Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Acord de Govern sobre la primera consulta

En data 2 de juny de 2022 va tenir lloc la publicació al Butlletí Oficial del Consell per la República de la Resolució núm. 35, de 31 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República, relativa a l’autorització de la celebració de la Consulta d ́Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Jocs Olímpics al Pirineu”.

En el punt quart de la resolució s’estableix el següent:

“QUART.- Segons el que disposa l’article 11 punt 7 del Reglament de Mecanismes de Consulta, i d’acord amb el Govern del Consell per la República, s’autoritza la realització de la Consulta que haurà de tenir lloc des de les 10: 00hs del dia 25 de juny fins a les 10: 00hs del dia 2 de juliol.”

Reunit el Govern de forma extraordinària, s’ha acordat que, en haver-se produït una modificació substancial en les raons per les quals es va arribar a un acord amb la Sindicatura amb relació a les dates de la Consulta, i atenent a què la Consulta no està formalment convocada, d’acord amb el que estableix l’article 11.9 del Reglament de Mecanismes de Consulta, cal procedir a la modificació i, per tant, a la suspensió de les dates fixades.

Per determinar noves dates s’haurà de procedir d’acord amb el que estableix l’article 11.7 a) del Reglament de Mecanismes de Consulta.