Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Acord de Govern del Consell de la República de març de 2023

El Govern del Consell reunit en sessió ordinària el 24 de març de 2023, per majoria dels seus membres exposa i acorda:


Primer.- Que en data 27 de març de 2023, el Govern adopta una resolució, davant la impossibilitat temporal d’aplicació, de l’article 701 del Codi General el Consell de la República. Article en el qual si bé es recull que “els comptes i les finances del Consell de la República són sotmesos a seguiment, valoració i control d’una comissió mixta de membres de l’Assemblea de Representants i del Govern que es reuneix trimestralment.”; també estableix, que aquesta Comissió Mixta serà regulada i, per tant, constituïda d’acord amb el que estableix el Codi de l’Assemblea de Representats, Codi que el dia d’avui, es troba en fase d’elaboració.


Segon.- L’expressada resolució, va consistir a acordar sol·licitar al responsable financer del Consell, el director executiu, la informació relativa al pressupost (informació d’ingressos i despeses), perquè fos traslladada, per analogia i buscant respectar la naturalesa de la composició de la Comissió Mixta regulada en el Codi General, a la presidenta de la Mesa de l’Assemblea de Representats (AR), a la Comissió d’Acció Econòmica i al Govern (CEF). Sent lliurada, dita informació, amb tot les garanties, en termes de seguretat, el passat dia 14 de febrer de 2023.


Tercer.- Un cop lliurada la informació financera, el Govern acorda la creació d’una Comissió Mixta Provisional, amb les funcions de seguiment, valoració i control pressupostari, formada pel Govern del Consell, la presidenta/president de la Mesa de l’Assemblea de Representants, presidenta /president de la Comissió d’Acció econòmica i presidenta/ president de la Comissió Legislativa Orgànica. La comissió elevarà al ple de l’Assemblea de Representants l’avaluació dels comptes del Consell.