Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

ACTA DE LA SINDICATURA ELECTORAL RELATIVA ALS RESULTATS DE LES CONSULTES CELEBRADES A INICIATIVA DEL CONSELL LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Un cop tancat el període de votacions a les 20:10 h del dia 26 de març i finalitzat l’escrutini general, en compliment de les disposicions dels articles 8. j) i 20.1 i 2 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) d’aplicació supletòria segons el que disposa la Disposició Addicional del Reglament de Mecanismes de Consulta, la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 30 de març de 2023, amb l’assistència dels seus membres titulars, i comptant d’acord amb l’article 7.2 del REAR amb l’Estructura Administrativa Fundacional del Consell de la República (en endavant, l’Àrea Tècnica) que ha lliurat en el dia d’avui les següents certificacions:

1a.- Certificació emesa pel Director General de l’Àrea Tècnica, de 26 de març de 2023, assegurant que a partir de les 20:10 hs (CET) s’ha procedit a tancar i segellar les urnes i tot seguit s’ha iniciat el recompte dut a terme en el format de cadena de vots, sent la crida que confirma el procediment dut a terme la següent:
{
digest: “8WNV7InZKYOF0PZ5LhmcR8IWcqA6c0GajHIS5ZOnNss=”,
digestTipAddress: “{strandId:\”HAb22WpxJuZ7R35jC1fior\”,sequenceNo:840924}”,
strandId: “HAb22WpxJuZ7R35jC1fior”,
sequenceNo: 840924
}

Han pogut certificar que la base de dades que conté els vots no ha patit pertorbacions o distorsions i, per tant, s’ha mantingut inalterada, anònima, assegurada i es pot auditar, complint amb les garanties que estableix el Reglament Electoral.

2a.- Certificats també els resultats verificats i definitius de l’escrutini i procedim a aixecar la present

ACTA DE RESULTATS

Consulta 1Consulta 2Consulta 3Consulta 4Consulta 5
TOTALSí: 53Sí: 56Sí: 52Sí: 50Sí: 54
No: 2No: 1No: 4No: 1No: 0
% de vot favorable96,36%98,25%92,86%98,04%100%
Votants838

I perquè consti, signen la present acta, a Barcelona a 30 de març de 2023
La Sindicatura Electoral