 63 apartats 1 i 3.1 del CMC la Sindicatura Electoral RESOL ADMETRE la consulta proposada i COMUNICAR al Govern del Consell que la consulta proposada compleix els requisits exigits a fi i efecte de què s’iniciï el procés de recollida d’avals en el termini màxim de deu dies des de la notificació de la present resolució i amb una durada de quinze dies hàbils.

Són dies hàbils de dilluns a divendres no festius, inclòs el mes d’agost.

QUART.- El percentatge mínim d’avals necessaris per poder sotmetre a votació la consulta és d’1% dels inscrits en el Consell de la República dins el territori de Catalunya, àmbit al qual afecta la consulta, segons el que disposa l’article 43.2 del CMC

Barcelona a 31 de juliol de 2023

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 101 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.


 

RESOLUCIÓ núm. 101, de 31 de juliol de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm. 52 formulada amb el nom: “Bloqueig a la investidura a l’Estat espanyol”.

En compliment del que disposa l’article 62 del Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius (CMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura Electoral quant a vetlla perquè la tramitació i celebració dels mecanismes de consulta i processos de participació es respecti la normativa vigent i més concretament d’acord amb el que disposa l’article 63 quant a la necessitat de verificar que la iniciativa de consulta proposada reuneix els requisits establerts en el Codi de Mecanismes de Consultes i altres processos participatius, en sessió celebrada el 31 de juliol de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: Bloqueig a la investidura a l’Estat espanyol”.

PRIMER.- La proposta de consulta preveu:

a) Identificació del proposant

b) Procediment participatiu que proposa: consulta

c) Nom de la Consulta: Bloqueig a la investidura a l’Estat espanyol

d) Pregunta de la Consulta: El Consell de la República ha de promoure el bloqueig a la investidura del president a l’estat espanyol per part dels partits independentistes catalans?

e) Respostes possibles de la consulta:

– SÍ

– NO

f)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: tots els inscrits.

Per tant, compleix amb allò que disposa l’article 61 del CMC.

SEGON.- Comprovada la legitimació del proposant segons el qual disposa l’article 43.1 del CMC, la proposta compleix allò que disposa l’article 42 del CMC sobre el contingut de la consulta, ja que planteja una temàtica d’interès general compatible amb l’àmbit i dins les missions i funcions del Consell de la República compatible amb el seu àmbit d’actuació segons el que disposa el Preàmbul i l’article 11.3 del Codi General.

El Consell de la República es constitueix en Autoritat Nacional Catalana amb l’objectiu inequívoc de restaurar l’efectivitat del dret històric del poble català a la sobirania nacional i de desplegar la República Catalana independent i té com a finalitat impulsar processos democràtics d’autodeterminació per assolir el mandat de la independència. No podem obviar la possible i real transcendència que pot tenir per a la consecució d’aquests objectius l’actual moment polític que ha obert els resultats de les eleccions generals a l’estat espanyol i, per tant, el contingut de la consulta s’adiu perfectament a allò que disposa l’article 42.1 del CMC

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant i l’adequació del contingut de la consulta a allò que disposa en CMC, en compliment del que disposa l’article 63 apartats 1 i 3.1 del CMC la Sindicatura Electoral RESOL ADMETRE la consulta proposada i COMUNICAR al Govern del Consell que la consulta proposada compleix els requisits exigits a fi i efecte que s’iniciï el procés de recollida d’avals en el termini màxim de deu dies des de la notificació de la present resolució i amb una durada de 15 dies hàbils.

Són dies hàbils de dilluns a divendres no festius, inclòs el mes d’agost.

QUART.- El percentatge mínim d’avals necessaris per poder sotmetre a votació la consulta és d’1% de tots els inscrits en el Consell de la República segons el que disposa l’article 43.2 del CMC

Barcelona a 31 de juliol de 2023

La Sindicatura Electoral


Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius


 

Text definitiu, esmenat i aprovat en ple ordinari de l’Assemblea de Representants el dissabte, 15 de juliol de 2023. Revisió i edició del 17 de juliol. Vist i plau, La Presidenta de la Mesa de l’Assemblea de Representants.

DOCUMENT: Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius.


Renovació dels dos membres suplents de la Sindicatura Electoral


 

Renovació dels dos membres suplents de la Sindicatura Electoral aprovat al ple de l’Assemblea de Representants del 15 de juliol del 2023.

Per acord del ple de l’Assemblea de Representants del Consell de la República de 15 de juliol del 2023, s’han elegit, d’acord amb l’article 611.4 del Codi General del Consell, els següents membres suplents de la Sindicatura Electoral, en substitució de la Marta Martínez i Gellida, i en Toni Fitó i Baucells:

  • Marc Alomà i Suñol
  • Mireia Casals i Isart

La vigència del mandat segons l’article del Codi General 611. 5 a efectes de còmput es de 4 anys (dies naturals) des del dia del nomenament


Propostes de Resolució aprovades al ple de l’Assemblea de Representants del 15 de juliol del 2023


 

Aquestes són les Propostes de Resolució (PR) aprovades al ple de l’Assemblea de Representants del 15 de juliol de 2023 celebrada telemàticament.

1- Aprovació Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.
: 61 vots (78.21%)
No: 10 vots (12.82%)
Abstenció: 7 vots (8.97%)
[TEXT]

2- Proposta de Resolució de la CAC a l’AR per a l’impuls de la llengua catalana als municipis per mitjà dels Consells Locals
: 59 vots (76.62%)
Abstenció: 12 vots (15.58%)
No: 6 vots (7.79%)
[TEXT]

3- L’associacionisme cultural a la República Catalana
: 64 vots (82.05%)
Abstenció: 8 vots (10.26%)
No: 6 vots (7.69%)
[TEXT]

4- Les arts escèniques
: 64 vots (83.12%)
Abstenció: 9 vots (11.69%)
No: 4 vots (5.19%)
[TEXT]

5- Proposta al Govern per a la creació d’una pàgina web informativa de les concentracions periòdiques que es duen a terme als països catalans sota el lema “INDEPENDÈNCIA”
: 52 vots (66.67%)
No: 14 vots (17.95%)
Abstenció: 12 vots (15.38%)
[TEXT]


RESOLUCIÓ núm. 100 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.


 

RESOLUCIÓ núm. 100, de 10 de juliol de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per vacant.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 10 de juliol de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS PER VACANTS
PRIMER
.- JOSEP LLOBET OLIVERAS va ser proclamat representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció de càrrecs electes en substitució de LIDIA BARGAS MUSOY en Resolució núm. 99 d’aquesta Sindicatura de data 28 de juny de 2023.

SEGON.- ÀDAM BERTRAN MARTÍNEZ va ser proclamat representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció de càrrecs electes en substitució d’HELENA QUERAL CASTELLÀ en Resolució núm. 99 d’aquesta Sindicatura de data 28 de juny de 2023.

TERCER.- JORDI SANCHO MORILLO va ser proclamat representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció de Maresme en substitució de JOAN FONT GASULLA en Resolució núm. 99 d’aquesta Sindicatura de data 28 de juny de 2023.

QUART.- XAVIER GUASCH GAROLERA va ser proclamat representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció de Vallès Oriental en substitució de MÓNICA GÓMEZ ENERO en Resolució núm. 98 d’aquesta Sindicatura de data 28 de juny de 2023.

CINQUÈ.- Publicades dites proclamacions i notificades als interessats, ha transcorregut el termini d’acceptació del càrrec que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR sense que el cap d’ells hagi procedit a la seva acceptació, motiu pel qual els càrrecs han quedat vacants.

SISÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat SERGI PEDRET LLAURADÓ, següent més votat de la circumscripció territorial de càrrecs electes, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de LIDIA BARGAS MUSOY

SETÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOAN RAMON VECIANA MARTÍNEZ, següent més votat de la circumscripció territorial de càrrecs electes, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució d’ HELENA QUERAL CASTELLÀ

VUITÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat DAVID FARELL GARRIGÓS, següent més votat de la circumscripció territorial de Maresme , com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JOAN FONT GASULLA

NOVÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOSEP JANÉ PUGET, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Oriental, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO.

DESÈ.- Els candidats, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR hauran de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 10 de juliol de 2023 La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ núm. 99, de 28 de juny de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana


 

RESOLUCIÓ núm. 99, de 28 de juny de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per renúncia.
En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 28 de juny de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:
RESOLUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS PER RENÚNCIA

PRIMER.– LÍDIA BARGAS MUSOY, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció de càrrecs electes, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- HELENA QUERAL CASTELLÀ escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció de càrrecs electes, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

TERCER.- JOAN FONT GASULLA escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Maresme, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

QUART.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOSEP LLOBET OLIVERAS, següent més votat de la circumscripció de càrrecs electes, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de LÍDIA BARGAS MUSOY.

CINQUÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat ÀDAM BERTRAN MARTÍNEZ, següent més votat de la circumscripció de càrrecs electes, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució d’HELENA QUERAL CASTELLÀ.

SISÈ.– En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JORDI SANCHO MORILLO, següent més votat de la circumscripció territorial de Maresme, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JOAN FONT GASULLA.

SETÈ.- Els candidats, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR hauran de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 28 de juny de 2023
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 98 DE LA SINDICATURA ELECTORALDEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 98, de 28 de juny de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per vacant. En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 28 de juny de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:
RESOLUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER VACANT

PRIMER.- FRANCESC GARCÍA AYLLÓN va ser proclamat representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial del Vallès Oriental en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO en Resolució núm. 93 d’aquesta Sindicatura de data 1 de juny de 2023.

SEGON.- Publicada dita proclamació i notificada a les interessades, ha transcorregut el termini d’acceptació del càrrec que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR sense que el Sr. García hagi procedit a la seva acceptació motiu pel qual els càrrecs han quedat vacants.

TERCER.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat XAVIER GUASCH GAROLERA, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Oriental, com a
representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO.

QUART.- El candidat, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.
Barcelona, a 28 de juny de 2023 La Sindicatura Electoral