ACTA DE LA SINDICATURA ELECTORAL RELATIVA ALS RESULTATS DE LES CONSULTES CELEBRADES A INICIATIVA DEL CONSELL LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ


 

Un cop tancat el període de votacions a les 20:10 h del dia 26 de març i finalitzat l’escrutini general, en compliment de les disposicions dels articles 8. j) i 20.1 i 2 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) d’aplicació supletòria segons el que disposa la Disposició Addicional del Reglament de Mecanismes de Consulta, la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 30 de març de 2023, amb l’assistència dels seus membres titulars, i comptant d’acord amb l’article 7.2 del REAR amb l’Estructura Administrativa Fundacional del Consell de la República (en endavant, l’Àrea Tècnica) que ha lliurat en el dia d’avui les següents certificacions:

1a.- Certificació emesa pel Director General de l’Àrea Tècnica, de 26 de març de 2023, assegurant que a partir de les 20:10 hs (CET) s’ha procedit a tancar i segellar les urnes i tot seguit s’ha iniciat el recompte dut a terme en el format de cadena de vots, sent la crida que confirma el procediment dut a terme la següent:
{
digest: “8WNV7InZKYOF0PZ5LhmcR8IWcqA6c0GajHIS5ZOnNss=”,
digestTipAddress: “{strandId:\”HAb22WpxJuZ7R35jC1fior\”,sequenceNo:840924}”,
strandId: “HAb22WpxJuZ7R35jC1fior”,
sequenceNo: 840924
}

Han pogut certificar que la base de dades que conté els vots no ha patit pertorbacions o distorsions i, per tant, s’ha mantingut inalterada, anònima, assegurada i es pot auditar, complint amb les garanties que estableix el Reglament Electoral.

2a.- Certificats també els resultats verificats i definitius de l’escrutini i procedim a aixecar la present

ACTA DE RESULTATS

Consulta 1Consulta 2Consulta 3Consulta 4Consulta 5
TOTALSí: 53Sí: 56Sí: 52Sí: 50Sí: 54
No: 2No: 1No: 4No: 1No: 0
% de vot favorable96,36%98,25%92,86%98,04%100%
Votants838

I perquè consti, signen la present acta, a Barcelona a 30 de març de 2023
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 85 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 85, de 29 de març de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 en relació amb l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació amb les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura pel que fa a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 29 de març de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS PER RENÚNCIA

PRIMER.- MARIA MAS MONTROIG, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial d’Alt Pirineu-Andorra, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- MÒNICA GÓMEZ ENERO, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Vallès Oriental, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

TERCER.- MARIÀ RIERA LLAUGER, escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Vallès Oriental, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

QUART.- JORDI ROSET XALET, escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Vallès Occidental-oest, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

CINQUÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOAQUIM VALLÈS SEGARRA, següent més votat de la circumscripció territorial d’Alt Pirineu-Andorra, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MARIA MAS MONTORIG.

SISÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat CRISTINA MARTÍN RICO, següent més votat de la circumscripció territorial del Vallès Oriental, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO.

SETÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat NOELIA LORENTE ROMANO, següent més votat de la circumscripció territorial del Vallès Oriental, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MARIÀ RIERA LLAUGER.

VUITÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat MONTSERRAT DOMINGO MORATÓ, següent més votat de la circumscripció territorial del Vallès Occidental-oest, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JORDI ROSET XALET.

NOVÈ.- Els candidats, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR, hauran de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 29 de març de 2023
La Sindicatura Electoral