Decret 1/2023, sobre la remodelació del Govern del Consell.


 

Decret 1/2023, de 3 d’abril del 2023, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres del Govern del Consell de la República d’acord amb l’article 321, apartat c) del Capítol II del Codi General del Consell de la República
Decreto:
Article 1
Nomenar el Sr. Toni Comín i Oliveres, Vicepresident del Govern del
Consell.
Article 2
Nomenar el Sr. Lluís Puig i Gordi, responsable de Cultura.
Article 3
Nomenar el Sr. Antoni Castellà i Clavé, Portaveu i responsable de la
relació amb els partits i la societat civil.
Article 4
Nomenar la Sra. Montserrat Corrons i Boix, responsable de la
coordinació amb els Consells Locals del Principat.
Article 5
Nomenar el Sr. Guillem Fuster i Usas, responsable de la relació amb les
Institucions municipals.
Article 6
Nomenar la Sra. Carme García Suárez, responsable de la relació amb les
Estructures territorials dels Països Catalans, excepte les del Principat.
Article 7

Nomenar la Sra. Mercè Jou i Torras, responsable de la coordinació amb
els Òrgans interns.
Article 8
Nomenar el Sr. Lluís Llach i Grande, Conseller polític.
Article 9
Nomenar la Sra. Aurora Madaula Giménez, responsable d’Acció
Internacional.
Article 10
Nomenar la Sra. Teresa Vallverdú i Baro, responsable de la relació amb
els partits i la societat civil.

Waterloo, 3 d’abril del 2023
Carles Puigdemont i Casamajó
President del Consell de la República


Acord de Govern del Consell de la República de març de 2023


 

El Govern del Consell reunit en sessió ordinària el 24 de març de 2023, per majoria dels seus membres exposa i acorda:

Primer.- Que en data 27 de març de 2023, el Govern adopta una resolució, davant la impossibilitat temporal d’aplicació, de l’article 701 del Codi General el Consell de la República. Article en el qual si bé es recull que “els comptes i les finances del Consell de la República són sotmesos a seguiment, valoració i control d’una comissió mixta de membres de l’Assemblea de Representants i del Govern que es reuneix trimestralment.”; també estableix, que aquesta Comissió Mixta serà regulada i, per tant, constituïda d’acord amb el que estableix el Codi de l’Assemblea de Representats, Codi que el dia d’avui, es troba en fase d’elaboració.

Segon.- L’expressada resolució, va consistir a acordar sol·licitar al responsable financer del Consell, el director executiu, la informació relativa al pressupost (informació d’ingressos i despeses), perquè fos traslladada, per analogia i buscant respectar la naturalesa de la composició de la Comissió Mixta regulada en el Codi General, a la presidenta de la Mesa de l’Assemblea de Representats (AR), a la Comissió d’Acció Econòmica i al Govern (CEF). Sent lliurada, dita informació, amb tot les garanties, en termes de seguretat, el passat dia 14 de febrer de 2023.

Tercer.- Un cop lliurada la informació financera, el Govern acorda la creació d’una Comissió Mixta Provisional, amb les funcions de seguiment, valoració i control pressupostari, formada pel Govern del Consell, la presidenta/president de la Mesa de l’Assemblea de Representants, presidenta /president de la Comissió d’Acció econòmica i presidenta/ president de la Comissió Legislativa Orgànica. La comissió elevarà al ple de l’Assemblea de Representants l’avaluació dels comptes del Consell.