RESOLUCIÓ Núm. 89 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 89, de 17 d’abril de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per vacant.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 17 d’abril de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER VACANT
PRIMER.- PEP FORT I PADRÓ va ser proclamat representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial del Vallès Oriental en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO en Resolució núm. 88 d’aquesta Sindicatura de data 11 d’abril de 2023.
SEGON.- Publicada dita proclamació i notificada a les interessades, ha transcorregut el termini d’acceptació del càrrec que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR sense que el Sr. Fort hagi procedit a la seva acceptació motiu pel qual els càrrecs han quedat vacants.

TERCER.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació de la candidata MONTSERRAT CODINAS GARCIA, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Oriental, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO.
QUART.- El candidat, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 17 d’abril de 2023
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 88 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ Núm. 88, d’11 d’abril de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per vacant.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura en quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada l’11 d’abril de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER VACANT
PRIMER.- BERNAT TEIXIDÓ MIRÓ va ser proclamat representant
a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial del Vallès Oriental en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO en Resolució núm. 86 d’aquesta Sindicatura de data 3 d’abril de 2023.
SEGON.- PERE SORIA ALCÁZAR va ser proclamat representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial del Vallès Occidental-Oest en substitució de JORDI ROSET CHALER en Resolució núm. 86 d’aquesta Sindicatura de data 3 d’abril de 2023.
TERCER.- Publicada dita proclamació i notificada a les interessades, ha transcorregut el termini d’acceptació del càrrec que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR sense que el Sr. Teixidó i el Sr. Soria hagin procedit a la seva acceptació motiu pel qual els càrrecs han quedat vacants.
QUART.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat PEP FORT I PADRÓ, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Oriental, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO.
CINQUÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOSEP SERRA MARIMON, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Occidental-Oest, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JORDI ROSET CHALER.
SISÈ.- Els candidats, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 11 d’abril de 2023
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 87 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 87, de 4 d’abril de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució del membre titular Josep Ramon Barberà i Gomis

En compliment de les disposicions de l’article 6 punt 1 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a la composició dels membres de la Sindicatura Electoral i la seva substitució en cas de vacant o renúncia d’un membre titular, en sessió celebrada el 4 d’abril de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE

SUBSTITUCIÓ DEL MEMBRE TITULAR JOSEP RAMON BARBERÀ I GOMIS

ÚNIC.- En JOSEP RAMON BARBERÀ I GOMIS, membre titular de la Sindicatura Electoral ha presentat la seva renúncia que ha estat acceptada, tot agraint-li la seva dedicació i generositat en el desenvolupament de la seva tasca. En el seu lloc exercirà les seves funcions el membre fins ara suplent, MARTA MARTÍNEZ I GELLIDA.

Barcelona, a 4 d’abril de 2023

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 86 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 86, de 3 d’abril de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per vacant.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 3 d’abril de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER VACANT

PRIMER.- CRISTINA MARTIN RICO va ser proclamada representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial del Vallès Oriental en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO en Resolució núm. 85 d’aquesta Sindicatura de data 29 de març de 2023.

SEGON.- NOÈLIA LORENTE ROMANO va ser proclamada representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial del Vallès Oriental en substitució de MARIÀ RIERA LLAUGER en Resolució núm. 85 d’aquesta Sindicatura de data 29 de març de 2023.

TERCER.- MONTSERRAT DOMINGO MORATÓ va ser proclamada representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial del Vallès Occidental-Oest en substitució de JORDI ROSET CHALER en Resolució núm. 85 d’aquesta Sindicatura de data 29 de març de 2023.

QUART.- Publicada dita proclamació i notificada a les interessades, ha transcorregut el termini d’acceptació del càrrec que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR sense que la Sra. Martin, la Sra. Lorente, i la Sra. Domingo hagin procedit a la seva acceptació motiu pel qual els càrrecs han quedat vacants.

CINQUÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat BERNAT TEIXIDÓ MIRÓ, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Oriental , com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO.

SISÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat STEFANO PUDDU CRESPELLANI, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Oriental, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MARIÀ RIERA LLAUGER.

SETÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat PERE SORIA ALCÁZAR, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Occidental-Oest, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JORDI ROSET CHALER.

VUITÈ.- Els candidats, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 3 d’abril de 2023
La Sindicatura Electoral


Decret 1/2023, sobre la remodelació del Govern del Consell.


 

Decret 1/2023, de 3 d’abril del 2023, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres del Govern del Consell de la República d’acord amb l’article 321, apartat c) del Capítol II del Codi General del Consell de la República
Decreto:
Article 1
Nomenar el Sr. Toni Comín i Oliveres, Vicepresident del Govern del
Consell.
Article 2
Nomenar el Sr. Lluís Puig i Gordi, responsable de Cultura.
Article 3
Nomenar el Sr. Antoni Castellà i Clavé, Portaveu i responsable de la
relació amb els partits i la societat civil.
Article 4
Nomenar la Sra. Montserrat Corrons i Boix, responsable de la
coordinació amb els Consells Locals del Principat.
Article 5
Nomenar el Sr. Guillem Fuster i Usas, responsable de la relació amb les
Institucions municipals.
Article 6
Nomenar la Sra. Carme García Suárez, responsable de la relació amb les
Estructures territorials dels Països Catalans, excepte les del Principat.
Article 7

Nomenar la Sra. Mercè Jou i Torras, responsable de la coordinació amb
els Òrgans interns.
Article 8
Nomenar el Sr. Lluís Llach i Grande, Conseller polític.
Article 9
Nomenar la Sra. Aurora Madaula Giménez, responsable d’Acció
Internacional.
Article 10
Nomenar la Sra. Teresa Vallverdú i Baro, responsable de la relació amb
els partits i la societat civil.

Waterloo, 3 d’abril del 2023
Carles Puigdemont i Casamajó
President del Consell de la República


Acord de Govern del Consell de la República de març de 2023


 

El Govern del Consell reunit en sessió ordinària el 24 de març de 2023, per majoria dels seus membres exposa i acorda:

Primer.- Que en data 27 de març de 2023, el Govern adopta una resolució, davant la impossibilitat temporal d’aplicació, de l’article 701 del Codi General el Consell de la República. Article en el qual si bé es recull que “els comptes i les finances del Consell de la República són sotmesos a seguiment, valoració i control d’una comissió mixta de membres de l’Assemblea de Representants i del Govern que es reuneix trimestralment.”; també estableix, que aquesta Comissió Mixta serà regulada i, per tant, constituïda d’acord amb el que estableix el Codi de l’Assemblea de Representats, Codi que el dia d’avui, es troba en fase d’elaboració.

Segon.- L’expressada resolució, va consistir a acordar sol·licitar al responsable financer del Consell, el director executiu, la informació relativa al pressupost (informació d’ingressos i despeses), perquè fos traslladada, per analogia i buscant respectar la naturalesa de la composició de la Comissió Mixta regulada en el Codi General, a la presidenta de la Mesa de l’Assemblea de Representats (AR), a la Comissió d’Acció Econòmica i al Govern (CEF). Sent lliurada, dita informació, amb tot les garanties, en termes de seguretat, el passat dia 14 de febrer de 2023.

Tercer.- Un cop lliurada la informació financera, el Govern acorda la creació d’una Comissió Mixta Provisional, amb les funcions de seguiment, valoració i control pressupostari, formada pel Govern del Consell, la presidenta/president de la Mesa de l’Assemblea de Representants, presidenta /president de la Comissió d’Acció econòmica i presidenta/ president de la Comissió Legislativa Orgànica. La comissió elevarà al ple de l’Assemblea de Representants l’avaluació dels comptes del Consell.