RESOLUCIÓ Núm. 85 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 85, de 29 de març de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 en relació amb l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació amb les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura pel que fa a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 29 de març de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS PER RENÚNCIA

PRIMER.- MARIA MAS MONTROIG, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial d’Alt Pirineu-Andorra, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- MÒNICA GÓMEZ ENERO, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Vallès Oriental, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

TERCER.- MARIÀ RIERA LLAUGER, escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Vallès Oriental, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

QUART.- JORDI ROSET XALET, escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Vallès Occidental-oest, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

CINQUÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOAQUIM VALLÈS SEGARRA, següent més votat de la circumscripció territorial d’Alt Pirineu-Andorra, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MARIA MAS MONTORIG.

SISÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat CRISTINA MARTÍN RICO, següent més votat de la circumscripció territorial del Vallès Oriental, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO.

SETÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat NOELIA LORENTE ROMANO, següent més votat de la circumscripció territorial del Vallès Oriental, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MARIÀ RIERA LLAUGER.

VUITÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat MONTSERRAT DOMINGO MORATÓ, següent més votat de la circumscripció territorial del Vallès Occidental-oest, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JORDI ROSET XALET.

NOVÈ.- Els candidats, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR, hauran de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 29 de març de 2023
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 84 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.


 

RESOLUCIÓ núm. 84, de 16 de març de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm. 48 formulada amb el nom: “Rebaixar el percentatge mínim pels avals”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 en relació amb l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura pel que fa a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC pel que fa a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 16 de març de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Rebaixar el percentatge mínim pels avals”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:
a) Nom de la Consulta: Rebaixar el percentatge mínim pels avals

b) Pregunta de la Consulta: El percentatge mínim per avalar una consulta ha de ser de l’1% (igual que a Suïssa)

c) Respostes possibles de la consulta:

 • No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Tots els inscrits

e) Previsions de calendari de realització: Com més aviat millor

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 51%

SEGON.- Acomplerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.
En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’article 4.1 del RMC perquè es refereix a aspectes regulats a l’article 9 del RF en la redacció actual de l’article 351 del Codi General atès que es pretén consultar sobre una actuació que el Govern del Consell pot impulsar dins l’exercici de la seva potestat reglamentària.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en compliment del que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial
L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i tan breus com sigui possible. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives.
En aquest cas la pregunta formulada reuneix els requisits exposats perquè està formulada en indicatiu i no conté subordinada.
L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “tots els inscrits” s’adequa a allò que preveu l’article 3 punt 2 del RMC.
La consulta compleix el paràmetre tècnic respecte al percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles segons el que s’exigeix en l’apartat 11 punt 2 apartat f) del RMC.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la Sindicatura Electoral ACORDA L’APROVACIÓ INICIAL DE LA CONSULTA.

CINQUÈ.- Aquesta aprovació inicial es comunicarà al proposant i es comunicarà a l’equip tècnic del Consell per la República que ha de procedir a la creació de l’espai al web de consultes perquè el cens suggerit a la consulta, en aquest cas el relatiu a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, pugui donar-li suport. Aquest espai web haurà d’estar actiu des de l’endemà de la notificació de l’acceptació de la consulta feta al proposant.
El dia posterior a la comunicació al proposant de l’acceptació de la consulta s’iniciarà el període de 30 dies per l’obtenció del suport requerit per poder procedir a la convocatòria formal de la consulta. En tot cas no es posarà en marxa el còmput del període de 30 dies per l’obtenció del suport requerit per poder procedir a la convocatòria de la consulta fins a la posada en marxa de l’espai de recollida de suports a l’espai web de consultes a fi i efecte de garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en l’accés a tot el desenvolupament del procés de participació.

SISÈ: A la finalització del període de 30 dies per l’obtenció de suport es verificarà si s’ha rebut el suport requerit, (5% del cens a qui va dirigit la consulta i si és general el 5% de suport més el suport superior del 5% de 3 de les 8 àrees electorals), a fi i efecte de procedir a l’aprovació de la celebració de la consulta.

Barcelona a 16 de març de 2023
La Sindicatura Electoral


Codi de Consells Locals i Estructures Territorials


 

Text definitiu, esmenat i aprovat en ple ordinari de l’Assemblea de Representants el dissabte, 04 de març de 2023. Revisió i edició del 17 de març. Vist i plau, La Presidenta de la Mesa de l’Assemblea de Representants.

DOCUMENT: Codi de Consells Locals i Estructures Territorials


Proposta de Resolució aprovada al ple de l’Assemblea de Representants del 04 de març del 2023


 

Proposta de Resolució d’urgència en última instància al ple ordinari de l’Assemblea de Representants el dissabte, 04 de març de 2023 de suport a la presidenta del Parlament Laura Borràs.

Resultat: Aprovada
Vots: Sí: 62 (87,32%) No: 3 (4,23%) Abstencions: 6 (8,45%)

DOCUMENT: Declaració de Suport a Laura Borràs


RESOLUCIÓ Núm. 13 DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

Resolució núm. 13, de data 28 de febrer del 2023, del Govern del Consell de la República Catalana relativa a la Proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 44 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana. 5 bis”.

Primer.- L’article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Segon.- La Sindicatura Electoral ,mitjançant la Resolució número 71 de data 28 d’octubre de 2022 , un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ha ACORDAT DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Tercer.- El Govern en l’exercici de les seves funcions, AUTORITZA , la consulta no vinculant, instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 44 formulada:

-Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana. 5bis

-Pregunta de la Consulta: Creus que la zona de l’Ortoll s’ha de convertir en un parc natural urbà?

-Respostes possibles de la consulta: si / no

-Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú

-Previsions de calendari de realització: des del dia 11/03/2023 a les 9 h fins al 26/03/2023 a les 20 h

-Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1.

Quart.- Un cop autoritzada la consulta, el Govern acorda donar trasllat d’aquesta Resolució al proposant, així com indicacions a qui correspongui perquè s’habiliti al mecanisme tècnic de Consultes amb les característiques que han estat proposades i aprovades. I instruccions a qui correspongui per tal que es doni a conèixer la consulta i les seves característiques als membres del cens pertinent.

Barcelona, a 28 de febrer de 2023


RESOLUCIÓ Núm. 12 DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

Resolució núm. 12, de data 28 de febrer del 2023, del Govern del Consell de la República Catalana relativa a la Proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 43 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana. 4 bis”.

Primer.- L’article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Segon .- La Sindicatura Electoral, mitjançant la Resolució número 70 de data 28 d’octubre de 2022, un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ha ACORDAT DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Tercer.- El Govern en l’exercici de les seves funcions, AUTORITZA, la consulta no vinculant, instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 43 formulada:

 • Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana. 4 bis

-Pregunta de la Consulta: Cal que l’Ajuntament assumeixi i es comprometi amb la sobirania fiscal i l’executi?

 • Respostes possibles de la consulta: si / no
 • Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú
 • Previsions de calendari de realització: des del dia 11/03/2023 a les 9 h fins al 26/03/2023 a les 20 h

-Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1.

Quart.- Un cop autoritzada la consulta, el Govern acorda donar trasllat d’aquesta Resolució al proposant, així com indicacions a qui correspongui perquè s’habiliti al mecanisme tècnic de Consultes amb les característiques que han estat proposades i aprovades. I instruccions a qui correspongui per tal que es doni a conèixer la consulta i les seves característiques als membres del cens pertinent.

Barcelona, a 28 de febrer de 2023


RESOLUCIÓ Núm. 11 DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

Resolució núm. 11, de data 28 de febrer del 2023, del Govern del Consell de la República Catalana relativa a la Proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 42 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana. 3bis”.

Primer.- L’article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Segon .- La Sindicatura Electoral, mitjançant la Resolució número 69 de data 28 d’octubre de 2022, un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ha ACORDAT DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Tercer .- El Govern, en l’exercici de les seves funcions, AUTORITZA, la consulta no vinculant, instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 42 formulada:

 • Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana. 3 bis

-Pregunta de la Consulta: Creus que l’Ajuntament ha d’invertir més recursos en la neteja de la via pública? Per exemple, ampliar les zones de contenidors, augmentar la freqüència de recollida de les escombraries, etc.?

 • Respostes possibles de la consulta: si / no
 • Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú
 • Previsions de calendari de realització: des del dia 11/03/2023 a les 9 h fins al 26/03/2023 a les 20 h
 • Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1.

Quart .- Un cop autoritzada la consulta, el Govern acorda donar trasllat d’aquesta Resolució al proposant, així com indicacions a qui correspongui perquè s’habiliti al mecanisme tècnic de Consultes amb les característiques que han estat proposades i aprovades. I instruccions a qui correspongui per tal que es doni a conèixer la consulta i les seves característiques als membres del cens pertinent.

Barcelona, a 28 de febrer de 2023


RESOLUCIÓ Núm. 10 DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

Resolució núm. 10, de data 28 de febrer de 2023, del Govern del Consell de la República Catalana relativa a la Proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 41 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana. 2 bis”.

Primer.- L’article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Segon .- La Sindicatura Electoral, mitjançant la Resolució número 68 de data 28 d’octubre de 2022, un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ha ACORDAT DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Tercer .- El Govern en l’exercici de les seves funcions, AUTORITZA , la consulta no vinculant, instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 41 formulada:

 • Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana. 2 bis

-Pregunta de la Consulta: Consideres que l’Ajuntament ha de ser més estricte en planificar i assegurar la convivència de bicicletes-patinets-vianants, amb l’objectiu de garantir-ne la seguretat?

 • Respostes possibles de la consulta: si / no
 • Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú
 • Previsions de calendari de realització: des del dia 11/03/2023 a les 9 h fins al 26/03/2023 a les 20 h

-Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1.

Quart .- Un cop autoritzada la consulta, el Govern acorda donar trasllat d’aquesta Resolució al proposant, així com indicacions a qui correspongui perquè s’habiliti al mecanisme tècnic de Consultes amb les característiques que han estat proposades i aprovades. I instruccions a qui correspongui per tal que es doni a conèixer la consulta i les seves característiques als membres del cens pertinent.

Barcelona, a 28 de febrer de 2023


RESOLUCIÓ Núm. 9 DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

Resolució núm. 9, de data 28 de febrer de 2023, del Govern del Consell de la República Catalana relativa a la Proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 40 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana. 1 bis”.

Primer.- L’article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Segon.- La Sindicatura Electoral, mitjançant la Resolució número 67 de data 28 d’octubre de 2022, un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ha ACORDAT DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Tercer.- El Govern en l’exercici de les seves funcions, AUTORITZA, la consulta no vinculant, instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 40 formulada:

 • Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana. 1 bis

-Pregunta de la Consulta: Estàs d’acord en que l’Ajuntament de Vilanova programi un reglament per fer un sistema de consultes vinculants de manera regular a tots els ciutadans per temes d’interès local?

 • Respostes possibles de la consulta: si / no
 • Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú
 • Previsions de calendari de realització: des del dia 11/03/2023 a les 9 h fins al 26/03/2023 a les 20 h – Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1.

Quart.- Un cop autoritzada la consulta, el Govern acorda donar trasllat d’aquesta Resolució al proposant, així com indicacions a qui correspongui perquè s’habiliti al mecanisme tècnic de Consultes amb les característiques que han estat proposades i aprovades. I instruccions a qui correspongui per tal que es doni a conèixer la consulta i les seves característiques als membres del cens pertinent.

Barcelona, a 28 de febrer de 2023


RESOLUCIÓ Núm. 83 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ Núm. 83 , de 27 de febrer de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia

En compliment de les disposicions de l’ article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 27 de febrer de 2023 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ 

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA 

PRIMER.- SARA BARNÉS ARNAUS, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Camp de Tarragona, ha presentant, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En complimentdel que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOAN ANTON FONT MONTCLÚS, següent més votat de la circumscripció territorial de Camp de Tarragona , com a representant electe de l’ Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de SARA BARNÉS ARNAUS.

TERCER.- El candidat, segons disposa l’ article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 27 de febrer de 2023

La Sindicatura Electoral