RESOLUCIÓ NÚMERO 8 DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA


 

Primer.- En data 4 d’octubre de 2022, el registrat de nom Joan Temprano Mas, amb ID V-930-21029, va dur a terme la presentació de la proposta de consulta d’iniciativa popular Número 38 formulada amb el nom “Resultats”.
Sent la pregunta de la consulta “Quin motiu creieu que hi ha darrere del nombre d’afiliats al Consell de la República?”

Segon.- Un cop verificades per la Sindicatura Electoral, les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa resolució número 65 de la Sindicatura, de data 28 d’octubre de 2022, va acordar donar trasllat al Govern del Consell de la República de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la prèvia i necessària autorització expressa per la seva aprovació inicial.

Tercer-. El Govern del Consell en exercici de les seves funcions recollides en l’article 4.2, DENEGA L’AUTORITZACIÓ de la consulta d’acord amb el següent fonament:
-El Reglament de Mecanismes de Consulta exigeix, en l’article 11.5, que en tots els casos tant la pregunta com les respostes siguin clares, entenedores i el més breu possibles. Hauran d’estar expressades en frases amb indicatiu i sense subordinades i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives.
En el cas de la pregunta formulada com a consulta, les respostes possibles són:
” – La gent té la sensació que ho estem fent bé.
– La gent té la sensació que en realitat no estem fent res.
– La gent té la sensació que no hi estem treballant prou.
– La gent té la sensació que estem treballant una direcció incorrecta.
– La gent té la sensació que no sabem transmetre allò que fem.”

Quart.- En el Reglament de Mecanismes de Consulta, l’article 2, defineix “Les Finalitats” de les consultes, establint:
“Article 2. FINALITATS: Aquest reglament pretén aconseguir: 1. Establir mecanismes de democràcia directa en el si del Consell per la República, articulant distintes formes de participació dels ciutadans registrats al Consell, siguin de caràcter vinculant com no vinculant.”
Sent, per tant, l’objectiu de les consultes, d’acord amb l’articulat, l’exercici de la democràcia directa per la presa de decisions en el marc del consell; no regulant cap sistema de valoració, enquesta o sondeig, per conèixer les sensacions o apreciacions dels representats. No aportant, en conseqüència, el resultat de la consulta proposada una decisió, sinó conèixer les sensacions amb relació al nombre d’afiliats del Consell.

Cinquè.- Aquesta resolució es notificarà al proposant.

3 de febrer del 2023