ACTA 2/24 DE LA REUNIÓ DE LA SINDICATURA ELECTORAL DE PROCESSOS PARTICIPATIUS I D’AFERS JURÍDICS DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

Sobre el resultat de les eleccions a la presidència del Consell de la República. 19 de febrer de 2024.

ACTA


Decret 3/2024 de Convocatòria de la sessió constitutiva de l’Assemblea Territorial del Consell de la República


 

Decret 3/2024, del 15 de febrer de 2024, de convocatòria de la sessió constitutiva de l’Assemblea Territorial del Consell de la República, de conformitat amb el que disposen els articles 1 i 2 del Codi de Desplegament de l’Assemblea Territorial i els articles 4.3.2 i 202 del Codi General, ratificat pels registrats el desembre del 2023.

Decreta:

Article 1. Convocatòria

Es convoca la sessió constitutiva de l’Assemblea Territorial del Consell de la República que se celebrarà el dissabte 2 de març de 2024. L’hora d’inici a les 10 h del matí, en format presencial. El lloc serà en una població de la Catalunya Nord. La ubicació concreta  es comunicarà més endavant.

Article 2. Ordre del dia provisional

 1. Benvinguda per part de la Mesa provisional
 2. Obertura de la sessió constitutiva i lectura dels noms dels representants
 3. Elecció i constitució de la Mesa

  1. Presentació de candidatures
  2. Votació
  3. Resultats
  4. Constitució 

 4. Presentació de l’acció del Govern i de la proposta estratègica pels propers mesos
 5. Parlament del President/a del Consell
 6. Tancament de la sessió per part de la Mesa

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Consell, és a dir, a les 14:50 h del 15 de febrer del 2024.


RESOLUCIÓ NÚM. 111 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 111 de 30 de gener de 2024, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la ratificació de les candidatures presentades a l’elecció de la presidència del Consell.

D’acord amb allò que disposa el Capítol V, article 7 de les disposicions del Codi de Desplegament relatiu al President del Consell de la República, la Sindicatura Electoral, en la sessió celebrada el dia 30 de gener de 2024, amb l’assistència dels seus membres titulars, han adoptat, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

Ratificació de les candidatures presentades.

Únic. Finalitzat el període de presentació de candidatures a les 9:00 h del dia 30 de gener de 2024, atès que no és necessari exhaurir el període de notificació per posar en relleu a les candidatures les possibles irregularitats i la seva rectificació, ja que no se n’objectiva cap i s’admeten les tres candidatures, es ratifiquen les següents, per ordre de presentació:

Lluís Felipe Lorenzo Garcia, ID Ciutadà: V-048-21869
Carles Puigdemont i Casamajó, ID Ciutadà: F-630-21365
Jordi Castellà Andrés, ID Ciutadà: X-348-21795 30 de gener de 2024

Sindicatura Electoral


Codi de Desplegament de l’Assemblea Territorial


 

D’acord amb el que preveu l’article 4.3 del Codi General del Consell de la República Catalana, el Govern del Consell, en sessió ordinària del dia 26 de gener de 2024, ha aprovat el següent Codi de Desplegament.

DOCUMENT: Codi de Desplegament de l’Assemblea Territorial


RESOLUCIÓ NÚM.110 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ Núm.110 de 18 de gener de 2024, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa l’aprovació del cens electoral.

D’acord amb allò que disposa el Capítol III, article 4 de les disposicions del Codi de Desplegament relatiu al President del Consell de la República, la sindicatura Electoral, en la sessió celebrada el dia 18 de gener de 2024, amb l’assistència dels seus membres titulars, han adoptat, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

Aprovació del cens electoral per al procés electoral convocat el dia 15 de gener de 2024

Primer. Finalitzat a les 00:48 h del dia 16 de gener de 2024, el procediment d’script a fi de processar les darreres actualitzacions del registre ciutadà, un cop certificat per l’Àrea Tècnica del Consell de la República, tant aquest procés com la funció matemàtica del Cens Electoral, acabat l’extracte des del Registre del Consell de la República que permet certificar que no patirà cap alteració posterior que no sigui degudament acorda per la Sindicatura Electoral, aquesta, amb el vot favorable de tots els assistents, ha aprovat el Cens Electoral.

Segon. Cada persona inscrita en el Registre Ciutadà del Consell de la República pot consultar les dades de la seva inscripció en el Cens

Electoral mitjançant el seu espai privat del web del Consell de la República.

Les reclamacions sobre el Cens Electoral aprovat pel procés electoral relatiu al president del Consell de la República, iniciat amb la convocatòria electoral del passat 15 de gener de 2024, s’han de presentar a través del formulari existent per queixes, reclamacions i recursos a l’espai Sindicatura Electoral de la web del Consell de la República.

El termini per presentar reclamacions sobre el Cens Electoral és de cinc dies naturals des de la seva aprovació.

Barcelona a 18 de gener de 2024

La Sindicatura Electoral


Decret 2/2024 de Convocatòria d’eleccions a la presidència del Consell de la República


 

Decret 2/2024, del 15 de gener de 2024, de convocatòria d’eleccions a la presidència del Consell de la República, de conformitat amb el que disposa l’article 4.3 del Codi General, ratificat el desembre del 2023. 

Decreta:

Article 1

Convocatòria

Es convoquen eleccions a la presidència del Consell, que se celebraran des del dijous 15 de febrer a les 9 h fins al dilluns 19 de febrer a les 9 h.

Article 2

La Sindicatura Electoral

La Sindicatura Electoral està integrada per tres membres titulars i dos suplents, escollits entre juristes o politòlegs experts en processos electorals i de participació ciutadana. Els membres suplents exerceixen les seves funcions únicament en cas de vacant definitiva d’un membre titular. 

Els membres titulars i suplents han estat nomenats pel Govern del Consell de la República, en la sessió ordinària del 12 de gener, segons les atribucions que li atorga el Codi General.

Decret 1/2024.

Article 3

Resultats i proclamació del president/a

La Sindicatura Electoral farà públics els resultats en un termini màxim de 24 hores després de la finalització de les votacions. La persona guanyadora de les eleccions ha d’acceptar el càrrec dins dels dos dies posteriors a la seva proclamació.

1- Calendari de les diverses fases del procediment electoral:

– Inici del procés electoral: dilluns 15 de gener a través de la convocatòria electoral.
– Presentació de candidatures: a partir de la convocatòria electoral hi ha un termini de quinze (15) dies, fins a les 9 h del matí del 30 de gener per presentar candidatures.
– Ratificació de les candidatures: a partir de les 9 h del matí del 30 de gener i fins al 3 de febrer hi ha un termini de cinc (5) dies per fer avinent a les candidatures les possibles irregularitats i la seva rectificació si s’escau.
– Publicació de les candidatures presentades i ratificades: diumenge 4 de febrer.
– Campanya electoral: deu (10) dies de campanya electoral des del dilluns 5 de febrer fins al dimecres 14 de febrer.
– Eleccions a la presidència del Consell: se celebraran des del dijous 15 de febrer a les 9 h fins el dilluns 19 de febrer a les 9 h. 
– Escrutini i publicació dels resultats: en un termini màxim de vint-i-quatre hores després de la finalització de les votacions la Sindicatura Electoral ha de fer l’escrutini general i fer públics els resultats. El termini acaba el dimarts 20 de febrer a les 9 h.
– Presentació de reclamacions per part de les persones candidates. Des del dimecres 21 al dijous 22 de febrer els candidats poden presentar reclamacions a la Sindicatura Electoral sobre els resultats.
– Resolució de les reclamacions i proclamació definitiva del/la President/a. La Sindicatura Electoral ha de resoldre les reclamacions en els dos dies posteriors a la seva presentació i ha de proclamar definitivament el/la president/a del Consell de la República el dissabte 24 de febrer.

Totes les resolucions i tràmits es publicaran al web del Consell de la República i aquest servirà com a mecanisme de notificacions.

2- Procediment

Les votacions es realitzaran electrònicament a través de l’app o del web del Consell, des del perfil ciutadà de cada registrat i a l’espai habilitat per a aquestes eleccions.

3- Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Consell, és a dir, a les 00:00 h del 15 de gener del 2024.

15 de gener de 2024
Govern del Consell de la República


Decret 1/2024 del Govern del Consell de la República Catalana


 

El Govern del Consell de la República Catalana, en la sessió ordinària del divendres 12 de gener de 2024, nomenà, segons les atribucions que li atorga el Codi General ratificat el desembre del 2023, els següents membres de la Sindicatura Electoral:

Presidència: Teresa Rosell
Titulars: Mireia Casals i Marc Alomà
Suplents: Sergi Blàzquez i Antoni Ferré

Dilluns, 15 de gener de 2024
Govern del Consell de la República Catalana


Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius del Consell de la República Catalana


 

Aquest Codi, ratificat el desembre de 2023, ha de servir tant perquè la ciutadania pugui ser consultada, sobre tota mena de qüestions d’importància política o de la vida quotidiana, o sigui també la mateixa ciutadania la que impulsi qüestions del seu interès, en l’àmbit local, comarcal, nacional o internacional, respectant sempre l’àmbit d’actuació i institucional del Consell de la República.

DOCUMENT: Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius del Consell de la República Catalana


Codi d’Estructures Territorials del Consell de la República Catalana


 

El mandat del Primer d’Octubre és un mandat democràtic d’independència que resta pendent d’esdevenir efectiu a tot Catalunya. I aquesta és la missió central de l’Estructura Territorial del Consell de la República que és objecte d’aquest codi, ratificat el desembre de 2023: procurar per l’efectivitat de la República Catalana amb el control de tot el territori del Principat, com a pas previ de la independència de la nació completa.

DOCUMENT: Codi d’Estructures Territorials del Consell de la República Catalana


Codi general del Consell de la República Catalana


 

El codi, ratificat el desembre de 2023, recull la normativa de caràcter general que configura el Consell de la República, i és la norma de la qual es desprenen totes les altres.

DOCUMENT: Codi General del Consell de la República Catalana