Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius


 

Text definitiu, esmenat i aprovat en ple ordinari de l’Assemblea de Representants el dissabte, 15 de juliol de 2023. Revisió i edició del 17 de juliol. Vist i plau, La Presidenta de la Mesa de l’Assemblea de Representants.

DOCUMENT: Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos participatius.


Decret 3/2021


 

Article 1.- De la proposta de Comissions de l’Assemblea.

1.-  La forma natural de treballar de l’Assemblea de Representants és per Comissions, les propostes, resolucions i les conclusions que emetin fruit del seu treball ha de ser en tot cas ratificat sempre pel Plenari.

2.- Es determina l’existència de cinc Comissions pertanyents a dos blocs: el bloc de la Comissió Legislativa Orgànica i el bloc de les Comissions d’impuls i seguiment de l’acció de Govern.

3.- Existirà una única Comissió Legislativa Orgànica, tot i que funcionarà amb 3 Subcomissions:

a) La de Reglament de l’Assemblea de Representants de la República. (CRA)

b) La de Reglament General i de Funcionament del Consell per la República. (CORF)

c) La de Reglament Electoral del Consell per la República. (CREC)

4.- Existiran com a mínim 4 Comissions de control i impuls a l’acció del Govern.

a) La d’Acció Política Interior (CAPI), corresponent a l’Àmbit 1 del Pla de Govern

            b) La d’Acció Econòmica (CEF), corresponent a l’Àmbit 4 del Pla de Govern

            c) La d’Acció Internacional (CAI), corresponent als Àmbits 2 i 3 del Pla de      Govern

            d) La d’Acció Cultural (CAC), corresponent a l’Àmbit 5 del Pla de Govern

5.- Tots els membres de l’Assemblea han d’incorporar-se com a mínim a una de les Subcomissions de la Comissió Lesgislativa Orgànica o a una de les Comissions de control i impuls de l’acció de Govern, i com a màxim a dues.

6.- Cada comissió o subcomissió tindrà com a molt 35 membres per a facilitar el treball i les discussions. No obstant això, el ple de l’Assemblea pot autoritzar la constitució amb un nombre superior, en el sentit que es determina a la disposició transitòria primera d’aquest Decret.

Article 2.- De la durada i sistema d’organització de les Comissions.

1.- Les Comissions es constitueixen per temps indefinit i fins que no siguin dissoltes pel Plenari de l’Assemblea.

2.- Queda exceptuada d’aquesta temporalitat la Comissió de Reglament General del Consell, que ha de finalitzar el seu treball en el termini de dos mesos, termini en el qual ha d’enviar al plenari la seva proposta de text de Funcionament General del Consell, que inclogui el sistema de debat i elecció del President del Consell.

3.- Fins que no es reguli el funcionament de les Comissions en el Reglament de Funcionament de l’Assemblea (CRAR), aquestes s’autoorganitzaran pel que fa als debats interns, sistema i calendari de funcionament i contingut de la Comissió.

4.- No obstant el que disposa l’apartat anterior, tota Comissió ha de tenir un/a president/a, un/a vicepresident/a i un/a secretari/a. A aquests efectes i per donar una visió d’homogeneïtat i coherència, la Comissió Legislativa Orgànica, tindrà una única Mesa per a les tres Subcomissions, motiu pel qual aquesta Comissió tindrà, a més del seu president/a dos/dues vicepresidents/es i dos/dues secretaris/es.

Article 3.- De les propostes de creació, modificació o dissolució de les Comissions.

1.- Qualsevol dels membres de l’Assemblea pot proposar a la Mesa de l’Assemblea, la creació, modificació o dissolució de les Comissions.

2.- A tal efecte dirigirà comunicació per escrit fefaent a la Mesa amb la seva sol·licitud, i la justificació que la suporta. La Mesa posarà data a la substanciació del debat i els termes de votació per a la propera sessió del Plenari que correspongui, tot i que pot incorporar-ho a la pròpia sessió si, a criteri de la Mesa, ha estat formulada en temps i forma i l’Ordre del dia de la sessió ja iniciada ho permet.

3.- Presentada la sol·licitud de creació, modificació o dissolució d’alguna Comissió per part d’algun membre de l’Assemblea, en el moment de l’Ordre del dia en que s’hagi incorporat aquest punt, la presidència de la Mesa sol·licitarà al membre que hagi presentat la proposta per que la presenti en el termini màxim de 4 minuts. Posteriorment demanarà a un/a membre del Govern i pel mateix temps esmerçat pel presentant d’un torn per a que aquest/a exposi el que cregui convenient en suport o en oposició de la proposta. Acte seguit es votarà la proposta.

Article 4.- De la substanciació del debat de Constitució de les Comissions.

1.- El debat de constitució de les Comissions de l’Assemblea de Representants s’iniciarà amb la lectura dels articles 1 i 2 d’aquest Decret per part d’una de les Secretaries de la Mesa.

2.- Finalitzada la lectura per part de la Secretaria de Mesa, des de la Presidència es convidarà al Govern del Consell per tal que es dirigeixi a la Cambra i exposi el que cregui oportú respecte de la proposta de creació de les Comissions.

3.- Finalitzada la intervenció del Govern, es donarà la paraula a tot aquell representant que vulgui intervenir, per un temps no superior als dos minuts.

4.- Finalitzades les intervencions dels representants, la Mesa obrirà votació del  present decret, o les variacions que el govern hagi pogut acceptar respecte de les propostes que hagin pogut estar formulades en el tràmit de l’apartat 2 d’aquest mateix article, en el sentit d’acceptar-ne l’estructura de Comissions, i la seva creació,  o rebutjar-la.

5.- Fixada l’estructura en Comissions els representants, d’acord amb l’art. 1.5 d’aquest Decret, esculliran per mitjans digitals la o les Comissions o Subcomissions a les quals es volen incorporar per a ser-ne membres, a partir del dia següent de la celebració de l’Assemblea i durant un termini de 72 hores.

Article 5.- De la continuació de la sessió.

Un cop hagi estat aprovada la Mesa d’acord amb el que disposa el Decret 2/2021 i hagin estat aprovades les Comissions, el/la president de l’Assemblea de Representants, d’acord amb el president del Consell, pot incorporar nous punts a l’Ordre del dia, i durant el temps que la Mesa estimi convenient, seguint aquestes regles:

 • Tothom qui vulgui parlar ha de manifestar-ho a secretaria de la Mesa.
 • Serà Presidència qui doni la paraula a cada representant seguint l’ordre de petició de paraula.
 • Cada intervenció no pot ser superior als 2 minuts.
 • Ningú pot sol·licitar un nou torn de paraula, fins que no hagin passat almenys 20 intervencions des de la seva darrera.
 • La intervenció dels representants s’ha de centrar en l’objecte del nou punt de l’Ordre del dia. Això no obstant, si volen proposar nous punts a l’ordre del dia o que es debati una resolució, han de formular per escrit aquesta petició a la Secretaria de la Mesa, que, d’acord amb el procediment previst al Reglament Fundacional, admetrà o denegarà la petició, que en tot cas es substanciaria en una altra sessió de l’Assemblea de Representants.

Article 6.- Aixecament de la Sessió.

1.- Un cop escollides la Mesa de l’Assemblea i les Comissions Legislatives Inicials, i  s’hagi celebrat si així s’ha considerat pertinent el debat obert, la Presidència de l’Assemblea aixecarà la sessió.

Disposició transitòria.- Sobre el nombre de membres de les Comissions de forma transitòria.

Fins que no es reguli el que correspongui en el Reglament de Funcionament de l’Assemblea, el nombre de membres de les Comissions pot ser lliure. Si existeix un desequilibri entre el nombre de membres integrants d’una o una altra Comissió o Subcomissió, la Mesa establirà el que convingui donant de baixa o d’alta a membres a les diferents Comissions després d’haver transaccionat individualment amb els representants que es puguin veure afectats pel desequilibri (en defecte o en excés) i en fixarà l’assignació final.

Disposició final.- Publicació i entrada en vigor.

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Consell.


Decret 2/2021


 

Article 1.- De la convocatòria.

D’acord amb el que estableix l’art. 3 del Decret 1/2021, de 19 de setembre, de convocatòria d’eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República, queda convocada l’Assemblea de Representants per al dia 14 de novembre de 2021, a les 11.00 del matí, i que es celebrarà de manera mixta, presencialment al Mas Comte de Canet de Rosselló, i virtualment a través de l’enllaç zoom: https://us02web.zoom.us/j/81409999510?pwd=MVVMUlZEVFoyNm1sKytLeGFpd1htUT09

Article 2.- Dels qui participen en l’Assemblea.

1.- A aquesta Assemblea només hi tindran accés (i així es verificarà) les persones escollides a les eleccions celebrades els dies 28-29 i 30 d’octubre de 2021 i que hagin estat vàlidament proclamades per la Sindicatura Electoral, i hagin acceptat el càrrec i rebut acreditació. També hi tindrà accés el Govern Fundacional del Consell per la República, però només els primers tindran dret a vot.

2.- No obstant el que es disposa a l’apartat anterior, si bé de forma separada, podran accedir a l’espai on se celebri l’Assemblea (presencial o en línia) els membres de la premsa acreditats pel Govern Fundacional del Consell i els convidats per part d’aquest òrgan.

Article 3.- De la Mesa d’Edat i el seu funcionament.

1.- La sessió constitutiva començarà per la lectura del nom dels electes per part del president de la Sindicatura Electoral. Seguidament el president de la Sindicatura llegirà els articles 3 i 4 d’aquest decret.

2.- Finalitzada la lectura es passarà a la constitució de la Mesa d’Edat en els mateixos termes que els que estableix l’article 12.2 del Reglament Fundacional.

3.- Un cop constituïda la Mesa d’Edat, aquesta cridarà als presents perquè votin el present Decret, convidant amb caràcter previ, si així ho estima convenient, al president del Consell perquè, en un temps breu, faci una salutació a l’Assemblea en nom del Govern del Consell i exposi el que cregui convenient respecte del present Decret.

4.- En cas que hi hagués la sol·licitud d’intervenir per part d’alguns dels presents, se li donaria paraula per a dos minuts, i novament al Govern per un termini de temps igual a l’esmerçat pel representant per manifestar el que consideri respecte als arguments manifestats. 

5.- Finalitzades aquestes intervencions se sotmetria a votació dels presents el Decret. L’aprovació del Decret requerirà una majoria simple de vots favorables. La votació es realitzarà per mitjans digitals. Si aquest és aprovat se seguirà la sessió. Si el Decret és rebutjat, se suspendrà la sessió, i la mesa d’Edat i els impugnants i dos representants del govern, buscaran fórmula alternativa de solució. Si no hi ha acord la sessió se suspendrà fins a una propera jornada.

6.- Si la sessió continua, la Mesa d’Edat iniciarà el procediment d’elecció de la Mesa de l’Assemblea de Representants.

Article 4.- De l’elecció de la Mesa. 

1.- La Mesa d’Edat convidarà a qui vulgui d’entre els assistents a postular-se per a ser candidat a la Presidència o Vicepresidències de la Mesa. Aquesta postulació ha de fer-se per escrit a la Mesa. Motiu pel qual es suspendrà la sessió per 15 minuts.

2.- Un cop represa la sessió, la Mesa d’Edat donarà la paraula ordenadament i als candidats postulats i per ordre alfabètic de cognoms, els quals disposaran d’un temps no superior als dos minuts per exposar el que més els convingui en defensa de la seva candidatura.

3.- Finalitzades les intervencions dels candidats, la Mesa obrirà la votació per a la Presidència i les Vicepresidències. La votació es realitzarà per mitjans digitals.

4.- Qui obtingui més vots serà investit per a l’exercici de les funcions de Presidència.  Qui obtingui la segona i tercera xifra de vots, seran investits pels càrrecs de Vicepresidència primera i segona respectivament.

5.- Finalitzada la votació per a la Presidència i Vicepresidències, s’obrirà novament un torn de postulació per a les Secretaries primera i segona. Que seguirà el mateix procediment que en l’elecció anterior: postulació per escrit, suspensió temporal de la sessió, en aquest cas durant 10 minuts, exposició de les persones candidates, i votació. Qui obtingui el major nombre de vots serà escollida per a les funcions de la Secretaria primera, qui la segueixi en el nombre de vots ho serà per a la Secretaria segona.

Article 5.- La presa de possessió i la continuació del debat.

1.- Un cop escollits els integrants de la Mesa, aquesta prendrà possessió dels seus càrrecs i la Mesa d’Edat quedarà dissolta.

2.- Qui hagi estat escollida per a la Presidència de Mesa, disposarà d’un temps no superior als 15 minuts per a dirigir-se a la Cambra.

3.- Consecutivament a la intervenció de la Presidència, se substanciarà el debat de constitució de les Comissions de l’Assemblea, d’acord amb el que s’estableixi al Decret de creació de Comissions.

Disposició final.- Publicació i entrada en vigor.

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Consell.


Decret 1/2021


 

Convocatòria d’eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República

GOVERN DEL CONSELL

Decret 1/2021, de 19 de setembre, de convocatòria d’eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República.

De conformitat amb el que disposa l’article 12 del Capítol V del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants, el Govern del Consell,

Decreta:

Article 1

Convocatòria

Es convoquen eleccions a l’Assemblea de Representants, que tindran lloc els dies 29, 30 i 31 d’octubre de 2021, de manera ininterrompuda des de les 9:00 h del dia 29 i fins a les 20:00 h del dia 31 d’octubre.

Article 2

La Sindicatura Electoral

La Sindicatura Electoral està integrada per cinc membres titulars i dos suplents, escollits entre juristes o politòlegs experts en processos electorals i de participació ciutadana.

Els membres suplents exerceixen les seves funcions únicament en cas de vacant definitiva d’un membre titular. 

L’elecció dels membres titulars i suplents es va fer per majoria absoluta de l’Assemblea de Representants Fundacional del Consell per la República, essent aquestes les persones escollides:

Membres titulars

 • Jordi Domingo i Garcia-Milà
 • Olga Amargant i Cancio
 • Teresa Vallverdú i Baró
 • Josep Ramón Barberà i Gomis
 • Mònica Fernández i Pujagut

Membres suplents

 • Marta Martínez i Gellida
 • Antoni Fitó i Baucells

D’acord amb allò que preveu l’art. 6.3 del Reglament Electoral els membres de la Sindicatura van elegir en Jordi Domingo i Garcia-Milà com a president; i la Teresa Vallverdú i Baró com a secretari de la Sindicatura.

Article 3

Sessió constitutiva de l’Assemblea 

El dia 14 de novembre a les 11:00 h se celebrarà la primera Assemblea de Representants de la primera legislatura.

Annex:

1- Composició de l’Assemblea

L’Assemblea estarà composta per dos blocs i, per tant, la votació constarà de dues urnes.

La suma total dels dos blocs és de 121 representants.

Per a l’elecció dels representants del Bloc Territorial cada elector pot votar com a màxim tants candidats o candidates com llocs de representant corresponguin a la circumscripció a la qual pertany.

Per a l’elecció dels representants del Bloc de càrrecs electes cada elector pot votar com a màxim a 30 candidats dels que es presenten a la circumscripció única.

– Urna 1: Bloc territorial

El nombre total de representants del Bloc territorial és de 81.

Per a l’elecció dels representants del Bloc territorial, les circumscripcions electorals són les següents: 

a) Els districtes electorals de l’Alt Pirineu-Aran, Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès, corresponents als territoris de les vegueries del mateix nom d’acord amb la regulació feta per la Llei 30/2010, de 3 d’agost, i la Llei 2/2017, de 15 de febrer, excepte en el cas de l’Alt Pirineu-Aran. Aquest districte electoral correspon al territori de la vegueria de l’Alt Pirineu-Aran i el territori del Principat d’Andorra. 

b) Els districtes electorals del Maresme, Baix Llobregat i el Vallès Oriental, corresponents als territoris de les comarques del mateix nom d’acord amb la regulació feta pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 

c) El districte electoral del Vallès Occidental Oest que inclou els municipis de Terrassa, Viladecavalls, Rellinars, Matadepera, Ullastrell, Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Vacarisses.

 d) El districte electoral del Vallès Occidental Est que inclou els municipis de Sabadell, Sant Llorenç Savall, Gallifa, Castellar del Vallès, Sentmenat, Polinyà, Palau-Solità i Plegamans, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Badia del Vallès. 

e) El districte electoral del Barcelonès Nord que inclou els municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona. 

f) El districte electoral del municipi de L’Hospitalet de Llobregat.

g) Els districtes electorals de Ciutat Vella-Eixample, Nou Barris-Sant Andreu, Sants-Montjuïc-Les Corts, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Martí i Sarrià, corresponents al municipi de Barcelona. 

h) Els districtes electorals específics de la Unió Europea, Resta del Món, Catalunya del Nord, Illes Balears i País Valencià-Franja de Ponent.

Els representants es distribueixen per les circumscripcions electorals de la manera següent: 

Dos (2) Alt Pirineu-Aran i Andorra; sis (6) Catalunya Central; vuit (8) Girona; quatre (4) Lleida; quatre (4) Camp de Tarragona; dos (2) Terres de l’Ebre; quatre (4) Penedès; quatre (4) Maresme; sis (6) Baix Llobregat; quatre (4) Vallès Oriental; sis (6) Vallès Occidental Oest; quatre (4) Vallès Occidental Est; dos (2) Barcelonès Nord; dos (2) L’Hospitalet de Llobregat; quatre (4) Ciutat Vella-Eixample; dos (2) Nou Barris-Sant Andreu; dos (2) Sants Montjuïc – Les Corts; dos (2) Gràcia; dos (2) Horta-Guinardó; dos (2) Sant Martí; dos (2) Sarrià; dos (2) la Unió Europea; dos (2) la Resta del Món; un (1) la Catalunya del Nord; un (1) les Illes Balears i un (1) el País Valencià-Franja de Ponent.

– Urna 2: Bloc càrrecs electes

El Bloc de càrrecs electes té circumscripció electoral única en la qual s’han d’elegir 40 representants.

2- Calendari de les diverses fases del procediment electoral

 • 19 de setembre: el 19 de setembre s’inicia el procés amb la convocatòria electoral.
 • 4 d’octubre: a partir de la convocatòria electoral hi ha un termini de quinze (15) dies, fins a les 24:00 h del 4 d’octubre, per a presentar candidatures.
 • Del 7 al 15 d’octubre: hi ha un termini de set (7) dies per al·legacions i resolucions sobre les candidatures:

7 d’octubre: publicació de candidatures presentades, tres dies per verificar-les

11 d’octubre: proclamació de candidatures

13 d’octubre: dos (2) dies per presentar recursos

15 d’octubre: dos (2) dies per resoldre’ls

 • 16 d’octubre: proclamació definitiva de les candidatures.
 • Del 17 al 28 d’octubre: hi ha un període de dotze (12) dies de campanya, des de les 00:00 h del 17 d’octubre fins a les 24:00 h del 28 d’octubre.
 • 29, 30 i 31 d’octubre: s’inicia el període de votacions ininterrompudes, des de les 09:00 h del dia 29 d’octubre i fins a les 20:00 h del dia 31 d’octubre.
 • 1 de novembre: escrutini general i publicació de resultats provisionals.
 • 2 i 3 de novembre (fins a les 24:00 h): reclamacions dels candidats i candidates.
 • 4 i 5 de novembre: resolució de reclamacions per part de la Sindicatura Electoral.
 • 6 de novembre: proclamació de candidats i candidates electes.
 • 7 i 8 de novembre (fins a les 24:00 h): reclamacions dels candidats i candidates.
 • 9 i 10 de novembre: resolució de reclamacions per part de la Sindicatura Electoral.
 • 11 de novembre proclamació definitiva de candidats i candidates electes.
 • 12 i 13 de novembre acceptació de càrrec electes.
 • 14 de novembre ASSEMBLEA.

Totes les resolucions i tràmits seran publicades a la web i aquesta servirà com a mecanisme de notificacions.

3- Procediment

Les votacions es realitzaran electrònicament a través de l’app o de la web del Consell, des del perfil ciutadà de cada registrat i a l’espai habilitat per a aquestes eleccions.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Consell, és a dir, a les 00:00 h hores del 19 de setembre del 2021.