RESOLUCIÓ Núm. 82 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ nº 82, de 24 de febrer de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura pel que fa a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 24 de febrer de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS PER RENÚNCIA

PRIMER.- JÚLIA BALÉS NOGUÉ, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Girona, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- SALVADOR PONS RIBOT escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Girona, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

TERCER.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat OCTAVI CASELLAS GISPERT, següent més votat de la circumscripció territorial de Girona , com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JÚLIA BALÉS NOGUÉ.

QUART.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOSEP CAMPMAJÓ CAPARRÓS, següent més votat de la circumscripció territorial de Girona , com a representant electe de l’ Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de SALVADOR PONS RIBOT

CINQUÈ.- Els candidats, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR hauran de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 24 de febrer de 2023
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 80 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.


 

RESOLUCIÓ núm. 80, de 15 de febrer de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm. 46 formulada amb el nom: “Acord amb SNP ESCÒCIA”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 amb relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 15 de febrer de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Acord amb SNP ESCÒCIA”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:
a) Nom de la Consulta: Acord amb SNP ESCÒCIA
b) Pregunta de la Consulta: Vols que el Consell arribi a un acord amb l’SNP escocès de col·laboració i ajuda per què el procés d’independència de Catalunya es faci conjuntament i de forma paral·lela al procés d’independència d’Escòcia?

c) Respostes possibles de la consulta:

  • No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Tots

e) Previsions de calendari de realització: Al mateix ritme que l’SNP

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50%

SEGON.- Complets els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.
En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’article 4.1 del RMC perquè es refereix a aspectes regulats a l’article 1 del RF atès que es pretén consultar sobre una actuació per impulsar una activitat de caràcter polític amb finalitat d’implantació i materialització d’un estat independent a Catalunya en forma de República.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en compliment del que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial
L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i els més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives.

En aquest cas la pregunta formulada no reuneix els requisits exposats perquè no està formulada en indicatiu i conté subordinada.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “tots” entès com la totalitat del cens s’adequa a allò que preveu l’article 3 punt 2 del RMC.

La consulta no compleix tampoc el paràmetre tècnic respecte al percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles atès que la pregunta té dues respostes possibles i es fa impossible acceptar com a aprovada una opció amb el 50% del vot perquè és un resultat que es podria donar alhora en les dues respostes totalment incompatibles entre si. Entenem que el que planteja el proposant no respondria a la idea del percentatge mínim necessari per considerar aprovada una opció sinó que possiblement faci referència al percentatge mínim de participació per acceptar com a vàlid el resultat de la consulta, concepte que no és el que s’exigeix en l’apartat 11 punt 2 apartat f) del RMC.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no compleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta tal com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 15 de febrer de 2023
La Sindicatura Electoral


Acord de Govern del Consell de la República de 27 de gener de 2023


 

El Govern del Consell reunit en sessió ordinària, per majoria absoluta del seus membres ha establert i acordat:

Primer.-  Que el Codi General del Consell de la República, aprovat en el ple ordinari de l’Assemblea de Representants de  18 de setembre de 2022,  en l’article 701, “Dels comptes i les finances del Consell, dins del Títol VII “Els comptes i les Finances i l’Estructura Administrativa”, regula: 

“TÍTOL VII. —  Article 701.  Els comptes i les finances del Consell de la República són sotmesos a seguiment, valoració i control d’una comissió mixta de membres de l’Assemblea de Representants i del Govern que es reuneix trimestralment. La informació i les deliberacions de la comissió tenen caràcter reservat. La funció de la comissió mixta és rebre la informació d’ingressos i despeses del Consell de la República de part dels responsables de gestionar-ne les finances. A principi de cada semestre (els mesos de gener i de juliol), la comissió eleva al ple de l’Assemblea de Representants un informe d’avaluació dels comptes del Consell. Aquesta comissió mixta de seguiment, valoració i control de comptes queda regulada en el Codi de l’Assemblea de Representants.”

Segon.-  Que en el citat precepte, es parla d’una comissió mixta de membres de l’Assemblea de Representants i del Govern, que es reunirà semestralment, amb les funcions específiques de seguiment, valoració i control dels comptes i les finances del Consell de la República. 

Funcions que responen  a la voluntat  de garantir la transparència així com el Dret d’informació dels membres del Consell, sobre l’estat financer del mateix; sense oblidar la sensibilitat de la informació en un escenari de repressió i persecució per part de l’Estat Español i atenent a  la condició, de tots els membres del Consell, d’Independentistes i, per tant, com a “Grup Objectivament Identificable”. 

Tercer.- Que com també recull l’articulat citat, aquesta comissió mixta serà regulada i, per tant, constituïda d’acord amb l’establert en el Codi de l’Assemblea de Representats, Codi que a dia d’avui es troba en fase d’elaboració, el que comporta la inoperància de l’establert en el Codi General i com a conseqüència la impossibilitat de dur-se a terme el seguiment, valoració i control dels compte i finances del Consell. 

Quart.- Que davant l´exposat el Govern del Consell com a garant dels Drets dels membres del Consell, i emparat en l´exercici de les seves funcions executives i de desplegament normatiu, ha acordat sol·licitar al responsable financer del Consell, el Director Executiu, la informació relativa al pressupost, és a dir als comptes i finances del Consell. Amb l’objectiu de traslladar la mateixa, per analogia i buscant respectar la naturalesa de la composició de la comissió mixta regulada en el Codi General, a la Presidenta de la Mesa de l´Assemblea de Representats, a la Presidenta de la Comissió d´Acció Econòmica  i al Vicepresident del Govern, o aquells en que aquests deleguin. I per suplir provisionalment les  funcions d’aquesta, regulades en l’article 701 del Codi General.

Dita informació es lliurarà sota un compromís de confidencialitat, atenent al contingut de la informació i en termes de seguretat.  Permetent que els receptors es reuneixin, amb caràcter reservat, per avaluar els comptes, i així poder elevar, a porta tancada, a l’Assemblea de Representants, la informació relativa al pressupost, és a dir de l’estat de comptes i finances del Consell. En la dita sessió podrà participar a petició de qualsevol dels receptors de la informació financera, el Director Executiu  del Consell.


RESOLUCIÓ NÚMERO 8 DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA


 

Primer.- En data 4 d’octubre de 2022, el registrat de nom Joan Temprano Mas, amb ID V-930-21029, va dur a terme la presentació de la proposta de consulta d’iniciativa popular Número 38 formulada amb el nom “Resultats”.
Sent la pregunta de la consulta “Quin motiu creieu que hi ha darrere del nombre d’afiliats al Consell de la República?”

Segon.- Un cop verificades per la Sindicatura Electoral, les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa resolució número 65 de la Sindicatura, de data 28 d’octubre de 2022, va acordar donar trasllat al Govern del Consell de la República de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la prèvia i necessària autorització expressa per la seva aprovació inicial.

Tercer-. El Govern del Consell en exercici de les seves funcions recollides en l’article 4.2, DENEGA L’AUTORITZACIÓ de la consulta d’acord amb el següent fonament:
-El Reglament de Mecanismes de Consulta exigeix, en l’article 11.5, que en tots els casos tant la pregunta com les respostes siguin clares, entenedores i el més breu possibles. Hauran d’estar expressades en frases amb indicatiu i sense subordinades i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives.
En el cas de la pregunta formulada com a consulta, les respostes possibles són:
” – La gent té la sensació que ho estem fent bé.
– La gent té la sensació que en realitat no estem fent res.
– La gent té la sensació que no hi estem treballant prou.
– La gent té la sensació que estem treballant una direcció incorrecta.
– La gent té la sensació que no sabem transmetre allò que fem.”

Quart.- En el Reglament de Mecanismes de Consulta, l’article 2, defineix “Les Finalitats” de les consultes, establint:
“Article 2. FINALITATS: Aquest reglament pretén aconseguir: 1. Establir mecanismes de democràcia directa en el si del Consell per la República, articulant distintes formes de participació dels ciutadans registrats al Consell, siguin de caràcter vinculant com no vinculant.”
Sent, per tant, l’objectiu de les consultes, d’acord amb l’articulat, l’exercici de la democràcia directa per la presa de decisions en el marc del consell; no regulant cap sistema de valoració, enquesta o sondeig, per conèixer les sensacions o apreciacions dels representats. No aportant, en conseqüència, el resultat de la consulta proposada una decisió, sinó conèixer les sensacions amb relació al nombre d’afiliats del Consell.

Cinquè.- Aquesta resolució es notificarà al proposant.

3 de febrer del 2023


RESOLUCIÓ Núm. 79 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ nº 79, de 23 de gener de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representant per vacant.

En compliment de les disposicions de l’ article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 23 de gener de 2023 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER VACANT

PRIMER.- XAVIER ARMENGOL GONZÁLEZ-ROTHVOSS va ser proclamat representant a l Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Nou Barris-Sant Andreu en substitució de MARIA ISABEL MUNTANÉ ZAFRA en Resolució núm. 76 d’aquesta Sindicatura de data 18 de gener de 2023.

SEGON.- Publicada dita proclamació i notificada a l’interessat, ha transcorregut el termini d’acceptació del càrrec que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR sense que el Sr. Armengol hagi procedit a la seva acceptació motiu pel qual el càrrec ha quedat vacant.

TERCER.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOAN ANDREU BLANCHART TOLDRÀ, següent més votat de la circumscripció territorial de Nou Barris- Sant Andreu, com a representant de l’ Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MARIA ISABEL MUNTANÉ ZAFRA.

QUART.- El candidat, segons disposa l’ article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 23 de gener de 2023
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 78 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 78, de 19 gener de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la no autorització de la celebració de la Consulta d’Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Independència Energètica 5”

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 amb relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura pel que fa a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 7 i 8 del RMC pel que fa a l’autorització de la consulta un cop verificada la legitimació  dels proposants, l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de la proposta, la pertinença de la pregunta i les respostes i l’obtenció del suport necessari en cas d’iniciatives populars, en sessió celebrada el 19 de gener de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE NO AUTORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Independència Energètica 5”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la pertinença de pregunta i respostes i l’adequació a la resta de paràmetres tècnics de la consulta, amb data 18 de gener de 2023 s’ha rebut certificat de data 17 de gener de l’àrea tècnica del Consell de la República en la qual s’acredita que, sobre un cens total de 90.659 registrats amb dret a participar s’han obtingut 1.909 suports, el que suposa el suport del 2,11% del cens al qual es dirigeix la consulta i la participació dels inscrits ha estat inferior al 3,42% en la totalitat de les àrees electorals.

SEGON.- Atès que el suport rebut no supera ni tan sols el requisit inicial exigit en l’article 11 punt 4 apartat c) d’assolir el suport del 5 % del cens al qual es dirigeix la consulta, la Sindicatura RESOL NO AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA.

TERCER.- Aquesta resolució es notificarà al proposant

Barcelona a 19 de gener de 2023
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 77 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 77, de 19 gener de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la no autorització de la celebració de la Consulta d’Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Activació Declaració Independència 2023”

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 amb relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura pel que fa a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 7 i 8 del RMC pel que fa a l’autorització de la consulta un cop verificada la legitimació  dels proposants, l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de la proposta, la pertinença de la pregunta i les respostes i l’obtenció del suport necessari en cas d’iniciatives populars, en sessió celebrada el 19 de gener de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE NO AUTORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Activació Declaració d’Independència 2023”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la pertinença de pregunta i respostes i l’adequació a la resta de paràmetres tècnics de la consulta, amb data 18 de gener de 2023 s’ha rebut certificat de data 17 de gener de l’àrea tècnica del Consell de la República en què s’acredita que, sobre un cens total de 90.659 registrats amb dret a participar s’han obtingut 1.951 suports, el que suposa el suport del 2,15% del cens al qual es dirigeix la consulta i la participació dels inscrits ha estat inferior al 4,02% en la totalitat de les àrees electorals.

SEGON.- Atès que el suport rebut no supera ni tan sols el requisit inicial exigit en l’article 11 punt 4 apartat c) d’assolir el suport del 5 % del cens al qual es dirigeix la consulta, la Sindicatura RESOL NO AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA.

TERCER.- Aquesta resolució es notificarà al proposant

Barcelona a 19 de gener de 2023
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 76 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.


 

RESOLUCIÓ núm. 76, de 18 de gener de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació amb les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura pel que fa a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 18 de gener de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA

PRIMER.-MARIA ISABEL MUNTANÉ ZAFRA, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Nou Barris-Sant Andreu ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat XAVIER ARMENGOL GONZÁLEZ-ROTHVOSS, següent més votat de la circumscripció territorial de Nou Barris- Sant Andreu, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MARIA ISABEL MUNTANÉ ZAFRA.

TERCER.- El candidat, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 23 de gener de 2023
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 75 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.


 

RESOLUCIÓ núm. 75, de 16 de desembre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proclamació dels resultats de la consulta a Iniciativa del Govern del Consell de la República formulada amb el nom: “Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022”

La Disposició Addicional del Reglament de Mecanismes de Consulta estableix el caràcter supletori del Reglament Electoral en tot allò que sigui necessari i no estigui previst en ell. No estant previst en el RMC el mecanisme de publicació del resultats de la consulta, en aplicació supletòria de les disposicions de l’article 20 i 21 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) i atesa la Resolució núm. 10 de data 20 d’octubre de 2021 d’aquesta pròpia Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 26 d’octubre de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, la Sindicatura Electoral ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LA CONSULTA A INICIATIVA DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA FORMULADA AMB EL NOM: REFERENDAMENT DEL REGISTRE CIUTADÀ DEL CODI GENERAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA APROVAT EL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2022

PRIMER.- En complimentdel que disposa l’article 20 apartat 1 del REAR en relació a la Resolució núm. 10 de 20 d’octubre de 2021, en el dia d’avui es fa públic els resultats obtinguts per la consulta a iniciativa del Govern del Consell de la República formulada amb el nom: Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022en cada una de les circumscripcions electorals existents, on, a la pregunta “Referendes / ratifiques el Codi General del Consell de la República, aprovat pel ple de l’Assemblea de Representants del dia 18 de setembre de 2022?els inscrits han votat:

  ParticipacióNoAbstencióBlanc
Districte ElectoralCensVots%Vots% VotsVots% VotsVots% VotsVots% Vots
mon1645432,613990,712,3336,9800
unioEuropea2135753,517498,6711,330000
catalunyaNord359174,7417100000000
altPirineuAndorra1147302,62279013,3326,6700
paisValenciaFranja5188416,228095,2422,3822,3800
penedes52191903,6417994,2142,1173,6800
baixLlobregat51852144,1321299,070020,9300
terresEbre1310523,975096,1511,9211,9200
gracia30311163,8311296,5521,7210,8610,86
hortaGuinardo29281023,489896,0832,9410,9800
sarriaSantGervasi2213743,347398,65000011,35
vallesOccidentalEst42441633,8415796,3231,8431,8400
barcelonesNord1617804,957796,2511,2522,500
vallesOccidentalOest55862624,6925597,3331,1541,5300
campTarragona44821773,9517699,440010,5600
lleida37781443,8114097,2221,3921,3900
nouBarrisSantAndreu2009763,786788,1656,5845,2600
santMarti2198904,098796,670033,3300
ciutatVellaEixample53762304,2819886,093013,0420,8700
vallesOriental49352014,0719597,0141,992100
santsMonjuicLesCorts33111303,9312495,3853,8510,7700
catalunyaCentral79012873,6327595,8220,793,1410,35
maresme60442464,0722189,84166,572,8520,81
girona115444473,8743196,4251,1292,0120,45
illesBalears561325,73093,750026,2500
lHospitaletLlobregat860343,953397,0612,940000
indefinit46961,28583,3300116,6700
            
Total Recompte9060535953,97%343295,28%922,55%711,97%70,19%

La resposta “SI” ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels participants.

SEGON.- Els sistema ha garantit la legitimitat del votant, que el seu vot ha estat secret i que només s’ha votat una vegada i dins el termini de votació.

La crida que confirma el procediment dut a terme en el format de cadena de blocs és la següent:

{

digest: “Qkem2c42axF6Dse6BY/LKpwIQSHyocEW/HjXD3OivV8=”,

digestTipAddress: “{strandId:\”HAb22WpxJuZ7R35jC1fior\”,sequenceNo:696537}”,

strandId: “HAb22WpxJuZ7R35jC1fior”,

sequenceNo: 696537

}

I l’equip tècnic del Consell de la República ha certificat que la base de dades que conté els vots no ha patit pertorbacions o distorsions i per tant s’ha mantingut inalterada, anònima, assegurada i és pot auditar, complint amb les garanties que estableix el Reglament Electoral.

Barcelona, a 16 de desembre de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 74 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 74, de 5 de desembre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, sobre lexistència de dificultats tècniques per a lexercici simultani en lespai web del Consell de la República de procediments de recollida de suports per a les consultes diniciativa ciutadana aprovades inicialment previst en larticle 11 apartat 4 del reglament de Mecanismes de Consulta amb la votació de consultes aprovades sinó existeix una coincidència exacte en el temps i durada de tots ells i resposta a donar davant lexistència dun buit reglamentari al respecte.  

En ús de les atribucions atorgades per l´article 9, lletra f), del Reglament de Mecanismes de Consulta, la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 5 de desembre de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent

RESOLUCIÓ DINTERPRETACIÓ 

DEL REGLAMENT DE MECANISMES DE CONSULTA 

EN RELACIÓ AMB EL PROCEDIMENT DE LES CONSULTES 

DINICIATIVA POPULAR

PRIMER.- La Sindicatura Electoral, en la Resolució número 59, de 28 d’octubre de 2022, publicada al BOC el dia 5 de desembre, va resoldre la proposta de consulta d’iniciativa popular nº 33, de nom “Activació de la Declaració d’Independència” i va acordar la seva aprovació inicial i la comunicació d’aquesta aprovació al proposant i al’equip tècnic del Consell de la República per a que procedís a la creació de l’espai al web de consultes perquè el cens proposat a la consulta pugui donar-li suport, indicant a més que aquest espai web hauria d’estar actiu des de l’endemà de la notificació de l’acceptació de la consulta feta al proposant, d’acord amb l’article 11 punt 4 del RMC.

En aquest cas, l’espai web hauria d’estar habilitat el proper dia 6 de desembre i tenir una durada de 30 dies.

SEGON.- Igualment, en la Resolució número 66, de 28 d’octubre de 2022,  publicada al BOC el dia  5 de desembre, la Sindicatura Electoral va resoldre la proposta de consulta d’iniciativa popular  nº 39 de nom “Independència Energètica 5” i va acordar la seva aprovació inicial i la comunicació d’aquesta aprovacióal proposant i al’equip tècnic del Consell de la República, per a que procedís a la creació de l’ espai al web de consultes perquè el cens proposat a la consulta pugui donar-li suport i, indicant a més que aquest espai web hauria d’estar actiu des de l’endemà de la notificació de l’acceptació de la consulta feta al proposant, d’acord amb l’article 11 punt 4 del RMC.

De la mateixa manera que en el cas anterior, l’espai web hauria d’estar habilitat el proper dia 6 de desembre i tenir una durada de 30 dies.

TERCER.- D’altra banda, en la Resolució número 73, de 30 de novembre de 2022, publicada al BOC el dia 5 de desembre ha resolt la proposta de consulta nº 46, a iniciativa del Govern del Consell de la República formulada amb el nom: “Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022” i ha acordat autoritzar la consulta proposada, que tindrà el caràcter de vinculant, i d’acord amb el Govern del Consell de la República, s’autoritza la realització de la consulta des del divendres 9 de desembre a les 10 hores fins al divendres 16 de desembre a les 10 hores.

QUART.- Cadascun d’aquests procediments, tant pel que fa a la recollida de suports en el cas de les dues consultes d’iniciativa popular com a la votació de la consulta autoritzada a proposta del Govern del Consell comporta que s’hagin de fer operacions de tancament de cens.

CINQUÈ.- El dia 5 de desembre de 2022 la Sindicatura Electoral ha rebut certificació de l’ Equip Tècnic del Consell de la República en la qual s’exposa que donada la tecnologia que fa servir el Consell, amb una solució en base a cadena de blocs (blockchain, no es poden emetre en paral·lel dues o més instruccions d’execució sobre el CENS. Això impossibilita tenir operatius al mateix temps diversos procediments de recollida d’avals i un procediment de votació si no tenen tots ells una coincidència exacta en el temps. Per tant, en relació amb les resolucions 59, 66 i 73 es presenta un problema d’incompatibilitat i l’única solució possible és fer-les consecutives.

SISÈ.- Davant la situació d’impossibilitat tècnica d’efectuar de manera simultània els procediments de recollida de suports de les propostes de consultes d’iniciativa popular “Activació de la Declaració d’Independència” i “Independència Energètica 5” juntament amb la votació de la consulta “Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022”, i atesa l’obligatorietat d’aquesta consulta referendària prevista en la Disposició Transitòria Primera del Codi General del Consell de la República Catalana, que estableix un termini màxim de celebració que finalitza el proper 18 de desembre de 2022, la Sindicatura Electoral ACORDA suspendre el procediment i ajornar l’inici del tràmit de recollida de suports de les consultes d’iniciativa popular “Activació de la Declaració d’Independència” i “Independència Energètica 5” fins el proper 19 de desembre de 2022.

SETÈ.- Amb indicació de la motivació que s’acaba d’efectuar per la Sindicatura, la suspensió provisional del tràmit de recollida de suports i el seu inici el proper 19 de desembre de 2022 es comunicarà als proposants de les consultes i al’equip tècnic del Consell per la República, que haurà de procedir a la creació de l’espai al web de consultes perquè sigui operatiu des del proper dia 19 de desembre de 2022 i durant un termini de 30 dies a fi que el cens proposat en les consultes pugui donar-li suport. 

Barcelona, a 5 de desembre de 2022.

La Sindicatura Electoral