Acord de Govern del Consell de la República de març de 2023


 

El Govern del Consell reunit en sessió ordinària el 24 de març de 2023, per majoria dels seus membres exposa i acorda:

Primer.- Que en data 27 de març de 2023, el Govern adopta una resolució, davant la impossibilitat temporal d’aplicació, de l’article 701 del Codi General el Consell de la República. Article en el qual si bé es recull que “els comptes i les finances del Consell de la República són sotmesos a seguiment, valoració i control d’una comissió mixta de membres de l’Assemblea de Representants i del Govern que es reuneix trimestralment.”; també estableix, que aquesta Comissió Mixta serà regulada i, per tant, constituïda d’acord amb el que estableix el Codi de l’Assemblea de Representats, Codi que el dia d’avui, es troba en fase d’elaboració.

Segon.- L’expressada resolució, va consistir a acordar sol·licitar al responsable financer del Consell, el director executiu, la informació relativa al pressupost (informació d’ingressos i despeses), perquè fos traslladada, per analogia i buscant respectar la naturalesa de la composició de la Comissió Mixta regulada en el Codi General, a la presidenta de la Mesa de l’Assemblea de Representats (AR), a la Comissió d’Acció Econòmica i al Govern (CEF). Sent lliurada, dita informació, amb tot les garanties, en termes de seguretat, el passat dia 14 de febrer de 2023.

Tercer.- Un cop lliurada la informació financera, el Govern acorda la creació d’una Comissió Mixta Provisional, amb les funcions de seguiment, valoració i control pressupostari, formada pel Govern del Consell, la presidenta/president de la Mesa de l’Assemblea de Representants, presidenta /president de la Comissió d’Acció econòmica i presidenta/ president de la Comissió Legislativa Orgànica. La comissió elevarà al ple de l’Assemblea de Representants l’avaluació dels comptes del Consell.


RESOLUCIÓ Núm. 81 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 81, de 15 de febrer de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm. 47 formulada amb el nom: “Percentatge per aprovar consultes”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 amb relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC pel que fa a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 15 de febrer de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Percentatge per aprovar consultes”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:
a) Nom de la Consulta: Percentatge per aprovar consultes

b) Pregunta de la Consulta: El vot mínim per aprovar una consulta ha de ser de l’1% (igual que a Suïssa)

c) Respostes possibles de la consulta:
– Sí
– No
d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Tots els inscrits

e) Previsions de calendari de realització: Quant més aviat millor

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 1

SEGON.- Acomplerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.
En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’article 4.1 del RMC perquè es refereix a aspectes regulats a l’article 9 del RF en la redacció actual de l’article 351 del Codi General atès que es pretén consultar sobre una actuació que el Govern del Consell pot impulsar dins l’exercici de la seva potestat reglamentària.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en compliment del que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial.

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i els més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives.

En aquest cas la pregunta formulada reuneix els requisits exposats perquè està formulada en indicatiu i no conté subordinada.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “tots els inscrits” s’adequa a allò que preveu l’article 3 punt 2 del RMC.

La consulta no compleix el paràmetre tècnic respecte al percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles atès que la pregunta té dues respostes possibles i es fa impossible acceptar com a aprovada una opció amb l’1% dels vots perquè és un resultat que es podria donar alhora en les dues respostes totalment incompatibles entre si. Entenem que el que planteja el proposant no respondria a la idea del percentatge mínim necessari per considerar aprovada una opció sinó que possiblement fa referència al percentatge mínim de participació per acceptar com a vàlid el resultat de la consulta, concepte que no és el que s’exigeix en l’apartat 11 punt 2 apartat f) del RMC.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no compleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta tal com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 15 de febrer de 2023
La Sindicatura Electoral


Resolució núm.1 del Govern del Consell relativa a proposta de Consulta


 

En data 2 de juny de 2022, va tenir lloc la publicació al Butlletí Oficial del Consell per la República de la Resolució núm. 35, de 31 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República, relativa a l’autorització de la celebració de la Consulta d Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Jocs Olímpics al Pirineu”. Establint en el seu punt Quart : “s’autoritza la realització de la consulta que haurà de tenir lloc des de les 10:00hs del dia 25 de juny fins a les 10:00h del dia 2 de juliol.”

En data 23 de juny de 2022 es va publicar al Butlletí oficial del Consell per la República, l’Acord de Govern de la mateixa data, a l’entendre que s’havia produït una modificació substancial en les raons per les quals s’ havia arribat a un acord amb la Sindicatura amb les dates de la Consulta, el que requeria la suspensió de la mateixa.

Tot i la suspensió acordada, fent prevaldre els drets de la proposant, s’ estableixen com a noves dates de la realització de la consulta, des de les 10:00h del dia 18 d’octubre de 2022 a les 10:00h del dia 25 d’ octubre de 2022. I es fixa l’ àmbit territorial o sectorial del cens a consultar, la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, d’acord amb el contingut de la proposta de consulta d’iniciativa popular “Jocs Olímpics al Pirineu” ; recollit al punt cinquè de la Resolució número 24 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana.

DONANT EL GOVERN DEL CONSELL LA CONSULTA PER CONVOCADA, tal com preveu article 11.9 del Reglament de Mecanismes de Consulta.


Acord de Govern sobre la primera consulta


 

En data 2 de juny de 2022 va tenir lloc la publicació al Butlletí Oficial del Consell per la República de la Resolució núm. 35, de 31 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República, relativa a l’autorització de la celebració de la Consulta d ́Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Jocs Olímpics al Pirineu”.

En el punt quart de la resolució s’estableix el següent:

“QUART.- Segons el que disposa l’article 11 punt 7 del Reglament de Mecanismes de Consulta, i d’acord amb el Govern del Consell per la República, s’autoritza la realització de la Consulta que haurà de tenir lloc des de les 10: 00hs del dia 25 de juny fins a les 10: 00hs del dia 2 de juliol.”

Reunit el Govern de forma extraordinària, s’ha acordat que, en haver-se produït una modificació substancial en les raons per les quals es va arribar a un acord amb la Sindicatura amb relació a les dates de la Consulta, i atenent a què la Consulta no està formalment convocada, d’acord amb el que estableix l’article 11.9 del Reglament de Mecanismes de Consulta, cal procedir a la modificació i, per tant, a la suspensió de les dates fixades.

Per determinar noves dates s’haurà de procedir d’acord amb el que estableix l’article 11.7 a) del Reglament de Mecanismes de Consulta.


Propostes de Resolució aprovades al ple de l’Assemblea de Representants del 14 de maig del 2022


 

Aquestes són les Propostes de Resolució (PR) aprovades al ple de l’Assemblea de Representants del 14 de maig del 2022 celebrada telemàticament.

 • PROPOSTA RESOLUCIÓ 1: Realització d’una consulta a les persones registrades per territori en relació a la idoneïtat de realitzar els Jocs Olímpics d’hivern a Barcelona – Pirineus. Apoderar als registrats en la presa de decisions fomentant el debat previ a la consulta.
  APROVADA
  Sí: 61 (61.62%)
  No: 26 (26.26%)
  Abstenció: 12 (12.12%)
 • PROPOSTA RESOLUCIÓ 2: No a uns Jocs Olímpics espanyols d’hivern a Catalunya.
  APROVADA
  Sí: 62 (62%)
  No: 27 (27%)
  Abstenció: 11 (11%)
 • PROPOSTA RESOLUCIÓ 3: Instem al govern en funcions del Consell per la República i a l’Assemblea de Representants a publicar un comunicat donant suport al dret fonamental de llibertat de manifestació que està exercint des de fa més de 660 dies el col·lectiu Meridiana Resisteix.
  APROVADA
  Sí: 85 (89.47%)
  Abstenció: 6 (6.32%)
  No: 4 (4.21%)
 • PROPOSTA RESOLUCIÓ 4: Instem al conseller d’educació que assumeixi les responsabilitats inherents al seu càrrec davant la ingerència dels tribunals Espanyols als centres educatius de Catalunya.
  APROVADA
  Sí: 91 (92.86%)
  No: 0 (0%)
  Abstenció: 7 (7.14%)
 • PROPOSTA RESOLUCIÓ 5: Proposta de resolució d’urgència de la Comissió d’Acció Cultural.
  APROVADA (pendent de text refós amb esmenes)
  Sí: 83 (87.37%)
  No: 0 (0%)
  Abstenció: 12 (12.63%)

PROPOSTA CANVI DE NOM: Estàs d’acord en que la Comissió d’Acció Internacional canvïi el noma a Comissió d’Afers Internacionals?
APROVADA
Sí: 86 (90.53%)
No: 5 (5.2%)
Abstenció: 4 (4.21%)


RESOLUCIÓ Núm. 15


 

RESOLUCIÓ núm. 15, de 9 de desembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 en relació amb l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació amb les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 9 de desembre de 2021 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT RENÚNCIA

PRIMER.- L.P.B., escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell per la República per la circumscripció territorial de l’ALT PIRINEU ARAN I ANDORRA ha presentat, per motius personals, la renúncia a càrrec seu.

SEGON.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat A.C.R., següent més votat de la circumscripció territorial ALT PRINIEU ARAN I ANDORRA, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell per la República en substitució de L.P.B.

TERCER.- El candidat, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 9 de desembre de 2021
La Sindicatura Electoral


Decret 3/2021


 

Article 1.- De la proposta de Comissions de l’Assemblea.

1.-  La forma natural de treballar de l’Assemblea de Representants és per Comissions, les propostes, resolucions i les conclusions que emetin fruit del seu treball ha de ser en tot cas ratificat sempre pel Plenari.

2.- Es determina l’existència de cinc Comissions pertanyents a dos blocs: el bloc de la Comissió Legislativa Orgànica i el bloc de les Comissions d’impuls i seguiment de l’acció de Govern.

3.- Existirà una única Comissió Legislativa Orgànica, tot i que funcionarà amb 3 Subcomissions:

a) La de Reglament de l’Assemblea de Representants de la República. (CRA)

b) La de Reglament General i de Funcionament del Consell per la República. (CORF)

c) La de Reglament Electoral del Consell per la República. (CREC)

4.- Existiran com a mínim 4 Comissions de control i impuls a l’acció del Govern.

a) La d’Acció Política Interior (CAPI), corresponent a l’Àmbit 1 del Pla de Govern

            b) La d’Acció Econòmica (CEF), corresponent a l’Àmbit 4 del Pla de Govern

            c) La d’Acció Internacional (CAI), corresponent als Àmbits 2 i 3 del Pla de      Govern

            d) La d’Acció Cultural (CAC), corresponent a l’Àmbit 5 del Pla de Govern

5.- Tots els membres de l’Assemblea han d’incorporar-se com a mínim a una de les Subcomissions de la Comissió Lesgislativa Orgànica o a una de les Comissions de control i impuls de l’acció de Govern, i com a màxim a dues.

6.- Cada comissió o subcomissió tindrà com a molt 35 membres per a facilitar el treball i les discussions. No obstant això, el ple de l’Assemblea pot autoritzar la constitució amb un nombre superior, en el sentit que es determina a la disposició transitòria primera d’aquest Decret.

Article 2.- De la durada i sistema d’organització de les Comissions.

1.- Les Comissions es constitueixen per temps indefinit i fins que no siguin dissoltes pel Plenari de l’Assemblea.

2.- Queda exceptuada d’aquesta temporalitat la Comissió de Reglament General del Consell, que ha de finalitzar el seu treball en el termini de dos mesos, termini en el qual ha d’enviar al plenari la seva proposta de text de Funcionament General del Consell, que inclogui el sistema de debat i elecció del President del Consell.

3.- Fins que no es reguli el funcionament de les Comissions en el Reglament de Funcionament de l’Assemblea (CRAR), aquestes s’autoorganitzaran pel que fa als debats interns, sistema i calendari de funcionament i contingut de la Comissió.

4.- No obstant el que disposa l’apartat anterior, tota Comissió ha de tenir un/a president/a, un/a vicepresident/a i un/a secretari/a. A aquests efectes i per donar una visió d’homogeneïtat i coherència, la Comissió Legislativa Orgànica, tindrà una única Mesa per a les tres Subcomissions, motiu pel qual aquesta Comissió tindrà, a més del seu president/a dos/dues vicepresidents/es i dos/dues secretaris/es.

Article 3.- De les propostes de creació, modificació o dissolució de les Comissions.

1.- Qualsevol dels membres de l’Assemblea pot proposar a la Mesa de l’Assemblea, la creació, modificació o dissolució de les Comissions.

2.- A tal efecte dirigirà comunicació per escrit fefaent a la Mesa amb la seva sol·licitud, i la justificació que la suporta. La Mesa posarà data a la substanciació del debat i els termes de votació per a la propera sessió del Plenari que correspongui, tot i que pot incorporar-ho a la pròpia sessió si, a criteri de la Mesa, ha estat formulada en temps i forma i l’Ordre del dia de la sessió ja iniciada ho permet.

3.- Presentada la sol·licitud de creació, modificació o dissolució d’alguna Comissió per part d’algun membre de l’Assemblea, en el moment de l’Ordre del dia en que s’hagi incorporat aquest punt, la presidència de la Mesa sol·licitarà al membre que hagi presentat la proposta per que la presenti en el termini màxim de 4 minuts. Posteriorment demanarà a un/a membre del Govern i pel mateix temps esmerçat pel presentant d’un torn per a que aquest/a exposi el que cregui convenient en suport o en oposició de la proposta. Acte seguit es votarà la proposta.

Article 4.- De la substanciació del debat de Constitució de les Comissions.

1.- El debat de constitució de les Comissions de l’Assemblea de Representants s’iniciarà amb la lectura dels articles 1 i 2 d’aquest Decret per part d’una de les Secretaries de la Mesa.

2.- Finalitzada la lectura per part de la Secretaria de Mesa, des de la Presidència es convidarà al Govern del Consell per tal que es dirigeixi a la Cambra i exposi el que cregui oportú respecte de la proposta de creació de les Comissions.

3.- Finalitzada la intervenció del Govern, es donarà la paraula a tot aquell representant que vulgui intervenir, per un temps no superior als dos minuts.

4.- Finalitzades les intervencions dels representants, la Mesa obrirà votació del  present decret, o les variacions que el govern hagi pogut acceptar respecte de les propostes que hagin pogut estar formulades en el tràmit de l’apartat 2 d’aquest mateix article, en el sentit d’acceptar-ne l’estructura de Comissions, i la seva creació,  o rebutjar-la.

5.- Fixada l’estructura en Comissions els representants, d’acord amb l’art. 1.5 d’aquest Decret, esculliran per mitjans digitals la o les Comissions o Subcomissions a les quals es volen incorporar per a ser-ne membres, a partir del dia següent de la celebració de l’Assemblea i durant un termini de 72 hores.

Article 5.- De la continuació de la sessió.

Un cop hagi estat aprovada la Mesa d’acord amb el que disposa el Decret 2/2021 i hagin estat aprovades les Comissions, el/la president de l’Assemblea de Representants, d’acord amb el president del Consell, pot incorporar nous punts a l’Ordre del dia, i durant el temps que la Mesa estimi convenient, seguint aquestes regles:

 • Tothom qui vulgui parlar ha de manifestar-ho a secretaria de la Mesa.
 • Serà Presidència qui doni la paraula a cada representant seguint l’ordre de petició de paraula.
 • Cada intervenció no pot ser superior als 2 minuts.
 • Ningú pot sol·licitar un nou torn de paraula, fins que no hagin passat almenys 20 intervencions des de la seva darrera.
 • La intervenció dels representants s’ha de centrar en l’objecte del nou punt de l’Ordre del dia. Això no obstant, si volen proposar nous punts a l’ordre del dia o que es debati una resolució, han de formular per escrit aquesta petició a la Secretaria de la Mesa, que, d’acord amb el procediment previst al Reglament Fundacional, admetrà o denegarà la petició, que en tot cas es substanciaria en una altra sessió de l’Assemblea de Representants.

Article 6.- Aixecament de la Sessió.

1.- Un cop escollides la Mesa de l’Assemblea i les Comissions Legislatives Inicials, i  s’hagi celebrat si així s’ha considerat pertinent el debat obert, la Presidència de l’Assemblea aixecarà la sessió.

Disposició transitòria.- Sobre el nombre de membres de les Comissions de forma transitòria.

Fins que no es reguli el que correspongui en el Reglament de Funcionament de l’Assemblea, el nombre de membres de les Comissions pot ser lliure. Si existeix un desequilibri entre el nombre de membres integrants d’una o una altra Comissió o Subcomissió, la Mesa establirà el que convingui donant de baixa o d’alta a membres a les diferents Comissions després d’haver transaccionat individualment amb els representants que es puguin veure afectats pel desequilibri (en defecte o en excés) i en fixarà l’assignació final.

Disposició final.- Publicació i entrada en vigor.

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Consell.


Decret 2/2021


 

Article 1.- De la convocatòria.

D’acord amb el que estableix l’art. 3 del Decret 1/2021, de 19 de setembre, de convocatòria d’eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República, queda convocada l’Assemblea de Representants per al dia 14 de novembre de 2021, a les 11.00 del matí, i que es celebrarà de manera mixta, presencialment al Mas Comte de Canet de Rosselló, i virtualment a través de l’enllaç zoom: https://us02web.zoom.us/j/81409999510?pwd=MVVMUlZEVFoyNm1sKytLeGFpd1htUT09

Article 2.- Dels qui participen en l’Assemblea.

1.- A aquesta Assemblea només hi tindran accés (i així es verificarà) les persones escollides a les eleccions celebrades els dies 28-29 i 30 d’octubre de 2021 i que hagin estat vàlidament proclamades per la Sindicatura Electoral, i hagin acceptat el càrrec i rebut acreditació. També hi tindrà accés el Govern Fundacional del Consell per la República, però només els primers tindran dret a vot.

2.- No obstant el que es disposa a l’apartat anterior, si bé de forma separada, podran accedir a l’espai on se celebri l’Assemblea (presencial o en línia) els membres de la premsa acreditats pel Govern Fundacional del Consell i els convidats per part d’aquest òrgan.

Article 3.- De la Mesa d’Edat i el seu funcionament.

1.- La sessió constitutiva començarà per la lectura del nom dels electes per part del president de la Sindicatura Electoral. Seguidament el president de la Sindicatura llegirà els articles 3 i 4 d’aquest decret.

2.- Finalitzada la lectura es passarà a la constitució de la Mesa d’Edat en els mateixos termes que els que estableix l’article 12.2 del Reglament Fundacional.

3.- Un cop constituïda la Mesa d’Edat, aquesta cridarà als presents perquè votin el present Decret, convidant amb caràcter previ, si així ho estima convenient, al president del Consell perquè, en un temps breu, faci una salutació a l’Assemblea en nom del Govern del Consell i exposi el que cregui convenient respecte del present Decret.

4.- En cas que hi hagués la sol·licitud d’intervenir per part d’alguns dels presents, se li donaria paraula per a dos minuts, i novament al Govern per un termini de temps igual a l’esmerçat pel representant per manifestar el que consideri respecte als arguments manifestats. 

5.- Finalitzades aquestes intervencions se sotmetria a votació dels presents el Decret. L’aprovació del Decret requerirà una majoria simple de vots favorables. La votació es realitzarà per mitjans digitals. Si aquest és aprovat se seguirà la sessió. Si el Decret és rebutjat, se suspendrà la sessió, i la mesa d’Edat i els impugnants i dos representants del govern, buscaran fórmula alternativa de solució. Si no hi ha acord la sessió se suspendrà fins a una propera jornada.

6.- Si la sessió continua, la Mesa d’Edat iniciarà el procediment d’elecció de la Mesa de l’Assemblea de Representants.

Article 4.- De l’elecció de la Mesa. 

1.- La Mesa d’Edat convidarà a qui vulgui d’entre els assistents a postular-se per a ser candidat a la Presidència o Vicepresidències de la Mesa. Aquesta postulació ha de fer-se per escrit a la Mesa. Motiu pel qual es suspendrà la sessió per 15 minuts.

2.- Un cop represa la sessió, la Mesa d’Edat donarà la paraula ordenadament i als candidats postulats i per ordre alfabètic de cognoms, els quals disposaran d’un temps no superior als dos minuts per exposar el que més els convingui en defensa de la seva candidatura.

3.- Finalitzades les intervencions dels candidats, la Mesa obrirà la votació per a la Presidència i les Vicepresidències. La votació es realitzarà per mitjans digitals.

4.- Qui obtingui més vots serà investit per a l’exercici de les funcions de Presidència.  Qui obtingui la segona i tercera xifra de vots, seran investits pels càrrecs de Vicepresidència primera i segona respectivament.

5.- Finalitzada la votació per a la Presidència i Vicepresidències, s’obrirà novament un torn de postulació per a les Secretaries primera i segona. Que seguirà el mateix procediment que en l’elecció anterior: postulació per escrit, suspensió temporal de la sessió, en aquest cas durant 10 minuts, exposició de les persones candidates, i votació. Qui obtingui el major nombre de vots serà escollida per a les funcions de la Secretaria primera, qui la segueixi en el nombre de vots ho serà per a la Secretaria segona.

Article 5.- La presa de possessió i la continuació del debat.

1.- Un cop escollits els integrants de la Mesa, aquesta prendrà possessió dels seus càrrecs i la Mesa d’Edat quedarà dissolta.

2.- Qui hagi estat escollida per a la Presidència de Mesa, disposarà d’un temps no superior als 15 minuts per a dirigir-se a la Cambra.

3.- Consecutivament a la intervenció de la Presidència, se substanciarà el debat de constitució de les Comissions de l’Assemblea, d’acord amb el que s’estableixi al Decret de creació de Comissions.

Disposició final.- Publicació i entrada en vigor.

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Consell.


ACTA DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

ACTA DE LA SINDICATURA ELECTORAL RELATIVA ALS RESULTATS DE LES ELECCIONS A L´ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

Un cop tancat el període de votacions a les 20:00h del dia 31 d’octubre de 2021 i finalitzat l´escrutini general, en compliment de les disposicions dels articles 8. j) i 20.1 i 2 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada l’1 de novembre de 2021, amb l´assistència dels seus membres titulars, i comptant d´acord amb l’article 7.2 del REAR amb l’Estructura Administrativa Fundacional del CxR (en endavant, l’Àrea Tècnica) que ha lliurat les següents certificacions:

1ª.- Certificació emesa pel Director General de l´Àrea Tècnica, de 29 d´octubre de 2021, assegurant que a partir de les 08:07:36h (CET) s´ha procedit a tancar i segellar les urnes i la base de dades que contindrà els vots és buida, no pot ser alterada, i es pot auditar complint amb les garanties que estableix el RE.

2ª.- Certificació emesa pel Director General de l´Àrea Tècnica, de 31 d´octubre de 2021, confirmant que a les 20:00h (CET)s´ha procedit a tancar les urnes (territorial i de càrrecs electes. Tot seguit s’ha iniciat el recompte dut a terme en el format de cadena de vots, sent la crida que confirma el procediment dut a terme la següent:

{

blockAddress: {strandId:”AohDL3H3tRI9EgKN8zRSVw”,sequenceNo:13587790},

hash: {{gBYp0L+zeADMQ+SKlx96VFYd3/1kx4PNb7agN/3kfqs=}},

data:

{digestType:”finalVotacio”,digest:{digest:”sIx2XBCfB/eEj5tozjTDxe/LbuUicR0A9v97ObYbM MU=”,digestTipAddress:”{strandId:”””AohDL3H3tRI9EgKN8zRSVw”””,sequenceNo:1358775 4}”,strandId:”AohDL3H3tRI9EgKN8zRSVw”,sequenceNo:13587754}},

metadata: {id:”BFJKxsifJGU6DnuMvdExaT”,version:0,txTime:2021-10- 31T19:00:14.865Z,txId:”GU0pnKagmwJ86W94P0GhQs”}

}

Han pogut certificar que la base de dades que conté els vots no ha patit pertorbacions o distorsions i per tant s’ha mantingut inalterada, anònima, assegurada i és pot auditar, complint amb les garanties que estableix el Reglament Electoral.

3ª.- Certificació emesa pel Director General de l´Àrea Tècnica, l’ 1 de novembre de 2021 a les 10:48hs on recull els resultats verificats i definitius de l’escrutini i constata la finalització del procés de verificació dels vots emesos iniciat a les 20:19hs del dia 31 d’octubre. Certifica que els sistemes aplicats en l’abocament i contrast de dades s’han mantingut durant tot el procés de votacions i verificacions inalterat, anònim, assegurat i es pot auditar, complint amb les garanties que estableix el REAR. Confirma que el nombre total de ID de ciutadans (votants) coincideix amb el nombra total d’accions de vot i recull les incidències detectades, que en cap cas afecten als vots i es limiten a l’àmbit de la verificació dels

votants i per tant, a l’àmbit de la participació, doncs els sistema, com a mesura de seguretat i per garantir l’anonimat, incorpora de forma diferenciada la base de dades dels votants i la base de dades dels vots.

La crida que confirma el procediment dut a terme en el format de cadena de blocs és:

{

blockAddress: {strandId:”AohDL3H3tRI9EgKN8zRSVw”,sequenceNo:13861349},

hash: {{URheoFEpml8qQ1E/5fyJYTMOkRfqoeE/Iv2aMDaB8Q8=}},

data:

{digestType:”finalVerificacio”,digest:{digest:”FtQ5b/pdtrQ9ktAfKMdBe9CpvOgk0+2 v9EGrLJ/GE=”,digestTipAddress:”{strandId:”””AohDL3H3tRI9EgKN8zRSVw”””,seuenceNo:13861346}”,strandId:”AohDL3H3tRI9EgKN8zRSVw”,sequenceNo:13861346}},metadata: {id:”Cn7mME5qiajLHJi1UMPFFx”,version:0,txTime:2021-11- 01T09:48:16.086Z,txId:”9MCnUA2wo8EB1nUdNxOROI”}

}

Procedim a aixecar la present

ACTA DE RESULTATS DE LES ELECCIONS A L´ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA

URNA TERRITORIAL

DistricteCensVotantsVots enblancCandidatVotsGènereElegitOrdre
altPirineuAndorra11012811Mas Montroig, Maria181Dona1
altPirineuAndorra11012811Pla Ballabriga, Lionel107Home2
altPirineuAndorra11012811Cotonat Ruiz, Agustí89HomeNo3
altPirineuAndorra11012811Vallès Segarra, Quim70HomeNo4
altPirineuAndorra11012811Puigvert Ujaldón, Joan54HomeNo5
altPirineuAndorra11012811Nazzar Bonifaci, Augusto15HomeNo6
baixLlobregat507913525Escardívol Sierra, Lourdes609Dona1
baixLlobregat507913525Martinez Castells, Angels585Dona2
baixLlobregat507913525Jou Torras, Mercè532Dona3
baixLlobregat507913525Del Rosal Gutiérrez, Amèlia524Dona4
baixLlobregat507913525De Fàbregues-Boixar Nebot, Oriol507Home5
baixLlobregat507913525Vilaseca, Roger462Home6
baixLlobregat507913525Capsada Palomas, Maria460DonaNo7
baixLlobregat507913525Figueras Valen, Fèlix Lluís363HomeNo8
baixLlobregat507913525Maymó Puig, Florenci320HomeNo9
baixLlobregat507913525Basany Tapiol, Bernat282HomeNo10
baixLlobregat507913525Janué Miret, Marició278DonaNo11
baixLlobregat507913525Roig Vallverdú, Jordi268HomeNo12
baixLlobregat507913525Serna Sàlvia, Joan224HomeNo13
baixLlobregat507913525Sans Rojals, Jaume202HomeNo14
baixLlobregat507913525Darné Monar, Josep Maria195HomeNo15
baixLlobregat507913525Puig García, Jaume184HomeNo16
baixLlobregat507913525Rafanell Amat, Antoni169HomeNo17
baixLlobregat507913525Moga Ferrés, Antoni164HomeNo18
baixLlobregat507913525Ribes Garasa, Josep148HomeNo19
baixLlobregat507913525Albet Fernández, Jordi95HomeNo20
baixLlobregat507913525Ureña Duran, Joan83HomeNo21
barcelonesNord15644382Bayà Castells, Montserrat286Dona1
barcelonesNord15644382Martínez Seriol, Montse192Dona2
barcelonesNord15644382Latifa El Hasani, Latifa El Hassani154DonaNo3
barcelonesNord15644382Castellvi Pons, Francesc93HomeNo4
barcelonesNord15644382Vendrell Fernández, Guillem Ruben61HomeNo5
barcelonesNord15644382Zaragoza Salgado, Manel55HomeNo6
campTarragona431410845Rosell Gairoles, Teresa446Dona1
campTarragona431410845Barnés Arnaus, Sara348Dona2
campTarragona431410845Andreu Domingo, Antonia333Dona3
campTarragona431410845Farriol Rodriguez, Montserrat330Dona4
campTarragona431410845Font Monclús, Joan Anton315HomeNo5
campTarragona431410845Carulla Palaín, Jennifer257DonaNo6
campTarragona431410845Arís Oriol, Mireia236DonaNo7
campTarragona431410845Agustench Isern, Lluís236HomeNo8
campTarragona431410845Sardà Gomis, Pere229HomeNo9
campTarragona431410845Casadevall Camps, Jordi178HomeNo10
campTarragona431410845Cots Iborra, Joan158HomeNo11
campTarragona431410845Carnisser Barrufet, Ignasi144HomeNo12
campTarragona431410845Trabalón Domínguez, Josep Maria130HomeNo13
campTarragona431410845Escoda Clemente, Jordi119HomeNo14
campTarragona431410845Mercadé Teixidó, Francesc98HomeNo15
campTarragona431410845Blanco Collado, Maria Teresa95DonaNo16
campTarragona431410845Rull Muruzàbal, Xavier83HomeNo17
campTarragona431410845Cornadó Royo, Eloi80XNo18
campTarragona431410845Casanovas Abella, Lluís50HomeNo19
campTarragona431410845Estrague Pons, Xavi39HomeNo20
campTarragona431410845De Gracia Brunet, Raül36HomeNo21
catalunyaCentral776219045Pesarrodona Capsada, Jordi1413Home1
catalunyaCentral776219045Furriols I Solà, Carles892Home2
catalunyaCentral776219045Sirvent Roma, Eulàlia660Dona3
catalunyaCentral776219045Corrons Boix, Montserrat598Dona4
catalunyaCentral776219045Comas Lamarca, Eulàlia465Dona5
catalunyaCentral776219045Martin Subirana, Júlia408Dona6
catalunyaCentral776219045Vallvé Albiol, Isabel376DonaNo7
catalunyaCentral776219045Camprubí Subirana, Eudald356HomeNo8
catalunyaCentral776219045Galbany Puig, Lourdes353DonaNo9
catalunyaCentral776219045Fornell Carrera, Anna337DonaNo10
catalunyaCentral776219045Cabré Gensana, Núria332DonaNo11
catalunyaCentral776219045Casadevall Ginestet, Miquel313HomeNo12
catalunyaCentral776219045Bosqued Morales, Miquel312HomeNo13
catalunyaCentral776219045Sanfeliu Morros, Sílvia293DonaNo14
catalunyaCentral776219045Pàmies Giménez, Xavier259HomeNo15
catalunyaCentral776219045Casellas Castells, Lluis259HomeNo16
catalunyaCentral776219045Vizcarro Boix, Marta224DonaNo17
catalunyaCentral776219045Ortega Canet, Maria Antònia219DonaNo18
catalunyaCentral776219045Vima Serra Serra, Montserrat213DonaNo19
catalunyaCentral776219045Castanyer Caselles, Assumpta208DonaNo20
catalunyaCentral776219045Serrat Panadero, Gerard200HomeNo21
catalunyaCentral776219045Trapé Pujol, Pere198HomeNo22
catalunyaCentral776219045Prat i Trapé, Joan182HomeNo23
catalunyaCentral776219045Llamas Gironès, Pep144HomeNo24
catalunyaCentral776219045Dot Masso, Isidre139HomeNo25
catalunyaCentral776219045Benet Busquets, Andreu133HomeNo26
catalunyaCentral776219045Fité Marina, Xavier115HomeNo27
catalunyaCentral776219045Dominguez Hernandez, Joan Josep84HomeNo28
catalunyaCentral776219045Bonifaci Romera, Albert76HomeNo29
catalunyaCentral776219045Vallejo Fidalgo, Miquel37HomeNo30
catalunyaNord334790Costa Baqué, Maria42Dona1
catalunyaNord334790Fernandez Valls, Esther30DonaNo2
catalunyaNord334790Camargo Muralles, Ruth4DonaNo3
catalunyaNord334790Sitja, Jean François2HomeNo4
catalunyaNord334790Vedel Labrouche, Patrick1HomeNo5
ciutatVellaEixample5221138017Figueras Ventura, Rosa Maria689Dona1
ciutatVellaEixample5221138017Cucarull Roca, Montserrat617Dona2
ciutatVellaEixample5221138017Glubinski Letowski, Adam519Home3
ciutatVellaEixample5221138017Valero Llorens, Maria Eulàlia416Dona4
ciutatVellaEixample5221138017Fonollosa Guardiet, Joan401HomeNo5
ciutatVellaEixample5221138017Soria Miranda, Elena Maria342DonaNo6
ciutatVellaEixample5221138017Millà Sánchez, Jordi309HomeNo7
ciutatVellaEixample5221138017Centelles Portella, Pep308HomeNo8
ciutatVellaEixample5221138017Sánchez Espinosa, Maria Begonya305DonaNo9
ciutatVellaEixample5221138017Ballart Guasch, Josep197HomeNo10
ciutatVellaEixample5221138017Blesa Gonzàlez, Rafael158HomeNo11
ciutatVellaEixample5221138017Ylla Martí, Eudald157HomeNo12
ciutatVellaEixample5221138017Montagut Cardona, Octavi136HomeNo13
ciutatVellaEixample5221138017Fossas Tañà, Josep Maria-Pep135HomeNo14
ciutatVellaEixample5221138017Jovani Aubanell, Jordi95HomeNo15
ciutatVellaEixample5221138017Rodríguez Fernàndez, Antoni94HomeNo16
ciutatVellaEixample5221138017Escayola Guinart, Antoni90HomeNo17
ciutatVellaEixample5221138017Mangado Artigas , Salvador78HomeNo18
ciutatVellaEixample5221138017Raventós Cardús, Ignacio72HomeNo19
girona11027286415Donaire Malagelada, Albert1263Home1
girona11027286415Balés Nogué, Júlia786Dona2
girona11027286415Cullell Monserrat, Marta604Dona3
girona11027286415Clarió Herranz, Aleix590Home4
girona11027286415Raurich Santaló, Assumpta568Dona5
girona11027286415Armengol Martínez, Sílvia541Dona6
girona11027286415Puig Cordon, Joan533Home7
girona11027286415Ribot Pons, Salvador495Home8
girona11027286415Casellas Gispert, Octavi481HomeNo9
girona11027286415Campmajó Caparrós, Josep470HomeNo10
girona11027286415Masnou Barrera, Susanna466DonaNo11
girona11027286415Mont-Ros Dalmau, Anna449DonaNo12
girona11027286415Trauschke, Hans-Peter431HomeNo13
girona11027286415Carles Garau, Agustí417HomeNo14
girona11027286415Caballero Vallès, Rosa417DonaNo15
girona11027286415Garcia Gonzalez, Mercè374DonaNo16
girona11027286415Bosch Cardona, Carme367DonaNo17
girona11027286415Pons Mundet, Mercè346DonaNo18
girona11027286415Bonilla Escobar, Maria Jesús342DonaNo19
girona11027286415Berrio Martos, Domènec338HomeNo20
girona11027286415Giró Fortuny, Maria Elena331DonaNo21
girona11027286415Jürgens Mestre, Albert318HomeNo22
girona11027286415Pàramo Ponsetí, Carles312HomeNo23
girona11027286415Serra Besalú, Francesc Xavier294HomeNo24
girona11027286415Balaguer Sanchez-Arjona, Soledat283DonaNo25
girona11027286415Soler Pastells, Jaume260HomeNo26
girona11027286415Duch Subirats, Oriol259HomeNo27
girona11027286415Gras Canals, Maria Del Mar259DonaNo28
girona11027286415Tomàs Munsó, Jordi251HomeNo29
girona11027286415Cots , Santi246HomeNo30
girona11027286415Sais Juy, Xavier241HomeNo31
girona11027286415Carreras Albó, Lluís226HomeNo32
girona11027286415Tubau Medel, Josep M.224HomeNo33
girona11027286415Tudela Aroca, Albert211HomeNo34
girona11027286415Nieto-Sandoval Diaz-Merino, Montse211DonaNo35
girona11027286415Ribera Sorolla, Montse203DonaNo36
girona11027286415Palmada Badia, Isidre201HomeNo37
girona11027286415Arcos Espinosa – Viale, Diego195HomeNo38
girona11027286415Vilar Sais, Joaquim193HomeNo39
girona11027286415Adell Amorós, Lluís191HomeNo40
girona11027286415Comet Raurich, Ferran180HomeNo41
girona11027286415Ferrés Planella, Lluís176HomeNo42
girona11027286415Garrido Garcia, Esperança172DonaNo43
girona11027286415Barbero García, Josep Manel172HomeNo44
girona11027286415Llucià Sabarich, Isidre172HomeNo45
girona11027286415Jurado Catalan, Maite164DonaNo46
girona11027286415Quera Vidal, Miquel163HomeNo47
girona11027286415Verde I Llorente, Joaquim156HomeNo48
girona11027286415Marquez, Toni149HomeNo49
girona11027286415Darné Monar, Jaume137HomeNo50
girona11027286415Casas Gassó, Eduard135HomeNo51
girona11027286415Rúbies Fontanet, Albert134HomeNo52
girona11027286415Farreras Mayolas, Jordi134HomeNo53
girona11027286415Ridorsa Quer, Pau133HomeNo54
girona11027286415Pujadas Tort, Ferran132HomeNo55
girona11027286415Llensa González, David125HomeNo56
girona11027286415Vilarrubí Costa, Jordi123HomeNo57
girona11027286415Luque Sánchez, Ramon113HomeNo58
girona11027286415Falco Buixeda, Abili102HomeNo59
girona11027286415Reichardt Berini, Josep Maria83HomeNo60
girona11027286415Estrem Torras, Pere Maria81XNo61
girona11027286415Serra Faig, Eduard78HomeNo62
girona11027286415Guillem Gual, Carles66HomeNo63
girona11027286415Ragel Muñoz, Juan63HomeNo64
girona11027286415Giné Orengo, Enric61HomeNo65
girona11027286415Moya Viñuelas, Francisco56HomeNo66
girona11027286415Fanes Trillo, Ferran49HomeNo67
girona11027286415Segú Juan, Eduard47HomeNo68
girona11027286415Otero Vigo, Alberto42HomeNo69
gracia29487718Casals Roig, Gabriela200Dona1
gracia29487718Biosca Rovira, Lali181Dona2
gracia29487718Gallart Sanfeliu, Montserrat133DonaNo3
gracia29487718Ortiz Serra, Joan127HomeNo4
gracia29487718Pascual Lagunas, Eulàlia122DonaNo5
gracia29487718Vilalta Gómez, Arnau113HomeNo6
gracia29487718Folch Vila, Josep Enric104HomeNo7
gracia29487718Vidal Echauri, Domingo82HomeNo8
gracia29487718Puig Aleu, Imma82DonaNo9
gracia29487718Messeguer Peypoch, Xavier80HomeNo10
gracia29487718Tersol M., Ann-Danielle73DonaNo11
gracia29487718Piferrer Deu, Jordi64HomeNo12
gracia29487718Marsal Lorenzo, Cristina56DonaNo13
gracia29487718Capdevila Nogue, Blai40HomeNo14
gracia29487718Painous Escofet, Josep20HomeNo15
gracia29487718Jimenez Garcia, Josep Maria8HomeNo16
hortaGuinardo28747312Montmany Álvarez, Núria299Dona1
hortaGuinardo28747312Calveras Barniol, Teresa264Dona2
hortaGuinardo28747312Izquierdo Llopis, Oriol248HomeNo3
hortaGuinardo28747312Puig Boix, Josep176HomeNo4
hortaGuinardo28747312Fortuny Garcia, Albert102HomeNo5
hortaGuinardo28747312Garuz Panadés, Julià86HomeNo6
hortaGuinardo28747312Valdivia Fernandez, Ramon71HomeNo7
hortaGuinardo28747312Olivera i Serrano, Pere52HomeNo8
hortaGuinardo28747312Tiñena Pla, Alfons43HomeNo9
hortaGuinardo28747312Villaró Bastons, Rafa39HomeNo10
hortaGuinardo28747312Eixarch Girones, Marcel. Li28HomeNo11
hortaGuinardo28747312Martorana Díaz, Florentino22HomeNo12
illesBalears5041900Sastre Font, Jaume98Home1
illesBalears5041900Joan Marí, Bernat82HomeNo2
illesBalears5041900Calafell Massanet, Jaume10HomeNo3
lHospitaletLlobregat8562260Vidal Escales, Eduard109X1
lHospitaletLlobregat8562260Mas Dapena, Paula98Dona2
lHospitaletLlobregat8562260Miñana Galbis, David79HomeNo3
lHospitaletLlobregat8562260Udina, Sergi65HomeNo4
lHospitaletLlobregat8562260Rubio Silva, María Teresa52DonaNo5
lHospitaletLlobregat8562260Sancho Ortega, Carlos17HomeNo6
lHospitaletLlobregat8562260Saloni Marimon, Guadalupe16HomeNo7
lleida36218619Trepat Ribé, Montserrat517Dona1
lleida36218619Martí Queralt, Montserrat510Dona2
lleida36218619Alsina Aubach, Jordi399Home3
lleida36218619Torres Grifo, Mercè218Dona4
lleida36218619Bentanachs Chalaux, Frederic217HomeNo5
lleida36218619Pérez-Pallarès Luque, Sílvia209DonaNo6
lleida36218619Felip Fillat, Josep199HomeNo7
lleida36218619Clavé Oliach, Magí141HomeNo8
lleida36218619Moll Garcia, Jaume139HomeNo9
lleida36218619Ribera Roqué, Ignasi124HomeNo10
lleida36218619Mata Solà, Francesc83HomeNo11
lleida36218619Jordana Serra, Jesús82HomeNo12
lleida36218619Gajewski, Christian71HomeNo13
lleida36218619Barniol Moreno, Ramon62HomeNo14
lleida36218619López Andreu, Sergi61HomeNo15
lleida36218619Arderiu Mitjans, Karles59HomeNo16
maresme584715819Segura Capellades, Carme685Dona1
maresme584715819Payerol Gràcia, Neus607Dona2
maresme584715819Font Gasulla, Joan440Home3
maresme584715819Juan Loshuertos, Maria Mercè377Dona4
maresme584715819Caldeira Bacardit, David247HomeNo5
maresme584715819Planas Boschmonart, Jaume239HomeNo6
maresme584715819Sancho Morillo, Jordi224HomeNo7
maresme584715819Farell Garrigós, David203HomeNo8
maresme584715819Sardiné Torrentallé, Sebastià192HomeNo9
maresme584715819Vives Vives, Borja180HomeNo10
maresme584715819Delhort Llopart, Josep155HomeNo11
maresme584715819Puigdomènech Armengod, Josep Maria153HomeNo12
maresme584715819Martorell Rosell, Xavier149HomeNo13
maresme584715819Feliu Ferrer, Carles138HomeNo14
maresme584715819Marquès Sala, Eduard129HomeNo15
maresme584715819Frago Boleda, Albert127HomeNo16
maresme584715819Bueno Olmo, Francesc119HomeNo17
maresme584715819Plana Subirana, Pere110HomeNo18
maresme584715819Nogueras Moulines, Lluís109HomeNo19
maresme584715819Sansa Colomer, Marc107HomeNo20
maresme584715819Planas Verd, Esteve103HomeNo21
maresme584715819Querol Cuartero, Samuel94HomeNo22
maresme584715819Guimarães Mendes Marques, Carlos José87HomeNo23
maresme584715819Elias Elies, Isidre87HomeNo24
maresme584715819Sargatal I Cabrespina, Xavier86HomeNo25
maresme584715819Martinez Moreno, Jose Luis76HomeNo26
maresme584715819Cortinat Besolí, Josep Ramon69HomeNo27
maresme584715819Martí Gutiérrez, Màrius60HomeNo28
maresme584715819Navarrete Estévez, Juan43HomeNo29
maresme584715819Ortiz Fernandez, Matias33HomeNo30
maresme584715819Navarra Roca, Joan25HomeNo31
mon17062873Folguera Brunés, Marina119Dona1
mon17062873Gil, M. Pilar78Dona2
mon17062873Lorente Gomez, Alfonso45HomeNo3
mon17062873Quintana Segalà, Andreu44HomeNo4
mon17062873Roig Mansilla, Oriol38HomeNo5
mon17062873Torres Merino, Jaume36HomeNo6
mon17062873Moreno Lasalle, Mireia36DonaNo7
mon17062873Jebbar Jihad, Zahra33DonaNo8
mon17062873Francès De Mas, Vedruna31DonaNo9
mon17062873Hubbard De Bayser, Daniel25HomeNo10
mon17062873Gonzalez Robert, Miriam Esther18DonaNo11
mon17062873Arevalo Niembro, Marti Ferran17HomeNo12
mon17062873Mateu Rodríguez , Jordi Ricard16HomeNo13
mon17062873Voronov, Mikhail14HomeNo14
mon17062873Vives Bloise, Ariel Gustavo3HomeNo15
nouBarrisSantAndreu19514915Santiago Batista, Raquel327Dona1
nouBarrisSantAndreu19514915Muntané Zafra, Maria Isabel198Dona2
nouBarrisSantAndreu19514915Armengol González-Rothvoss, Xavier129HomeNo3
nouBarrisSantAndreu19514915Blanchart Toldrà, Joan Andreu88XNo4
nouBarrisSantAndreu19514915Solà Gussinyer, Pere74HomeNo5
nouBarrisSantAndreu19514915Franquesa Balcells, Alexandre53HomeNo6
nouBarrisSantAndreu19514915Gasulla Gómez, Ramon42HomeNo7
nouBarrisSantAndreu19514915Borrull Puigarnau, Santiago42XNo8
paisValenciaFranja4841710Guia Marín, Josep135Home1
paisValenciaFranja4841710Capilla Monzonis, Enric13HomeNo2
paisValenciaFranja4841710Roderic Tost, Antoni13HomeNo3
paisValenciaFranja4841710Beltran Beltran, Eloy5HomeNo4
paisValenciaFranja4841710Palmeiro Piñeiro, José Luís5HomeNo5
penedes500012503Albà I Noya, Antoni650Home1
penedes500012503Juanola Codina, Mireia458Dona2
penedes500012503Farré Torra, Elisa310Dona3
penedes500012503Quintana Tomàs, Rosa Maria280Dona4
penedes500012503Company López, Glòria237DonaNo5
penedes500012503Calvet Navarro, Màrius206HomeNo6
penedes500012503Simon Paraiso, Fèlix205HomeNo7
penedes500012503Castelltort Panadés, Josep158HomeNo8
penedes500012503Sort Jané, Josep153HomeNo9
penedes500012503Benito Gimenez, Conxita151DonaNo10
penedes500012503Sagrera Castells, Nicolau150XNo11
penedes500012503Bella Martínez, Pilar142DonaNo12
penedes500012503Guarch Calvet, Joan141HomeNo13
penedes500012503Gómez Sánchez, Catalina131DonaNo14
penedes500012503Florenciano Garcia, Rafel120HomeNo15
penedes500012503Cassanyes Edo, Xavier118HomeNo16
penedes500012503Vivancos Valiente, David110HomeNo17
penedes500012503Serra Villalbi, Jordi106HomeNo18
penedes500012503Rosich Calbet, Antoni Francesc103HomeNo19
penedes500012503Bou Urionabarrenechea, Joan100HomeNo20
penedes500012503Soto Armengol, Lluís Miquel93HomeNo21
penedes500012503Rosell Bruna, Josep Maria73HomeNo22
penedes500012503Prytz Ribas, Eduard70HomeNo23
penedes500012503Estarlich Cuadra, David47HomeNo24
penedes500012503Parra Garriga, Joan Lluis42HomeNo25
penedes500012503Robert Poyatos, Joan Carles39HomeNo26
penedes500012503Guevara Mascaray, Victor28HomeNo27
penedes500012503Sebastiàn Lagunas, Ricard23HomeNo28
penedes500012503Prieto Rajadel, Juan Carlos21HomeNo29
santMarti22846223Feliu Torrent, Dolors342Dona1
santMarti22846223Palomino Otiniano, Rosario Del Pilar187Dona2
santMarti22846223Vidal Gaya, Bàrbara180DonaNo3
santMarti22846223Alcázar Alonso, Iolanda132DonaNo4
santMarti22846223Folch Flórez, David81HomeNo5
santMarti22846223Arenós Prades, Juan64HomeNo6
santMarti22846223Vila Blanche, Francesc Xavier52HomeNo7
santMarti22846223Gombau Pérez, Quim45HomeNo8
santMarti22846223Matheu De Cortada, Xavier29HomeNo9
santMarti22846223Dealbert Duart, Joan27HomeNo10
santMarti22846223Rodríguez Arias, Miguel Angel25HomeNo11
santMarti22846223Domene Sanchez, Diego19HomeNo12
santMarti22846223Martínez Martínez, Josep Antoni12HomeNo13
santMarti22846223Cortes Iglesias, Jose Luis8HomeNo14
santsMonjuicLesCorts32188816Serra Puig, Blanca540Dona1
santsMonjuicLesCorts32188816Martorell Poncet, Monica378Dona2
santsMonjuicLesCorts32188816Gomà Ayats, Joan Ramon240HomeNo3
santsMonjuicLesCorts32188816Forcades I Valero, Albert238XNo4
santsMonjuicLesCorts32188816Font Fabra, Angel72HomeNo5
santsMonjuicLesCorts32188816Colominas Reig, Josep Rafael65HomeNo6
santsMonjuicLesCorts32188816Pladevall Vila, Manel46HomeNo7
santsMonjuicLesCorts32188816Sureda Miranda, Fernando39HomeNo8
santsMonjuicLesCorts32188816Frauca Rodríguez, Carles28HomeNo9
santsMonjuicLesCorts32188816Riera Padró, Esteve24HomeNo10
santsMonjuicLesCorts32188816Gualló Vendrell, Josep23HomeNo11
sarriaSantGervasi21845915Botey Bassols, Joan187Home1
sarriaSantGervasi21845915Rúbies Bartolomé, Cristina133Dona2
sarriaSantGervasi21845915Vidal I Canyelles, Xavier140HomeNo3
sarriaSantGervasi21845915De Senespleda I Capell, Bernat135HomeNo4
sarriaSantGervasi21845915Castellet Solanas, Manuel131HomeNo5
sarriaSantGervasi21845915Arias Gabasa, Fèlix121HomeNo6
sarriaSantGervasi21845915Rodríguez Alberich, Lídia103DonaNo7
sarriaSantGervasi21845915Olivé Gonzàlez, Maria Isabel84DonaNo8
sarriaSantGervasi21845915Gelis Lombardía, Mercè78DonaNo9
sarriaSantGervasi21845915López Arilla, Xavier22HomeNo10
terresEbre12243260López Calvet, Rai216Home1
terresEbre12243260Romeva Manadé, Jordi143Home2
terresEbre12243260Cervera Forcadell, Alexandre51HomeNo3
terresEbre12243260Gonzàlez Belmonte, Vicenç45HomeNo4
terresEbre12243260Alegre Conca, Vicenç45HomeNo5
terresEbre12243260Gutierrez Escoda, Fidel42HomeNo6
terresEbre12243260Trullenque Palerm, Josep Ignasi32HomeNo7
terresEbre12243260Torredeflot Elizalde, Artur25HomeNo8
terresEbre12243260Otero Xanco, Lluis14HomeNo9
unioEuropea23655179J. Daussà , Eva147Dona1
unioEuropea23655179Miró Borràs, Rosa128Dona2
unioEuropea23655179Ramírez Camps, Georgina111DonaNo3
unioEuropea23655179Janne Juhani, Riitakorpi103HomeNo4
unioEuropea23655179Lefevre-Fonollosa Maigi, Marie88DonaNo5
unioEuropea23655179Marques Pinto De Dalmau, Maria Do Carmo88DonaNo6
unioEuropea23655179Junqué De Fortuny, Pere Jordi75HomeNo7
unioEuropea23655179Capella Pereira, Damià38HomeNo8
unioEuropea23655179Velluti S/c, Cristiana38DonaNo9
unioEuropea23655179Safont Falip, François36HomeNo10
unioEuropea23655179Planas Colomer, Llàtzer33XNo11
unioEuropea23655179Comincini S/c, Giacomo32HomeNo12
unioEuropea23655179Rauch, Andreas30HomeNo13
unioEuropea23655179Sanmartin Xuncal, Xesus26HomeNo14
unioEuropea23655179Nogueron Sanchez, Ramon14HomeNo15
unioEuropea23655179Jordán López, Raúl8HomeNo16
vallesOccidentalEst41369856Folch Borràs, Àngels663Dona1
vallesOccidentalEst41369856Llobet Abizanda, Montserrat480Dona2
vallesOccidentalEst41369856Berbel Navarro, Montserrat480Dona3
vallesOccidentalEst41369856Manyà Martinez, Jordi319Home4
vallesOccidentalEst41369856Sànchez Alberto, Anthony Corey283HomeNo5
vallesOccidentalEst41369856Oca Baradad, Xavier269HomeNo6
vallesOccidentalEst41369856Sesé Sabartés, Frederic255HomeNo7
vallesOccidentalEst41369856Fernández Ruiz, Maria252DonaNo8
vallesOccidentalEst41369856Giner Mira, Pere190HomeNo9
vallesOccidentalEst41369856Orriols Orriols, Josep Ramon165HomeNo10
vallesOccidentalEst41369856Sendra Sendra, Josep145HomeNo11
vallesOccidentalEst41369856Gonzalez Salvany, Josep51HomeNo12
vallesOccidentalEst41369856Vargas García, Miguel Ángel48HomeNo13
vallesOccidentalEst41369856Terraza Justes, José Luis46HomeNo14
vallesOccidentalOest550113776Cardús Cardellach, Pere840Home1
vallesOccidentalOest550113776Oller Comellas, Pepi675Dona2
vallesOccidentalOest550113776Comellas Coll, Maria Rosa653Dona3
vallesOccidentalOest550113776Masferrer Gallart, Gemma633Dona4
vallesOccidentalOest550113776Roset Chaler, Jordi562Home5
vallesOccidentalOest550113776Puig Soler, Maria Candelaria416Dona6
vallesOccidentalOest550113776Monells Hermàndez, Abigail412DonaNo7
vallesOccidentalOest550113776Domingo Morató, Montserrat409DonaNo8
vallesOccidentalOest550113776Soria Alcazar, Pere302HomeNo9
vallesOccidentalOest550113776Serra Marimon, Josep280HomeNo10
vallesOccidentalOest550113776Canalís Arrayàs, Emili264HomeNo11
vallesOccidentalOest550113776Arús Casanovas, Roger183HomeNo12
vallesOccidentalOest550113776Codó Sastrada, F. Xavier176HomeNo13
vallesOccidentalOest550113776Brossa Soldevila, Vicenç172HomeNo14
vallesOccidentalOest550113776Fortea I Garcia, Robert164HomeNo15
vallesOccidentalOest550113776Gutiérrez López, Víctor160HomeNo16
vallesOccidentalOest550113776Sanchez Sebastian, Alex155HomeNo17
vallesOccidentalOest550113776Bartomeus Plana, Ramon120HomeNo18
vallesOccidentalOest550113776Arsequell Ruiz, Joan105HomeNo19
vallesOccidentalOest550113776Soriano Nieto, Miquel100HomeNo20
vallesOccidentalOest550113776Càncer , Joaquim94HomeNo21
vallesOccidentalOest550113776Perez Garcia, David92HomeNo22
vallesOccidentalOest550113776Bartolome Chimeno, Carles91HomeNo23
vallesOccidentalOest550113776Planas Campoy, Ramon Sergio67HomeNo24
vallesOccidentalOest550113776Gomez Marti, Josep61HomeNo25
vallesOriental4737112311Zamora Torres, Mercè347Dona1
vallesOriental4737112311Gomez Enero, Monica337Dona2
vallesOriental4737112311Riera Llauger, Marià315Home3
vallesOriental4737112311Torras Arqué, Núria309Dona4
vallesOriental4737112311Martín Rico, Cristina308DonaNo5
vallesOriental4737112311Lorente Romano, Noelia293DonaNo6
vallesOriental4737112311Teixidó Miró, Bernat289HomeNo7
vallesOriental4737112311Puddu Crespellani, Stefano272HomeNo8
vallesOriental4737112311Fort I Padró, Pep239HomeNo9
vallesOriental4737112311Codinas García, Montserrat230DonaNo10
vallesOriental4737112311Pla Llagostera, Joan Ramon199HomeNo11
vallesOriental4737112311Abad Tremps, Jordi138HomeNo12
vallesOriental4737112311García Ayllón, Francesc126HomeNo13
vallesOriental4737112311Guasch Garolera, Xavier105HomeNo14
vallesOriental4737112311Jané Puget, Josep104HomeNo15
vallesOriental4737112311Fernandez Garcia, Marc89HomeNo16
vallesOriental4737112311Abellan Núñez, Manel77HomeNo17
vallesOriental4737112311Vives Bellavista, David76HomeNo18
vallesOriental4737112311Sulé Carreras, Francesc73HomeNo19
vallesOriental4737112311Garcia Rabella, Francesc Joaquim63HomeNo20
vallesOriental4737112311Gabaldon Gonzalez, Jordi60HomeNo21
vallesOriental4737112311Cabrerizo Pombo, Ferran58HomeNo22
vallesOriental4737112311Ferrando López, Lluís F.17HomeNo23

URNA CÀRRECS ELECTES

DistricteCensVotantsVotsen blancCandidatVotsGènereElegitOrdre
carrecsElectes878422221644Puigdemont Casamajó, Carles21086Home1
carrecsElectes878422221644Ponsati Obiols, Clara20626Dona2
carrecsElectes878422221644Comin Oliveres, Toni19461Home3
carrecsElectes878422221644Puig Gordi, Lluis17997Home4
carrecsElectes878422221644Borràs Castanyer, Laura17083Dona5
carrecsElectes878422221644Calvo Gómez, Pilar10598Dona6
carrecsElectes878422221644Curto Graupera, Ona7693Dona7
carrecsElectes878422221644Lailla Jou, Assumpció6821Dona8
carrecsElectes878422221644Montserrat Mestres, Meritxell6791Dona9
carrecsElectes878422221644Negre Estorach, Irene6717Dona10
carrecsElectes878422221644Castellví Auví, Assumpció6594Dona11
carrecsElectes878422221644Canadell Suñe, Pere6467Home12
carrecsElectes878422221644Riera Font, Josep6291Home13
carrecsElectes878422221644Queral Castellà, Helena6208Dona14
carrecsElectes878422221644Quintana Solé, Dolors6090Dona15
carrecsElectes878422221644Casaramona Massana, Míriam5942Dona16
carrecsElectes878422221644Sardà Bonvehi, Eulàlia5922Dona17
carrecsElectes878422221644Esquerra Freixa, Araceli5863Dona18
carrecsElectes878422221644Trullàs Escoda, Maria Montserrat5749Dona19
carrecsElectes878422221644Llorens Lleonart, Noemí5705Dona20
carrecsElectes878422221644Hernández Teixidó, David5478Home21
carrecsElectes878422221644Baltrons Molina, Lluïsa5456Dona22
carrecsElectes878422221644Vilanova Fernàndez, Anna5363Dona23
carrecsElectes878422221644Ortega Juncosa, Rosa M.5360Dona24
carrecsElectes878422221644Vila Juanhuix, M. Rosa5233Dona25
carrecsElectes878422221644Desoi Guitart, Anna5172Dona26
carrecsElectes878422221644Fernàndez Galofré, Núria5087Dona27
carrecsElectes878422221644Bargas Musoy, Lídia4958Dona28
carrecsElectes878422221644Fortuny Camarena, Carmela4886Dona29
carrecsElectes878422221644Fàbrega Sabaté, Jordi4842Home30
carrecsElectes878422221644Garcia Múrcia, Núria4729Dona31
carrecsElectes878422221644Urtós Zazo, Laura4722Dona32
carrecsElectes878422221644Tristan Dupla, Laura4533Dona33
carrecsElectes878422221644Puigdomènech Franquesa, Joan4523Home34
carrecsElectes878422221644Clarà Pons, Salvador4315Home35
carrecsElectes878422221644Vergés I Dorca, Carles4197Home36
carrecsElectes878422221644Cabutí Borrell, Pol4148Home37
carrecsElectes878422221644Alert Rafel, Teresa4063Dona38
carrecsElectes878422221644Llobet Martí, Ermenegild3844Home39
carrecsElectes878422221644Ramirez Rofastes, Teresa3811Dona40
carrecsElectes878422221644Rivero Segalàs, Mayte3792DonaNo41
carrecsElectes878422221644Llobet Oliveras, Josep3747HomeNo42
carrecsElectes878422221644Bertran Martínez, Àdam3652HomeNo43
carrecsElectes878422221644Pedret Llauradó, Sergi3563HomeNo44
carrecsElectes878422221644Veciana Martínez, Joan Ramon3562HomeNo45
carrecsElectes878422221644Font Mach, Xavier3396HomeNo46
carrecsElectes878422221644Miralles Pegueroles , Joaquim3365HomeNo47
carrecsElectes878422221644Cervera Pinart, Josep Maria3246HomeNo48
carrecsElectes878422221644Boada Vergés, Jordi3191HomeNo49
carrecsElectes878422221644Roca Girbau, Aleix3158HomeNo50
carrecsElectes878422221644Nadal Canto, Jordi3089HomeNo51
carrecsElectes878422221644Almirall Garcia, Xavier2997HomeNo52
carrecsElectes878422221644Quer Bosch, Francesc Xavier2983HomeNo53
carrecsElectes878422221644Planas Mas, Jordi2889HomeNo54
carrecsElectes878422221644Casas Domingo, Isidre2824HomeNo55
carrecsElectes878422221644Heras Bofill, Marc2684HomeNo56
carrecsElectes878422221644Puig Bosch, Marc2679HomeNo57
carrecsElectes878422221644Baró Gispert, Francesc2636HomeNo58
carrecsElectes878422221644Mas Roselló, David2529HomeNo59
carrecsElectes878422221644Romero Casals, Isaac2461HomeNo60
carrecsElectes878422221644Danés Zurdo, Marc2407HomeNo61
carrecsElectes878422221644Abella Hortoneda, Josep Lluís2296HomeNo62
carrecsElectes878422221644Porta Fernández, Santi2275HomeNo63
carrecsElectes878422221644Fernandez Cuñado, Òscar2252HomeNo64
carrecsElectes878422221644Fortuny Lahoz, Jaume2200HomeNo65
carrecsElectes878422221644Sostres Bordas, Manuel Ferran2187HomeNo66
carrecsElectes878422221644Puig, Ramon2035XNo67
carrecsElectes878422221644Farrero Moyes, Josep Lluis1820HomeNo68
carrecsElectes878422221644Vegas Crespo, Vicenç1801HomeNo69
carrecsElectes878422221644Trujillo Coris, Raimon1734HomeNo70
carrecsElectes878422221644Aranda I Farrero, Constantí1709HomeNo71
carrecsElectes878422221644Masia Almudever, Manel1689HomeNo72
carrecsElectes878422221644González Gil, Josep1453HomeNo73
carrecsElectes878422221644Pérez Llordés, Ricard1439HomeNo74

I per que consti, signen la present acta, a Barcelona a 1 de novembre de 2021

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 5


 

RESOLUCIÓ Núm. 5 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 5, de 28 de setembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a l’aprovació del cens electoral.

En compliment de les disposicions de l’article 10.4 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2021, amb l’assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

PRIMER.- El dia 17 de setembre de 2021, En E.J.M. presenta escrit exposant que viu a Sant Martí, però pertany al Consell Local d’Horta i demana ser integrat en la circumscripció electoral d’Horta-Guinardó.

SEGON.- Segons l’article 9.4 del REAR la inscripció d’una persona en el Cens Electoral ha d’indicar la circumscripció territorial en la qual s’integra i que es determina segons el lloc de residència.

TERCER.- Segons l’article 27.1 g) del REAR els districtes electorals corresponents al municipi de Barcelona són Ciutat Vella-Eixample, Nou Barris-Sant Andreu, Sants-Montjuïc-Les Corts, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Martí i Sarrià, i aquests districtes electorals vénen marcats pel domicili que consta al cens electoral.
En el cas que ens ocupa el domicili indicat pel Senyor E.J.M com a lloc de residència, el Carrer xxxx de Barcelona, està ubicat al districte electoral de Sant Martí i ni tan sols estaria ubicat als límits del districte de forma que pogués donar peu a l’existència de dubtes sobre la possible pertinença a un districte o l’altre electoral.
Per tant el Sr. E.J.M no pot ser integrat al districte electoral d’Horta Guinardó.

QUART.- Respecte a la pertinença de les persones inscrites en el Consell per la República a un o altre Consell Local, és una qüestió que queda totalment a la voluntat de cada inscrit i no té cap efecte sobre les dades censals per tant en qualsevol moment es pot produir el canvi d’un Consell Local a un altre sense que això impliqui en cap cas una modificació de les dades del cens de la persona inscrita ni tampoc l’alteració de la seva adscripció a un determinat districte o circumscripció electoral.

Barcelona, el 28 de setembre de 2021.
La Sindicatura Electoral