Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Acord de Govern del Consell de la República de 27 de gener de 2023

El Govern del Consell reunit en sessió ordinària, per majoria absoluta del seus membres ha establert i acordat:

Primer.-  Que el Codi General del Consell de la República, aprovat en el ple ordinari de l’Assemblea de Representants de  18 de setembre de 2022,  en l’article 701, “Dels comptes i les finances del Consell, dins del Títol VII “Els comptes i les Finances i l’Estructura Administrativa”, regula: 

“TÍTOL VII. —  Article 701.  Els comptes i les finances del Consell de la República són sotmesos a seguiment, valoració i control d’una comissió mixta de membres de l’Assemblea de Representants i del Govern que es reuneix trimestralment. La informació i les deliberacions de la comissió tenen caràcter reservat. La funció de la comissió mixta és rebre la informació d’ingressos i despeses del Consell de la República de part dels responsables de gestionar-ne les finances. A principi de cada semestre (els mesos de gener i de juliol), la comissió eleva al ple de l’Assemblea de Representants un informe d’avaluació dels comptes del Consell. Aquesta comissió mixta de seguiment, valoració i control de comptes queda regulada en el Codi de l’Assemblea de Representants.”

Segon.-  Que en el citat precepte, es parla d’una comissió mixta de membres de l’Assemblea de Representants i del Govern, que es reunirà semestralment, amb les funcions específiques de seguiment, valoració i control dels comptes i les finances del Consell de la República. 

Funcions que responen  a la voluntat  de garantir la transparència així com el Dret d’informació dels membres del Consell, sobre l’estat financer del mateix; sense oblidar la sensibilitat de la informació en un escenari de repressió i persecució per part de l’Estat Español i atenent a  la condició, de tots els membres del Consell, d’Independentistes i, per tant, com a “Grup Objectivament Identificable”. 

Tercer.- Que com també recull l’articulat citat, aquesta comissió mixta serà regulada i, per tant, constituïda d’acord amb l’establert en el Codi de l’Assemblea de Representats, Codi que a dia d’avui es troba en fase d’elaboració, el que comporta la inoperància de l’establert en el Codi General i com a conseqüència la impossibilitat de dur-se a terme el seguiment, valoració i control dels compte i finances del Consell. 

Quart.- Que davant l´exposat el Govern del Consell com a garant dels Drets dels membres del Consell, i emparat en l´exercici de les seves funcions executives i de desplegament normatiu, ha acordat sol·licitar al responsable financer del Consell, el Director Executiu, la informació relativa al pressupost, és a dir als comptes i finances del Consell. Amb l’objectiu de traslladar la mateixa, per analogia i buscant respectar la naturalesa de la composició de la comissió mixta regulada en el Codi General, a la Presidenta de la Mesa de l´Assemblea de Representats, a la Presidenta de la Comissió d´Acció Econòmica  i al Vicepresident del Govern, o aquells en que aquests deleguin. I per suplir provisionalment les  funcions d’aquesta, regulades en l’article 701 del Codi General.

Dita informació es lliurarà sota un compromís de confidencialitat, atenent al contingut de la informació i en termes de seguretat.  Permetent que els receptors es reuneixin, amb caràcter reservat, per avaluar els comptes, i així poder elevar, a porta tancada, a l’Assemblea de Representants, la informació relativa al pressupost, és a dir de l’estat de comptes i finances del Consell. En la dita sessió podrà participar a petició de qualsevol dels receptors de la informació financera, el Director Executiu  del Consell.