Codi de desplegament del Codi de Consells Locals


 

D’acord amb el que preveu l’article 14.3 del Codi General del Consell de la República Catalana, el Govern del Consell, en sessió ordinària del dia 9 de juny del 2023, ha aprovat el següent Codi de desplegament:

Codi de desplegament del Codi de Consells Locals i Estructures territorials

  1. Quan la comunicació al Govern per a formar un Consell Local a la qual es refereix l’article 21.1 sigui per a la formació d’un Consell local supramunicipal -tal com preveu l’article 11.2.c.- serà necessari que aquesta comunicació sigui efectuada per almenys un inscrit del Registre ciutadà major d’edat de cadascun dels municipis que han de formar d’aquest Consell local supramunicipal. Per verificar la pertinença d’un membre del Registre ciutadà a un determinat municipi es tindrà en compte només el domicili que consta en la seva inscripció al Registre. 

  1. El procediment previst en l’article 1 també és vàlid quan tots o alguns dels municipis on es vulgui constituir un Consell local supramunicipal ja disposin prèviament de Consell local d’àmbit municipal.

  1. Els Consells Locals supramunicipals que preveu l’article 11.2.c. podran ser d’àmbit comarcal. En aquest cas, els membres del Registre ciutadà d’un determinat municipi que comuniquen la voluntat de formar un nou Consell local poden fer-ho en nom del conjunt de municipis de la comarca i, per tant, no és necessari que es compleixi la condició que estipula l’article 1, segons la qual cal que la comunicació sigui efectuada per membres del Registre ciutadà de tots els municipis que han de formar d’un Consell local supramunicipal.

  1. Quan els municipis que han de formar part d’un Consell local supramunicipal formen part d’una mateixa comarca, però aquest Consell local no és d’abast comarcal, no serà necessari que hi hagi contigüitat geogràfica entre ells.

  1. En la resta de casos que no responguin al supòsit de l’article anterior, per constituir i per formar part d’un Consell territorial supramunicipal, caldrà que hi hagi contigüitat territorial entre els diferents municipis que en volen formar part. Aquesta condició és vàlida també per a municipis que pertanyen a comarques diferents.

  1. Els inscrits al Registre ciutadà d’un municipi, ja sigui amb o sense Consell local ja constituït, podran demanar la incorporació del seu municipi a un Consell local supramunicipal, sempre que compleixin els requisits previstos als articles 4 i 5. 

  1. Els Registrats s’adscriuen al Consell Local ja constituïts que triïn lliurement, independentment que hi tinguin fixat el domicili que consta en el Registre del Consell. Un registrat només pot estar adscrit en un Consell local i nomes pot votar, per tant, en l’Assemblea ciutadana del Consell Local al qual està adscrit.   

RESOLUCIÓ Núm. 94  DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 94, d’1 de juny de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada l’1 de juny de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ:

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA

PRIMER.- JORDI PESARRODONA CAPSADA, escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de CATALUNYA CENTRAL ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació de la candidata ISABEL VALLVÉ ALBIOL, següent més votat de la circumscripció territorial Catalunya Central, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JORDI PESARRODONA CAPSADA

TERCER.- La candidata, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 1 de juny de 2023

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 93  DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 93, d’1 de juny de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per vacant.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada l’1 de juny de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

                         RESOLUCIÓ

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER VACANT

PRIMER.- JORDI ABAD TREMPS va ser proclamat representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial del Vallès Oriental en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO en Resolució núm. 92 d’aquesta Sindicatura de data 26 de maig de 2023.

SEGON.- Publicada dita proclamació i notificada a les interessades, ha transcorregut el termini d’acceptació del càrrec que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR sense que el Sr. Pla hagi procedit a la seva acceptació motiu pel qual els càrrecs han quedat vacants.

TERCER.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat FRANCESC GARCÍA AYLLÓN, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Oriental, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO.

QUART.- El candidat, segons disposa l’ article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 1 de juny de 2023

La Sindicatura Electoral