RESOLUCIÓ Núm. 21 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 21, de 12 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 2 formulada amb el nom: “Independència econòmica de Catalunya”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 12 d’abril de 2022 la Sindicatura Electoral  amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: Independència econòmica de Catalunya

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Independència econòmica de Catalunya

b) Pregunta de la Consulta: Consideres necessari que el Consell per la República promogui un banc català, una moneda catalana, un fons sobirà.?

c) Respostes possibles de la consulta :

· Sí

· No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Tots els ciutadans registrats al Consell per la República.

e) Previsions de calendari de realització : 3 mesos

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 51%

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l´article 1 del RF i de l’article 9 punt a) del RF atès que la possible creació d’ un banc català, una moneda catalana, un fons sobirà té per objecte impulsar una activitat de caràcter econòmic destinada a la implementació i materialització d´un estat independent a Catalunya en forma de República i tindria a veure amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República. 

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

La pregunta formulada no compleix aquets requisits doncs inclou diverses preguntes dins la mateixa formulació i la seva pròpia formulació pot crear confusió al existir diferents alternatives de resposta a cada una de les qüestions que s’hi plantegen i que no tenen opció de resposta diferent. Pot donar-se el cas que algú consideri necessari que el Consell per la República promogui un banc català i un fons sobirà però no una moneda pròpia sense que dita possibilitat tingui cabuda en cap de les respostes possibles plantejades, creant possibles confusions als votants.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Tots els ciutadans registrats al Consell per la República” s’adequa al que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que estableix la possibilitat d’adreçar les consultes a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals, doncs en aquest cas es pretén la participació de tots els inscrits al Consell per la República.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consultatal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 12 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 20 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 20, de 12 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 1 formulada amb el nom: “El català com a llengua oficial a la UE”.

Atesa la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura Electoral en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 12 d’abril de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: El català com a llengua oficial a la UE.

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: El català com a llengua oficial a la UE
b) Pregunta de la Consulta: Volem que el català sigui llengua oficial a la UE i que el govern de la Generalitat ho reivindiqui davant el govern de l’estat espanyol?

c) Respostes possibles de la consulta :

· Sí, com irrenunciable abans de negociar qualsevol altra cosa

· Sí, que sigui dins d’un paquet negociador

· No, no és una prioritat

· No, no ho necessitem

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Tots els Consells Locals constituïts arreu del territori de Catalunya

e) Previsions de calendari de realització : preferiblement durant el primer trimestre de 2022.

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles.

A: 1 + 2 (SI) > 50%; entre 1 i 2 la que tingui més percentatge

B. 3 + 4 (No) > 50% entre 3 i 4 la que tingui més percentatge.

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l´article 1 del RF atès que la promoció del català com a llengua oficial a la UE té per objecte impulsar una activitat de caràcter polític i cultural destinada a facilitar la implantació i materialització d´un estat independent a Catalunya en forma de República.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial.

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

La pregunta formulada no compleix aquests requisits doncs no és clara, inclou dues preguntes dins la mateixa, i la seva pròpia formulació pot crear confusió al existir diferents alternatives de resposta a cada una de les qüestions que s’hi plantegen i que no tenen opció de resposta diferent. 

Pot donar-se el cas que algú que vol que el català sigui llengua oficial a la UE, no vulgui també que la Generalitat ho reivindiqui davant el govern de l’estat espanyol sense que dita possibilitat tingui cabuda en cap de les respostes possibles plantejades i pugui induir a confusió o error als votants.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Tots els Consells Locals constituïts arreu del territori de Catalunya”  tampoc s’adequa al que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que estableix la possibilitat d’adreçar les consultes a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals. En aquest cas s’adreça a tots els Consells Locals que no formen cap àmbit territorial propi del Consell sinó que són ens que no poden ser els destinataris de les consultes.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consultatal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 12 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm.19


 

RESOLUCIÓ Núm.19 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm.19, de 8 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular, per a garantir-ne l’efectiu compliment.

En ús de les atribucions atorgades per l’article 9, lletra f), del Reglament de Mecanismes de Consulta, la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 8 d’abril de 2022 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT DE MECANISMES DE CONSULTA EN RELACIÓ AMB EL PROCEDIMENT DE LES CONSULTES D’INICIATIVA POPULAR

Atès que el Reglament de Mecanismes de Consulta (en endavant, RMC) efectua una regulació dispersa del procediment a seguir en el cas de les consultes d’iniciativa popular, la Sindicatura Electoral (en endavant, la Sindicatura) considera necessari precisar el procediment que s’haurà d’aplicar a totes les propostes de consultes d’iniciativa popular ja presentades i futures, d’acord amb les disposicions generals del RMC i amb els principis de seguretat jurídica i de confiança legítima de la ciutadania registrada.

El mateix dia que s’ha presentat la formació del Govern del Consell per la República, i amb el desenvolupament normatiu que implica la Resolució present, la Sindicatura entén que es donen tots els elements de fet i de dret imprescindibles per a poder efectuar els tràmits de verificació de requisits i d’aprovació de les consultes d’iniciativa popular, tant pel que fa a les ja sol·licitades com a les que es puguin sol·licitar en el futur, com a modalitat essencial de participació ciutadana al si del Consell per la República.

PRIMER.- Iniciació del procediment a sol·licitud de la ciutadania registrada al Consell per la República.

Qualsevol ciutadà registrat (article 6, lletra c), del RMC) pot formular propostes de consultes compatibles amb l’àmbit temàtic propi o funcional del Consell per la República (article 4.1 RMC, que remet als articles 1 –objecte del Consell per la República- i 9 –funcions del Consell Fundacional de Govern- del Reglament Fundacional) o qualsevol altra que no pertanyi a aquest àmbit temàtic o funcional (article 4.2 RMC).

SEGON.- Verificació per part de la Sindicatura Electoral de les propostes de consulta i resolució d´avaluació de la proposta.

1. Registrada la proposta de consulta d’iniciativa popular, la Sindicatura avaluarà:

a) Les dades que tota consulta ha de contenir, segons l’article 11.2 RMC.

b) La legitimitat dels proposants (article 11.6, lletra a), del RMC).

c) La pertinència de les preguntes i de les respostes (article 11.6, lletra b), del RMC), d’acord amb els criteris establerts a l’article 11.5 RMC.

d) L’adequació de la proposta a l’àmbit temàtic propi o funcional previst a l’article 4.1 RMC (articles 9, lletra a), i 11.4 del RMC).

e) En el cas que la proposta no pertanyi a l’àmbit temàtic o funcional previst a l’article 4.1 del RMC, verificat el compliment dels apartats a), b) i c) d´aquest apartat Segon de la present resolució, la consulta es remetrà al Govern del Consell per la República a fi que sigui autoritzada expressament (article 4.2 RMC).

2. Si la proposta compleix tots els requisits i condicions fins ara esmentats, la Sindicatura resoldrà l’acceptació inicial de la consulta (article 9, lletra b), del RMC) i la notificarà al proposant, amb indicació de l’inici del període de recollida de suport que preveu l’article 11.4 del RMC.

Si la proposta compleix tots els requisits i condicions fins ara esmentats i pertany a l’àmbit temàtic de l’article 4.2 del RMC, un cop autoritzada expressament la consulta pel Govern del Consell de la República, la Sindicatura resoldrà la seva acceptació inicial (article 9, lletra b), del RMC) i la notificarà al proposant, amb indicació de l’inici del període de recollida de suport que preveu l’article 11.4 del RMC.

3. A la finalització del període previst en l’apartat anterior, la Sindicatura comprovarà que la consulta hagi rebut el suport necessari, en els termes de l’article 11.4 RMC.

TERCER.- Aprovació de la consulta per la Sindicatura Electoral i resolució i publicació de la convocatòria pel Govern del Consell.

1. En el cas que es compleixen tots els requisits previstos a l’anterior apartat Segon, la Sindicatura emetrà una Resolució d’aprovació de la celebració de la consulta (article 9, lletra c), del RMC) que necessàriament haurà de contenir, de manera motivada:

a) L’adequació de la proposta de consulta al RMC (articles 4 i 11.4) i a aquesta Resolució interpretativa (SEGON.2), anteriorment ja recollida en l’acceptació inicial de la proposta.

b) L’autorització de la consulta efectuada pel Govern del Consell, només en el cas (article 4.2 RMC) de les propostes que no pertanyin a l’àmbit temàtic i funcional de l’article 4.1 RMC.

c) El suport que ha recollit la proposta de consulta en el període abans assenyalat, valorant-lo com a suficient.

d) La inexistència de causes que no permeten la convocatòria d’una consulta, previstes a l’article 11.8 RMC.

e) Les dates de celebració de la consulta, després d’acordar-les amb el Govern del Consell (article 11.7 RMC).

2. Aprovada la consulta per la Sindicatura i acordades les dates de celebració en els termes de l’apartat anterior, el Govern del Consell dictarà una Resolució de convocatòria de la consulta, que es publicarà al Butlletí Oficial del Consell per la República.

Barcelona, a 8 d’abril de 2022.
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm.18


 

RESOLUCIÓ Núm.18 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm.18, de 8 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la substitució del membre titular Teresa Vallverdú i Baró

En compliment de les disposicions de l’article 6 punt 1 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a la composició dels membres de la Sindicatura Electoral i la seva substitució en cas de vacant o renúncia d’un membre titular, en sessió celebrada el 8 d’abril de 2022 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE

SUBSTITUCIÓ DEL MEMBRE TITULAR TERESA VALLVERDÚ I BARÓ

ÚNIC.- Na TERESA VALLVERDÚ I BARÓ, membre titular de la Sindicatura Electoral ha presentat la seva renúncia que ha estat acceptada, tot agraint-li la seva dedicació i generositat en el desenvolupament de la seva tasca. En el seu lloc exercirà les seves funcions el membre fins ara suplent, ANTONI FITÓ I BAUCELLS.

Barcelona, a 8 d’Abril de 2022

La Sindicatura Electoral


Constitució oficial de la Comissió de Drets Històrics


 

El dia 11 d’abril del 2022 s’ha constituït la Comissió de Drets Històrics de l’Assemblea de Representants en sessió telemàtica presidida per la presidenta de l’Assemblea de Representants del Consell per la República Ona Curto, segons el Decret 3/2021. La Comissió està integrada pels membres següents:

Comissió de Drets Històrics

Presidència: Oriol Fàbregues
Vicepresidència: Paula Mas
Secretaria: Mònica Gómez

SESSIÓ DISPONIBLE EN VÍDEO


Decret 1/2022


 

Decret 1/2022, de 8 d’abril, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres del Govern del Consell per la República.

Els articles 332.2 i 332.3 del Dictamen 1/2022, del 15 de febrer, estableixen la composició i el nomenament i cessament del Govern. 

Igualment, l’article 335 del Dictamen 1/2022, del 15 de febrer, fa referència al vicepresident o vicepresidenta del Govern. De conformitat amb l’habilitació legal esmentada,

Decreto:

Article 1

Nomenar el senyor Antoni Comín i Oliveres com a Vicepresident

Article 2

Nomenar el senyor Antoni Castellà i Clavé com a Responsable de Relacions amb l’Assemblea de Representants i de Relacions Institucionals

Article 3

Nomenar la senyora Aurora Madaula i Giménez com a Responsable d’Acció Política Interior

Article 4

Nomenar la senyora Teresa Vallverdú i Baró com a Responsable de Desplegament Reglamentari

Article 5

Nomenar la senyora Monserrat Corrons i Boix com a Responsable de Suport als Consells Locals

Article 6

Nomenar la senyora Carme García Suárez com a Responsable de Coordinació de les Delegacions dels Països Catalans

Article 7

Nomenar la senyora Neus Torbisco Casals com a Responsable d’Acció Internacional

Article 8

Nomenar al senyor Guillem Fuster i Usas com a Responsable d’Acció Econòmica i Secretari de Govern

Article 9

Nomenar el senyor Lluís Puig i Gordi com a Responsable d’Acció Cultural

Article 10 

Nomenar el senyor Lluís Llach i Grande com a conseller polític

Disposició final 

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Consell per la República.

Ribesaltes, 8 d’abril de 2022

Carles Puigdemont i Casamajó

President del Consell per la República


RESOLUCIÓ Núm.17 


 

RESOLUCIÓ núm.17, de 16 de març de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la substitució de Representant per renúncia

En compliment de les disposicions de l’ article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 16 de març de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ 

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA 

PRIMER.- JOSEP RIERA FONT, escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell per la República per la circumscripció de CÀRRECS ELECTES ha presentant, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En complimentdel que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat MAYTE RIVERO SEGALÀS, següent més votat de la circumscripció  de CÀRRECS ELECTES, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell per la República en substitució de JOSEP RIERA FONT

TERCER.- El candidat, segons disposa l’ article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 16 de març de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm.16 


 

RESOLUCIÓ núm.16, de 16 de març de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’ article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 16 de març de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ 

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA 

PRIMER.- MARINA FOLGUERA I BRUNÉS, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell per la República per la circumscripció territorial de la RESTA DEL MÓN ha presentant, per motius personals,  la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En complimentdel que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat ALFONSO LORENTE GÓMEZ, següent més votat de la circumscripció territorial de la RESTA DEL MÓN, com a representant electe de l Assemblea de Representants del Consell per la República en substitució de MARINA FOLGUERA I BRUNÉS

TERCER.- El candidat, segons disposa l’ article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 16 de març de 2022

La Sindicatura Electoral


Nomenament del Sr. Carles Puigdemont i Casamajó com a President del Consell per la República


 

MESA DE L’ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS

Decret 1/2022 de 5 de març, de nomenament del Sr. Carles Puigdemont i Casamajó com a President del Consell per la República.

D’acord amb els articles 323 i 324 del Reglament General i de Funcionament del Consell, es decreta:

Nomenar el senyor Carles Puigdemont i Casamajor president del Consell per la República.

Canet de Roselló, 5 de març del 2022


Dictamen 1/2022 de 13 de febrer del Reglament General i de Funcionament


 

Dictamen 1/2022 de 13 de febrer del Reglament General i de Funcionament