Resolució Núm. 35 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana


 


RESOLUCIÓ núm. 35, de 31 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a l’autorització de la celebració de la Consulta d ́Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Jocs Olímpics al Pirineu”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d ́acord amb l ́article 11 punts 7 i 8 del RMC en quant a l’ autorització de la consulta un cop verificada la legitimació  dels proposants, l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de la proposta, la pertinença de la pregunta i les respostes i l’obtenció del suport necessari en cas d ́iniciatives populars, en sessió celebrada el 31 de maig de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l ́assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D ́AUTORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: Jocs Olímpics al Pirineu

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la pertinença de pregunta i respostes i l’adequació a la resta de paràmetres tècnics de la consulta, amb data 30 de maig de 2022 s’ha rebut certificat de l’ àrea tècnica del Consell per la República en la que s’acredita l’obtenció dels següents suports a la consulta:

ÀREACENS INSCRITS AMB DRET A PARTICIPARSUPORTSPERCENTATGE
CONSELL PER LA REPÚBLICA90.8798.0248,83%
Alt Pirineu- Aran, Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès35.2822.8107,96%
Maresme, Baix Llobregat i el Vallès Oriental16.2561.5859,75%
Vallès Occidental Oest5.6675609,88%
Vallès Occidental Est4.2633598,42%
Barcelonès Nord1.6321307,96%
L’Hospitalet de Llobregat8659110,52%
Ciutat Vella- Eixample, Nou Barris-Sant Andreu, Sants- Montjuic-Les Corts, Gràcia, Horta- Guinardó, Sant Martí i Sarrià21.1432.0829,84%
Unió Europea, Resta del Món, Catalunya Nord, Illes Balears i País Valencià- Franja de Ponent5.2693867,32%

Hi ha 502 inscrits que, malgrat tenir dret de vot, no figuren adscrits a cap circumscripció per errors en la formalització de la seva inscripció. D’aquests, 21 han emès el seu vot que ha estat incorporat en el còmput general de vots en el cens del Consell per la República però que, malauradament, no han pogut ser comptabilitzat en cap de les àrees existents.

SEGON.- Atès que el suport rebut supera el 5 per cent del cens i el supera en les 8 àrees que es determinen a l’article 27 del Reglament Fundacional, la Sindicatura ha pogut verificar el compliment d’ allò que disposa l’article 11 punt 4 apartat c) del RMC.

TERCER.- Verificat tot lo anterior, la Sindicatura RESOL AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA que, atès que es troba dins l’abast temàtic funcional de l ́article 9 del Reglament Fundacional i segons el que disposa l’article 7 punts 1 i 2 del RMC, tindrà el caràcter de vinculant.

QUART.- Segons el que disposa l’article 11 punt 7 del RMC i d’acord amb el Govern del Consell per la República, s’autoritza la realització de la consulta que haurà de tenir lloc des de les 10:00hs del dia 25 de juny fins les 10:00hs del dia 2 de juliol.

CINQUÈ.- Aquesta resolució es notificarà al proposant i a l’ Equip Tècnic del Consell per la República a fi que s’habiliti en l’espai de Consultes del web del Consell per la República l’espai per la realització de la consulta i es comuniqui a tots els inscrits al Consell per la República l’autorització de la consulta i la seva realització amb la informació necessària per conèixer el seu contingut i característiques de forma que els permeti participar-hi de manera informada, lliure i transparent.

SISÈ.- Es dona trasllat d’aquesta Resolució al Govern del Consell per la República a fi de que dicti la Resolució pertinent per a la seva convocatòria segons disposa l’article 11 punt 9 del RMC

Barcelona a 31 de maig de 2022
La Sindicatura Electoral

Resolució Núm. 34 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana


 

RESOLUCIÓ núm. 34, de 23 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm.14 formulada amb el nom: “Taula de diàleg”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 23 de maig de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D ́AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Taula de diàleg”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Taula de diàleg

b) Pregunta de la Consulta: S’ha de declarar nul·la la taula de diàleg?

c) Respostes possibles de la consulta :

·Sí.
·No.
·No ho tinc clar.

d) Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Tots els inscrits.

e) Previsions de calendari de realització : gener del 2023, després de Reis i abans del 14 de febrer, quan es compleixen els 18 mesos de marge que es va donar a la “negociació”

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 51%

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular. En aquest cas, la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l ́article 9 punt a) del RF atès que la determinació a prendre pel Consell per la República respecte a l’existència de la taula de diàleg i fins i tot la possibilitat d’acceptar o no els possibles acords que de la mateixa en resultin tindria relació amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11.2 del RMC i que l’abast temàtic o funcional de la consulta es troba dins del que disposa el seu article 4.1, en compliment de l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial. L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. En aquest cas la pregunta inclou un concepte com és la “declaració de nul·litat” que té un sentit jurídic molt precís i que suposa la declaració de l’existència d’una contradicció amb la legalitat vigent i que ordinàriament només pot ser declarada pels Tribunals de Justícia. Podria formular-se la pregunta evitant la inclusió d’aquest concepte jurídic i concretant-se en allò que es pretengui posar en qüestió, ja sigui la seva existència, la conveniència política o fins i tot el rebuig dels possibles acords que es poguessin derivar de la seva existència, si aquesta és la voluntat del proposant. L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “tots els inscrits” s’adequa al que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que estableix la possibilitat d’adreçar les consultes a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals, doncs en aquest cas es pretén la participació de tots els inscrits al Consell per la República.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta tal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 23 de maig de 2022

La Sindicatura Electoral


Resolució Núm. 33 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana


 

RESOLUCIÓ núm. 33, de 23 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d ́Iniciativa Popular núm. 13 formulada amb el nom: “Immersió lingüística”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d ́acord amb l ́article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 23 de maig de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D ́AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Immersió lingüística”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són: a) Nom de la Consulta: Immersió lingüística b) Pregunta de la Consulta: Estic a favor de la immersió lingüística als centres educatius c) Respostes possibles de la consulta : ·Sí. ·No. ·No ho tinc clar. d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Tots els inscrits. e) Previsions de calendari de realització : inicis del curs escolar. 2022-2023: setembre-octubre d’aquest any 2022. f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 51%

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular. En aquest cas, la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l ́article 9 punt a) del RF, atès que la determinació a prendre pel Consell per la República respecte a la immersió lingüística als centres educatius tindria relació amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11.2 del RMC i que l’abast temàtic o funcional de la consulta es troba dins del que disposa el seu article 4.1, en compliment de l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial. L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. En aquest cas la pregunta no és suficientment clara i precisa. Malgrat que es podria entendre que el que es vol preguntar és si s’està a favor que el català sigui l’única llengua vehicular en l’ensenyança a l’escola catalana, la pregunta tal i com està formulada no es refereix a cap llengua concreta. La immersió lingüística en sí mateixa és l’exposició o mètode d’ensenyament d’una llengua, caracteritzat bàsicament per situar a l’alumne en un entorn d’aprenentatge on aquesta llengua és el nucli de relació i instrucció i pot tenir lloc en qualsevol llengua, no només la llengua catalana. Per tant, la pregunta així formulada pot induir a error sobre el que realment es vol preguntar o el que s’està preguntant. L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “tots els inscrits” s’adequa al que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que estableix la possibilitat d’adreçar les consultes a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals, doncs en aquest cas es pretén la participació de tots els inscrits al Consell per la República.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta tal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 23 de maig de 2022

La Sindicatura Electoral


Resolució Núm. 32 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana


 

RESOLUCIÓ núm. 32, de 23 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular no 12 formulada amb el nom: “Compatibilitats/incompatibilitats del President del Consell per la República Catalana”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d ́acord amb l ́article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 23 de maig de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l ́assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D ́AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Compatibilitats/incompatibilitats del President del Consell per la República Catalana”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Compatibilitats/incompatibilitats del President del Consell per la República Catalana

b) Pregunta de la Consulta: Creus que el càrrec de President del Consell per la República Catalana ha d’ésser compatible amb ostentar el càrrec de President, secretari general o qualsevol altre càrrec d’un partit polític registrat dins l’àmbit territorial de l’Estat Espanyol?

c) Respostes possibles de la consulta :

·Sí
·No

d) Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: El cens de tots els inscrits en el Consell per la República Catalana

e) Previsions de calendari de realització : Abans de que s’acabi l’any en curs i si no és possible, l’any vinent

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 51%

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular. En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.2 del RMC doncs es refereix a aspectes no regulats ni en l’article 1 del Reglament Fundacional on defineix l’objecte propi del Consell ni en l’article 9 del mateix reglament relatiu a les funcions pròpies del Consell.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11.2 del RMC i que l’abast temàtic o funcional de la consulta es troba dins del que disposa el seu article 4.1, en compliment de l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial. L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. Tant la pregunta formulada com les respostes possibles són és clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11 apartat 5 del RMC. L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “el cens de tots els inscrits en el Consell per la República Catalana” s’adequa al que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que estableix la possibilitat d’adreçar les consultes a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals, doncs en aquest cas es pretén la participació de tots els inscrits al Consell per la República.

QUART.- L’article 11 punt 8 apartat c) del Reglament de Consultes estableix que si s’ha acordat per part del Govern del Consell la celebració d’una consulta sobre contingut similar encara que no s’hagi celebrat, la Sindicatura haurà de resoldre no convocar la consulta. Amb data de 23 d’abril i per Resolució núm. 23 d’aquesta Sindicatura es va acordar donar trasllat al Govern del Consell d’una consulta formulada en termes molt similars als plantejats en aquesta sense que la Sindicatura tingui actualment coneixement de la seva autorització o denegació. Aquest fet suposa que no sigui d’aplicació l’obligació de denegació que es deriva del citat precepte.

CINQUÈ.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta, considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda i la inexistència d’altres circumstàncies que obliguin a rebutjar la proposta de consulta efectuada, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la pròpia Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ACORDA DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització expressa per la seva aprovació inicial.

SISÈ.- En cas d’obtenir-se l’autorització expressa del govern del Govern del Consell per la República, la Sindicatura Electoral adoptarà la resolució pertinent per continuar amb el procediment de consulta iniciat segons el que disposa l’article 11 punt 4 del RMC.

Barcelona a 23 de maig de 2022

La Sindicatura Electoral


Resolució Núm. 31 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana


 

RESOLUCIÓ núm. 31, de 23 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm. 11 formulada amb el nom: “Nova política”.

Segons la Resolució núm.19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d ́acord amb l ́article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 23 de maig de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D ́AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Nova Política”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Nova Política

b) Pregunta de la Consulta: Volem que les decisions de la Assemblea de Representants es posin a votació de tots els membres del Consell quan en les votacions no superin el 60% dels representants?

c) Respostes possibles de la consulta : ·

·Sí
·No

d) Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Nacional.

e) Previsions de calendari de realització : Abans del final de l’estiu.

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: La més votada.

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular. En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.2 del RMC doncs es refereix a aspectes no regulats ni en l’article 1 del Reglament Fundacional on defineix l’objecte propi del Consell ni en l’article 9 del mateix reglament relatiu a les funcions pròpies del Consell.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11.2 del RMC i que l’abast temàtic o funcional de la consulta es troba dins del que disposa el seu article 4.1, en compliment de l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial. L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. Tant la pregunta formulada com les respostes possibles són és clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11 apartat 5 del RMC. L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Nacional” malgrat poder considerar-se en cas d’una interpretació rigorista del que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que no s’adequa als criteris establerts, entén aquesta Sindicatura Electoral que ha estat en tot moment voluntat del Consell per la República facilitar i promoure la participació de tots els inscrits i que es pot deduir de la consulta presentada la seva voluntat d’adreçar-se a la totalitat dels ciutadans i per tant, també a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, i per tant s’ adequa a allò que preveu el citat article.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la pròpia Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ACORDA DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització expressa per la seva aprovació inicial.

CINQUÈ.- En cas d’obtenir-se l’autorització expressa del govern del Govern del Consell per la República, la Sindicatura Electoral adoptarà la resolució pertinent per continuar amb el procediment de consulta iniciat segons el que disposa l’article 11 punt 4 del RMC.

Barcelona a 23 de maig de 2022

La Sindicatura Electoral


Resolució Núm. 30 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana


 

RESOLUCIÓ núm.30, de 23 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d ́Iniciativa Popular núm.10 formulada amb el nom: “Independència energètica”.

Segons la Resolució núm.19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d ́acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 23 de maig de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D ́AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Independència energètica”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Independència energètica

b) Pregunta de la Consulta: Volem ser autosuficients energèticament com a país?

c) Respostes possibles de la consulta :

·Sí, amb energies renovables instal·lades al nostre territori.(Ajuntaments, Consells Comarcals, Generalitat i propietaris, buscaran consens per els emplaçaments.)
· No, preferim rebre l’energia mitjançant línies MAT. (Ajuntaments, Consells Comarcals, Generalitat i propietaris, buscaran consens per els emplaçaments.)
· Ja ho decidiran els mercats i polítics a cada territori

d) Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Nacional (A tots els ciutadans del territori).

e) Previsions de calendari de realització : Abans final d’estiu

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: Majoria simple

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular. En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l ́article 9 punt a) del RF, atès que la determinació a prendre pel Consell per la República en matèria energètica tindria a veure amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República de cara al model energètic a implementar en un estat independent.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11.2 del RMC i que l’abast temàtic o funcional de la consulta es troba dins del que disposa el seu article 4.1, en compliment de l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial. L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. La pregunta formulada compleix aquets requisits però no així les diferents respostes proposades on l’àmbit de la resposta excedeix del propi àmbit de la pregunta, doncs les respostes proposades no signifiquen només sí o no a la voluntat de ser autosuficient o no energèticament, sinó que el sí comporta l’acceptació d’un determinat model energètic i el no, suposa també manifestar l’acord sobre un altre model energètic. Si el que es pretén és saber el parer dels inscrits sobre l’autosuficiència energètica i sobre el tipus de model energètic que es prefereix, la consulta hauria d’estar degudament desglossada en dues preguntes que permetin les respostes independents dels inscrits tant sobre una qüestió com sobre l’altra i sense que la resposta a una qüestió inclogui la resposta a l’altra. L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Nacional”, malgrat poder considerar-se en cas d’una interpretació rigorista del que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que no s’adequa als criteris establerts, entén aquesta Sindicatura Electoral que ha estat en tot moment voluntat del Consell per la República facilitar i promoure la participació de tots els inscrits i que es pot deduir de la consulta presentada la seva voluntat d’adreçar-se a la totalitat dels ciutadans i per tant, també a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, i per tant s’adequa a allò que preveu el citat article.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta tal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 23 de maig de 2022

La Sindicatura ElectoralResolució Núm. 29 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana


 

RESOLUCIÓ núm. 29, de 23 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d ́Iniciativa Popular núm.9 formulada amb el nom: “Valoració del govern”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 23 de maigde 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D ́AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Valoració del govern”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Valoració del govern

b) Pregunta de la Consulta: Volem que un cop cada any es consulti a tots els membres del consell, per valorar les decisions que prengui el govern, com vàrem fer en el pla de govern?

c) Respostes possibles de la consulta :

·Sí.
·No

d) Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Àmbit nacional.

e) Previsions de calendari de realització : Per fer abans final de l’estiu.

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: Majoria simple, més sí que no.

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular. En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.2 del RMC doncs es refereix a aspectes no regulats ni en l’article 1 del Reglament Fundacional on defineix l’objecte propi del Consell ni en l’article 9 del mateix reglament relatiu a les funcions pròpies del Consell.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11.2 del RMC i que l’abast temàtic o funcional de la consulta es troba dins del que disposa el seu article 4.1, en compliment de l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial. L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. Tant la pregunta formulada com les respostes possibles són clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11 apartat 5 del RMC. L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Nacional” malgrat poder considerar-se en cas d’una interpretació rigorista del que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que no s’adequa als criteris establerts, entén aquesta Sindicatura Electoral que ha estat en tot moment voluntat del Consell per la República facilitar i promoure la participació de tots els inscrits i que es pot deduir de la consulta presentada la seva voluntat d’adreçar-se a la totalitat dels ciutadans i per tant, també a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, i per tant s’adequa a allò que preveu el citat article.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la pròpia Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ACORDA DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització expressa per la seva aprovació inicial.

CINQUÈ.- En cas d’obtenir-se l’autorització expressa del govern del Govern del Consell per la República, la Sindicatura Electoral adoptarà la resolució pertinent per continuar amb el procediment de consulta iniciat segons el que disposa l’article 11 punt 4 del RMC.

Barcelona a 23 de maig de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm.28 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 28, de 21 d’ abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 8 formulada amb el nom: “Jocs Olímpics d’hivern”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 21 d’abril de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR:Jocs Olímpics d´hivern”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la Sindicatura Electoral ha d’examinar si proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Jocs Olímpics d’hivern
b) Pregunta de la Consulta: Creus que uns JJJOO d’Hivern pel 2030 s’haurien de fer al Pirineu?

c) Respostes possibles de la consulta :

sí, de totes totes

– no, perquè mai seran cap guany per al territori local, ni per a Catalunya en general

– no, perquè són uns Jocs espanyols i no hem de fer-ne res

– sí, si tan sols es fan al Prineu Català

– sí, si ja som independents

– quan hi hagi una proposta concreta, em de decidiré

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Àmbit nacional.

e) Previsions de calendari de realització : un cop passada la Setmana Santa, ja es podria fer la consulta.

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 

Amb un 1% dels vots ja ha de ser prou vàlida l’opinió dels inscrits?  

La participació ciutadà, sigui la que sigui s’ha de tenir en compte i saber escoltar

SEGON.- En el present supòsit i atès que la pregunta te fins a sis respostes possibles es fa impossible acceptar com a aprovada una opció amb el vot d’ 1% dels inscrits doncs és un resultat que es podria donar alhora en respostes totalment incompatibles entre sí. Entenem que el que planteja el proposant no respondria a la idea del percentatge mínim necessari per considerar aprovada una opció sinó que possiblement faci referència al percentatge mínim de participació per acceptar com a vàlid el resultat de la consulta, concepte que no és el que s’exigeix en l’apartat 11 punt 2 apartat f) del RMC.

TERCER.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consultatal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 21 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 27 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 27, de 21 de d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia

En compliment de les disposicions de l’ article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 16 de març de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ 

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA 

PRIMER.- DOLORS FELIU TORRENT, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell per la República per la circumscripció territorial de Sant Martí ha presentant, per motius personals,  la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En complimentdel que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació de la candidata BÀRBARA VIDAL GAYA, següent més votada de la circumscripció territorial de SANT MARTÍ, com a representant electe de l Assemblea de Representants del Consell per la República en substitució de DOLORS FELIU TORRENT

TERCER.- La candidata, segons disposa l’ article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 21 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 26 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 26, de 12 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 7 formulada amb el nom: “Independència energètica”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 12 d’abril de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR:Independència energètica”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Independència energètica
b) Pregunta de la Consulta: Volem ser autosuficients energèticament com a país, amb energia neta, o preferim dependre de països o comunitats veïnes què ens la facin arribar amb línies MAT?

c) Respostes possibles de la consulta :

. Volem ser autosuficients, amb energies renovables.

· Preferim dependre de tercers, suportant línies MAT al territori.

· Anem tard, els mercats ja ho decidiran

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Nacional (Catalunya).

e) Previsions de calendari de realització : Abans final d’estiu

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 

Majoria simple

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l´article 9 punt a) del RF atès que la determinació a prendre pel Consell per la República en matèria energètica tindria a veure amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República de cara al model energètic a implementar en un estat independent.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

La pregunta formulada no compleix aquests requisits doncs conté disjuntives.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Nacional”, malgrat poder considerar-se en cas d’una interpretació rigorista del que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que no s’adequa als criteris establerts, entén aquesta Sindicatura Electoral que ha estat  en tot moment voluntat del Consell per la República facilitar i promoure la participació de tots els inscrits i que es pot deduir de la consulta presentada la seva  voluntat d’adreçar-se a la totalitat dels ciutadans i per tant, també a la totalitat  dels ciutadans registrats al Consell per la República, i per tant s’ adequa a allò que preveu el citat article.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consultatal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 12 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral