RESOLUCIÓ Núm. 75 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.


 

RESOLUCIÓ núm. 75, de 16 de desembre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proclamació dels resultats de la consulta a Iniciativa del Govern del Consell de la República formulada amb el nom: “Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022”

La Disposició Addicional del Reglament de Mecanismes de Consulta estableix el caràcter supletori del Reglament Electoral en tot allò que sigui necessari i no estigui previst en ell. No estant previst en el RMC el mecanisme de publicació del resultats de la consulta, en aplicació supletòria de les disposicions de l’article 20 i 21 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) i atesa la Resolució núm. 10 de data 20 d’octubre de 2021 d’aquesta pròpia Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 26 d’octubre de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, la Sindicatura Electoral ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LA CONSULTA A INICIATIVA DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA FORMULADA AMB EL NOM: REFERENDAMENT DEL REGISTRE CIUTADÀ DEL CODI GENERAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA APROVAT EL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2022

PRIMER.- En complimentdel que disposa l’article 20 apartat 1 del REAR en relació a la Resolució núm. 10 de 20 d’octubre de 2021, en el dia d’avui es fa públic els resultats obtinguts per la consulta a iniciativa del Govern del Consell de la República formulada amb el nom: Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022en cada una de les circumscripcions electorals existents, on, a la pregunta “Referendes / ratifiques el Codi General del Consell de la República, aprovat pel ple de l’Assemblea de Representants del dia 18 de setembre de 2022?els inscrits han votat:

  ParticipacióNoAbstencióBlanc
Districte ElectoralCensVots%Vots% VotsVots% VotsVots% VotsVots% Vots
mon1645432,613990,712,3336,9800
unioEuropea2135753,517498,6711,330000
catalunyaNord359174,7417100000000
altPirineuAndorra1147302,62279013,3326,6700
paisValenciaFranja5188416,228095,2422,3822,3800
penedes52191903,6417994,2142,1173,6800
baixLlobregat51852144,1321299,070020,9300
terresEbre1310523,975096,1511,9211,9200
gracia30311163,8311296,5521,7210,8610,86
hortaGuinardo29281023,489896,0832,9410,9800
sarriaSantGervasi2213743,347398,65000011,35
vallesOccidentalEst42441633,8415796,3231,8431,8400
barcelonesNord1617804,957796,2511,2522,500
vallesOccidentalOest55862624,6925597,3331,1541,5300
campTarragona44821773,9517699,440010,5600
lleida37781443,8114097,2221,3921,3900
nouBarrisSantAndreu2009763,786788,1656,5845,2600
santMarti2198904,098796,670033,3300
ciutatVellaEixample53762304,2819886,093013,0420,8700
vallesOriental49352014,0719597,0141,992100
santsMonjuicLesCorts33111303,9312495,3853,8510,7700
catalunyaCentral79012873,6327595,8220,793,1410,35
maresme60442464,0722189,84166,572,8520,81
girona115444473,8743196,4251,1292,0120,45
illesBalears561325,73093,750026,2500
lHospitaletLlobregat860343,953397,0612,940000
indefinit46961,28583,3300116,6700
            
Total Recompte9060535953,97%343295,28%922,55%711,97%70,19%

La resposta “SI” ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels participants.

SEGON.- Els sistema ha garantit la legitimitat del votant, que el seu vot ha estat secret i que només s’ha votat una vegada i dins el termini de votació.

La crida que confirma el procediment dut a terme en el format de cadena de blocs és la següent:

{

digest: “Qkem2c42axF6Dse6BY/LKpwIQSHyocEW/HjXD3OivV8=”,

digestTipAddress: “{strandId:\”HAb22WpxJuZ7R35jC1fior\”,sequenceNo:696537}”,

strandId: “HAb22WpxJuZ7R35jC1fior”,

sequenceNo: 696537

}

I l’equip tècnic del Consell de la República ha certificat que la base de dades que conté els vots no ha patit pertorbacions o distorsions i per tant s’ha mantingut inalterada, anònima, assegurada i és pot auditar, complint amb les garanties que estableix el Reglament Electoral.

Barcelona, a 16 de desembre de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 74 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 74, de 5 de desembre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, sobre lexistència de dificultats tècniques per a lexercici simultani en lespai web del Consell de la República de procediments de recollida de suports per a les consultes diniciativa ciutadana aprovades inicialment previst en larticle 11 apartat 4 del reglament de Mecanismes de Consulta amb la votació de consultes aprovades sinó existeix una coincidència exacte en el temps i durada de tots ells i resposta a donar davant lexistència dun buit reglamentari al respecte.  

En ús de les atribucions atorgades per l´article 9, lletra f), del Reglament de Mecanismes de Consulta, la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 5 de desembre de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent

RESOLUCIÓ DINTERPRETACIÓ 

DEL REGLAMENT DE MECANISMES DE CONSULTA 

EN RELACIÓ AMB EL PROCEDIMENT DE LES CONSULTES 

DINICIATIVA POPULAR

PRIMER.- La Sindicatura Electoral, en la Resolució número 59, de 28 d’octubre de 2022, publicada al BOC el dia 5 de desembre, va resoldre la proposta de consulta d’iniciativa popular nº 33, de nom “Activació de la Declaració d’Independència” i va acordar la seva aprovació inicial i la comunicació d’aquesta aprovació al proposant i al’equip tècnic del Consell de la República per a que procedís a la creació de l’espai al web de consultes perquè el cens proposat a la consulta pugui donar-li suport, indicant a més que aquest espai web hauria d’estar actiu des de l’endemà de la notificació de l’acceptació de la consulta feta al proposant, d’acord amb l’article 11 punt 4 del RMC.

En aquest cas, l’espai web hauria d’estar habilitat el proper dia 6 de desembre i tenir una durada de 30 dies.

SEGON.- Igualment, en la Resolució número 66, de 28 d’octubre de 2022,  publicada al BOC el dia  5 de desembre, la Sindicatura Electoral va resoldre la proposta de consulta d’iniciativa popular  nº 39 de nom “Independència Energètica 5” i va acordar la seva aprovació inicial i la comunicació d’aquesta aprovacióal proposant i al’equip tècnic del Consell de la República, per a que procedís a la creació de l’ espai al web de consultes perquè el cens proposat a la consulta pugui donar-li suport i, indicant a més que aquest espai web hauria d’estar actiu des de l’endemà de la notificació de l’acceptació de la consulta feta al proposant, d’acord amb l’article 11 punt 4 del RMC.

De la mateixa manera que en el cas anterior, l’espai web hauria d’estar habilitat el proper dia 6 de desembre i tenir una durada de 30 dies.

TERCER.- D’altra banda, en la Resolució número 73, de 30 de novembre de 2022, publicada al BOC el dia 5 de desembre ha resolt la proposta de consulta nº 46, a iniciativa del Govern del Consell de la República formulada amb el nom: “Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022” i ha acordat autoritzar la consulta proposada, que tindrà el caràcter de vinculant, i d’acord amb el Govern del Consell de la República, s’autoritza la realització de la consulta des del divendres 9 de desembre a les 10 hores fins al divendres 16 de desembre a les 10 hores.

QUART.- Cadascun d’aquests procediments, tant pel que fa a la recollida de suports en el cas de les dues consultes d’iniciativa popular com a la votació de la consulta autoritzada a proposta del Govern del Consell comporta que s’hagin de fer operacions de tancament de cens.

CINQUÈ.- El dia 5 de desembre de 2022 la Sindicatura Electoral ha rebut certificació de l’ Equip Tècnic del Consell de la República en la qual s’exposa que donada la tecnologia que fa servir el Consell, amb una solució en base a cadena de blocs (blockchain, no es poden emetre en paral·lel dues o més instruccions d’execució sobre el CENS. Això impossibilita tenir operatius al mateix temps diversos procediments de recollida d’avals i un procediment de votació si no tenen tots ells una coincidència exacta en el temps. Per tant, en relació amb les resolucions 59, 66 i 73 es presenta un problema d’incompatibilitat i l’única solució possible és fer-les consecutives.

SISÈ.- Davant la situació d’impossibilitat tècnica d’efectuar de manera simultània els procediments de recollida de suports de les propostes de consultes d’iniciativa popular “Activació de la Declaració d’Independència” i “Independència Energètica 5” juntament amb la votació de la consulta “Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022”, i atesa l’obligatorietat d’aquesta consulta referendària prevista en la Disposició Transitòria Primera del Codi General del Consell de la República Catalana, que estableix un termini màxim de celebració que finalitza el proper 18 de desembre de 2022, la Sindicatura Electoral ACORDA suspendre el procediment i ajornar l’inici del tràmit de recollida de suports de les consultes d’iniciativa popular “Activació de la Declaració d’Independència” i “Independència Energètica 5” fins el proper 19 de desembre de 2022.

SETÈ.- Amb indicació de la motivació que s’acaba d’efectuar per la Sindicatura, la suspensió provisional del tràmit de recollida de suports i el seu inici el proper 19 de desembre de 2022 es comunicarà als proposants de les consultes i al’equip tècnic del Consell per la República, que haurà de procedir a la creació de l’espai al web de consultes perquè sigui operatiu des del proper dia 19 de desembre de 2022 i durant un termini de 30 dies a fi que el cens proposat en les consultes pugui donar-li suport. 

Barcelona, a 5 de desembre de 2022.

La Sindicatura Electoral


Resolució  núm 7. del Govern del Consell 


 

Primer .- La Sindicatura Electoral del Consell de la República, ha donat trasllat al Govern del Consell la Resolució núm. 73, de 30 de novembre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta núm. 46 a Iniciativa del Govern del Consell de la República formulada amb el nom: “Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022”

Segon .- L’esmentada resolució en el seu punt Quart, disposa que “verificat tot allò anterior, la Sindicatura RESOL AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA que, atès que es troba dins l’abast temàtic funcional de l’article 9 del Reglament Fundacional i segons el que disposa l’article 7 punts 1 i 2 del RMC, tindrà el caràcter de vinculant“.

Tercer .- Un cop autoritzada la consulta. El Govern del Consell en compliment del disposat a l’article 11 del Codi de mecanismes de consulta: Acorda dictar resolució donant-la per convocada amb les característiques pròpies acordades:

a) Nom de la Consulta: Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022

b) Pregunta de la Consulta: Referendes / ratifiques el Codi General del Consell de la República, aprovat pel ple de l’Assemblea de Representants del dia 18 de setembre de 2022.

c) Respostes possibles de la consulta: Sí/ No/ Abstenció

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Tots els inscrits

e) Previsions de calendari de realització: divendres 9 de desembre a les 10 h fins al divendres 16 de desembre a les 10 h

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: majoria absoluta dels participants

Quart .- Amb la publicació de la present resolució, el cens electoral quedarà tancat amb efectes de la mateixa data de publicació.


RESOLUCIÓ Núm. 73 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 73, de 30 de novembre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta nº 46 a Iniciativa del Govern del Consell de la República  formulada amb el nom: Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022”

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de  consultes i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 30 de novembre de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA A INICIATIVA DEL GOVERN: Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant d’acord amb l’article 6 apartat a) del RMC, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022

b) Pregunta de la Consulta: Referendes / ratifiques el Codi General del Consell de la República, aprovat pel ple de lAssemblea de Representants del dia 18 de setembre de 2022?

c) Respostes possibles de la consulta :

– Sí

– No

– Abstenció

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Tots els inscrits 

e) Previsions de calendari de realització : divendres 9 de desembre a les 10 h fins al divendres 16 de desembre a les 10 h

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: majoria absoluta dels participants

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC.

En aquest cas, la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4 punt 1 del RMC, atès que es tracta dels aspectes regulats a l’article 9 del Reglament Fundacional (RF), relatiu a qualsevol de les funcions pròpies del Consell.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11.2 i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 punt 6 apartats b) i d) del RMC i segons la Resolució nº 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta,  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 punt 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial

L’article 11 punt 5 del RMC exigeix que, en tots els casos, tant la pregunta com les respostes siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Han d’estar expressades en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

Tant la  pregunta formulada com les respostes possibles són  clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11  punt 5 del RMC. 

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada  s’adequa a l’article 3 punt 2 del RMC, el qual estableix que la consulta es pot dirigir a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell de la República o a un univers menor.

Igualment, en la proposta s’indica el percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles, i compliria el requisit exigit per l’article 11 punt 2 apartat f) del RMC.

QUART.- Verificat tot allò anterior, la Sindicatura RESOL AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA que, atès que es troba dins l’abast temàtic  funcional de l´article 9 del Reglament Fundacional i segons el que disposa l’article 7 punts 1 i 2 del RMC, tindrà el caràcter de vinculant. 

CINQUÈ.- Segons el que disposa l’article 11 punt 7 del RMC i d’acord amb el Govern del Consell per la República, s’autoritza la realització de la consulta, que haurà de tenir lloc des del divendres 9 de desembre a les 10 h. fins al divendres 16 de desembre a les 10 h.

SISÈ.- Es dona trasllat d’aquesta Resolució al Govern del Consell per la República a fi de que dicti la Resolució pertinent per a la seva convocatòria, segons disposa l’article 11 punt 9 del RMC.

Barcelona a 30 de novembre de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Nº 72 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ nº 72, de 28 d’octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular nº 45 formulada amb el nom: “Laïcisme a l’escola”.

Segons la Resolució nº 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 28 d’ octubre de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Laïcisme a l’escola”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Laïcisme a l’escola

b) Pregunta de la Consulta: Creus que s’haurien de prohibir a l’escola les calesses de qualsevol religió i substituir-les per classes d’ ètica i filosofia)

c) Respostes possibles de la consulta :

– Sí

– No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

àmbit sectorial i Territorial

e) Previsions de calendari de realització : Novembre de 2022

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 51%

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4. RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.2 del RMC, atès que no es tracta dels aspectes regulats a l’article 1 del Reglament Fundacional (RF), que defineix l’objecte propi del Consell per la República, ni tampoc dels relatius a qualsevol de les funcions pròpies del Consell, tal com venen regulades a l’article 9 del RF.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.2, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC i segons la Resolució nº 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta,  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Han d’estar expressades en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

Tant la  pregunta formulada com les respostes possibles són  clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11 apartat 5 del RMC. 

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada no s’adequa el que disposa l’article 3 punt 2 del RMC doncs no estableix si la consulta s’ha de dirigir  a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell de la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que consideri oportú el sol·licitant, sempre i quan aquests els criteris selectius no resultin discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals

El proposant sí que indica el percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles, i compliria el requisit exigit per l’article 11 punt 2 apartat f) del RMC.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix amb tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització expressa per la seva aprovació donat que la consulta plantejada no compleix els paràmetres de pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC.

CINQUÈ.- S’acorda notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 28 d’ octubre de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Nº 71 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ nº 71, de 28 d’octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú nº44 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana”.

L’ article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartat a) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura l’obliguen a intervenir en quant a garant de  la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de democràcia participativa  previstos en el RMC.

D’acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC la Sindicatura haurà de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, sigui d’iniciativa popular o sigui a proposta de qualsevol altra legitimat per endegar un procés participatiu.

No obstant, en el supòsit relatiu a les consultes endegades per les Juntes dels Consells Locals i que l’article 6 punt a) del RMC en limita la legitimitat a qüestions que li són pròpies del seu àmbit territorial, el RMC entra en contradicció amb el que ha previst anteriorment a l’article 4 apartats 1 i 2 on estableix que totes aquelles consultes que no tinguin per objecte qüestions regulades en els articles 1 i 9 del Reglament Fundacional només podran ser proposades pel Govern del Consell o autoritzades per aquest quan són proposades per Ciutadans Registrats. Aquesta regulació implicaria que totes les consultes sobre qüestions d’àmbit local que no tinguessin per objecte temàtica relacionada amb  activitats de caràcter polític, social, cultural i econòmic destinades a la implantació i materialització d’un estat independent a Catalunya en forma de República o sobre la política a desenvolupar pel Govern del Consell de la República, quedarien fora de la legitimitat dels Consells Locals al ser qüestions que s’haurien d’incloure en l’àmbit temàtic de l’article 4.2 i que, segons la seva redacció, només podrien ser proposades pel Govern del Consell o autoritzades per aquest si són proposades per Ciutadans Registrats.

En relació amb aquesta contradicció entre el que seria la voluntat del RMC quant a la legitimat dels Consells Locals per endegar processos participatius en l’ àmbit territorial que li és propi (art.6) i la nul.la  capacitat que el RMC els hi atorga per proposar-los (Art. 4.2), i atès que l´article 9, lletra f), del RMC estableix entre les funcions de la Sindicatura interpretar i solucionar qualsevol dubte que pugui sorgir en la interpretació del Reglament, la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 28 d’octubre de 2022 amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA DEL CONSELL LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ: “Assaig de participació ciutadana 

PRIMER.- Malgrat que l’article 4 del Reglament de Mecanismes de Consulta (en endavant, RMC) semblaria excloure la possibilitat dels Consells Locals d’endegar consultes que no es trobin dins l’abast temàtic i funcional de l’article 4.1 del RMC, això entraria frontalment en contradicció amb la legitimitat que els hi atorga l’article 6 punt b) del mateix Reglament i amb la pròpia naturalesa i finalitat dels Consells Locals del Consell de la República, que precisament allò que pretenen és la connexió del Consell de la República amb cada territori, les seves circumstàncies i les seves necessitats. Per tant, existint una contradicció evident entre els articles 4.2 i 6 b) del RMC i en compliment de les funcions previstes en l’article 9 punt f) hem de concloure que, en aquelles consultes proposades pels Consells Locals sobre qualsevol temàtica no inclosa en l’article 4.1 del RMC, de la mateixa manera que està prevista quan són els Ciutadans Registrats qui les proposen, un cop efectuades per la Sindicatura les comprovacions pertinents sobre la legitimació del proposant i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental, hauran de ser autoritzades pel Govern del Consell.

SEGON.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana 

b) Pregunta de la Consulta: Creus que la zona de l’Ortoll s’ha de convertir en un parc natural urbà?   

c) Respostes possibles de la consulta :

 -Sí

 -No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú

e) Previsions de calendari de realització : des del dia 26/09 a l’Ú d’octubre

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1

TERCER.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4. RMC pels mecanismes de participació del Consell de la República.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.2 del RMC, atès que es refereix a aspectes no regulats ni en l’article 1 del Reglament Fundacional (en endavant, RF) on defineix l’objecte propi del Consell de la República ni en l’article 9 del RF, relatiu a les seves funcions.

QUART.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 del RMC i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.2 del RMC, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com l’abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Han d’estar expressades en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

Tant la  pregunta formulada com les respostes possibles són clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11 apartat 5 del RMC.  

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú” s’adequa tant a allò previst a l’article 6 punt b) com a l’article 3 punt 2 del RMC que preveu que les consultes es puguin dirigir a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell de la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals.

CINQUÈ.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la pròpia Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ACORDA DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Barcelona a 28 d’octubre de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Nº 70 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ nº 70, de 28 d’octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú nº43 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana”.

L’ article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartat a) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura l’obliguen a intervenir en quant a garant de  la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de democràcia participativa  previstos en el RMC.

D’acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC la Sindicatura haurà de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, sigui d’iniciativa popular o sigui a proposta de qualsevol altra legitimat per endegar un procés participatiu.

No obstant, en el supòsit relatiu a les consultes endegades per les Juntes dels Consells Locals i que l’article 6 punt a) del RMC en limita la legitimitat a qüestions que li són pròpies del seu àmbit territorial, el RMC entra en contradicció amb el que ha previst anteriorment a l’article 4 apartats 1 i 2 on estableix que totes aquelles consultes que no tinguin per objecte qüestions regulades en els articles 1 i 9 del Reglament Fundacional només podran ser proposades pel Govern del Consell o autoritzades per aquest quan són proposades per Ciutadans Registrats. Aquesta regulació implicaria que totes les consultes sobre qüestions d’àmbit local que no tinguessin per objecte temàtica relacionada amb  activitats de caràcter polític, social, cultural i econòmic destinades a la implantació i materialització d’un estat independent a Catalunya en forma de República o sobre la política a desenvolupar pel Govern del Consell de la República, quedarien fora de la legitimitat dels Consells Locals al ser qüestions que s’haurien d’incloure en l’àmbit temàtic de l’article 4.2 i que, segons la seva redacció, només podrien ser proposades pel Govern del Consell o autoritzades per aquest si són proposades per Ciutadans Registrats.

En relació amb aquesta contradicció entre el que seria la voluntat del RMC quant a la legitimat dels Consells Locals per endegar processos participatius en l’ àmbit territorial que li és propi (art.6) i la nul.la  capacitat que el RMC els hi atorga per proposar-los (Art. 4.2), i atès que l´article 9, lletra f), del RMC estableix entre les funcions de la Sindicatura interpretar i solucionar qualsevol dubte que pugui sorgir en la interpretació del Reglament, la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 28 d’octubre de 2022 amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA DEL CONSELL LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ: “Assaig de participació ciutadana”

PRIMER.- Malgrat que l’article 4 del Reglament de Mecanismes de Consulta (en endavant, RMC) semblaria excloure la possibilitat dels Consells Locals d’endegar consultes que no es trobin dins l’abast temàtic i funcional de l’article 4.1 del RMC, això entraria frontalment en contradicció amb la legitimitat que els hi atorga l’article 6 punt b) del mateix Reglament i amb la pròpia naturalesa i finalitat dels Consells Locals del Consell de la República, que precisament allò que pretenen és la connexió del Consell de la República amb cada territori, les seves circumstàncies i les seves necessitats. Per tant, existint una contradicció evident entre els articles 4.2 i 6 b) del RMC i en compliment de les funcions previstes en l’article 9 punt f) hem de concloure que, en aquelles consultes proposades pels Consells Locals sobre qualsevol temàtica no inclosa en l’article 4.1 del RMC, de la mateixa manera que està prevista quan són els Ciutadans Registrats qui les proposen, un cop efectuades per la Sindicatura les comprovacions pertinents sobre la legitimació del proposant i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental, hauran de ser autoritzades pel Govern del Consell.

SEGON.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana 

b) Pregunta de la Consulta: Cal que l’Ajuntament assumeixi i es comprometi amb la sobirania fiscal i l’executi? 

c) Respostes possibles de la consulta :

 -Sí

 -No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú

e) Previsions de calendari de realització : des del dia 26/09 a l’Ú d’octubre

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1

TERCER.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4. RMC pels mecanismes de participació del Consell de la República.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.2 del RMC, atès que es refereix a aspectes no regulats ni en l’article 1 del Reglament Fundacional (en endavant, RF) on defineix l’objecte propi del Consell de la República ni en l’article 9 del RF, relatiu a les seves funcions.

QUART.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 del RMC i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.2 del RMC, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com l’abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Han d’estar expressades en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

Tant la  pregunta formulada com les respostes possibles són clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11 apartat 5 del RMC.  

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú” s’adequa tant a allò previst a l’article 6 punt b) com a l’article 3 punt 2 del RMC que preveu que les consultes es puguin dirigir a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell de la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals.

CINQUÈ.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la pròpia Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ACORDA DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Barcelona a 28 d’octubre de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Nº 69 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ nº 69, de 28 d’octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú nº42 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana”.

L’ article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartat a) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura l’obliguen a intervenir en quant a garant de  la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de democràcia participativa  previstos en el RMC.

D’acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC la Sindicatura haurà de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, sigui d’iniciativa popular o sigui a proposta de qualsevol altra legitimat per endegar un procés participatiu.

No obstant, en el supòsit relatiu a les consultes endegades per les Juntes dels Consells Locals i que l’article 6 punt a) del RMC en limita la legitimitat a qüestions que li són pròpies del seu àmbit territorial, el RMC entra en contradicció amb el que ha previst anteriorment a l’article 4 apartats 1 i 2 on estableix que totes aquelles consultes que no tinguin per objecte qüestions regulades en els articles 1 i 9 del Reglament Fundacional només podran ser proposades pel Govern del Consell o autoritzades per aquest quan són proposades per Ciutadans Registrats. Aquesta regulació implicaria que totes les consultes sobre qüestions d’àmbit local que no tinguessin per objecte temàtica relacionada amb  activitats de caràcter polític, social, cultural i econòmic destinades a la implantació i materialització d’un estat independent a Catalunya en forma de República o sobre la política a desenvolupar pel Govern del Consell de la República, quedarien fora de la legitimitat dels Consells Locals al ser qüestions que s’haurien d’incloure en l’àmbit temàtic de l’article 4.2 i que, segons la seva redacció, només podrien ser proposades pel Govern del Consell o autoritzades per aquest si són proposades per Ciutadans Registrats.

En relació amb aquesta contradicció entre el que seria la voluntat del RMC quant a la legitimat dels Consells Locals per endegar processos participatius en l’ àmbit territorial que li és propi (art.6) i la nul.la  capacitat que el RMC els hi atorga per proposar-los (Art. 4.2), i atès que l´article 9, lletra f), del RMC estableix entre les funcions de la Sindicatura interpretar i solucionar qualsevol dubte que pugui sorgir en la interpretació del Reglament, la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 28 d’octubre de 2022 amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA DEL CONSELL LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ: “Assaig de participació ciutadana”

PRIMER.- Malgrat que l’article 4 del Reglament de Mecanismes de Consulta (en endavant, RMC) semblaria excloure la possibilitat dels Consells Locals d’endegar consultes que no es trobin dins l’abast temàtic i funcional de l’article 4.1 del RMC, això entraria frontalment en contradicció amb la legitimitat que els hi atorga l’article 6 punt b) del mateix Reglament i amb la pròpia naturalesa i finalitat dels Consells Locals del Consell de la República, que precisament allò que pretenen és la connexió del Consell de la República amb cada territori, les seves circumstàncies i les seves necessitats. Per tant, existint una contradicció evident entre els articles 4.2 i 6 b) del RMC i en compliment de les funcions previstes en l’article 9 punt f) hem de concloure que, en aquelles consultes proposades pels Consells Locals sobre qualsevol temàtica no inclosa en l’article 4.1 del RMC, de la mateixa manera que està prevista quan són els Ciutadans Registrats qui les proposen, un cop efectuades per la Sindicatura les comprovacions pertinents sobre la legitimació del proposant i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental, hauran de ser autoritzades pel Govern del Consell.

SEGON.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana 

b) Pregunta de la Consulta: Creus que l’Ajuntament ha d’invertir més recursos en la neteja de la via pública? Per exemple, ampliar les zones de contenidors, augmentar la freqüència de recollida de les escombraries, etc.?

c) Respostes possibles de la consulta :

 -Sí

 -No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú

e) Previsions de calendari de realització : des del dia 26/09 a l’Ú d’octubre

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1

TERCER.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4. RMC pels mecanismes de participació del Consell de la República.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.2 del RMC, atès que es refereix a aspectes no regulats ni en l’article 1 del Reglament Fundacional (en endavant, RF) on defineix l’objecte propi del Consell de la República ni en l’article 9 del RF, relatiu a les seves funcions.

QUART.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 del RMC i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.2 del RMC, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com l’abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Han d’estar expressades en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

Tant la  pregunta formulada com les respostes possibles són clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11 apartat 5 del RMC.  

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú” s’adequa tant a allò previst a l’article 6 punt b) com a l’article 3 punt 2 del RMC que preveu que les consultes es puguin dirigir a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell de la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals.

CINQUÈ.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la pròpia Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ACORDA DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Barcelona a 28 d’octubre de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Nº 68 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ nº 68, de 28 d’octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú nº41 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana”.

L’ article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartat a) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura l’obliguen a intervenir en quant a garant de  la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de democràcia participativa  previstos en el RMC.

D’acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC la Sindicatura haurà de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, sigui d’iniciativa popular o sigui a proposta de qualsevol altra legitimat per endegar un procés participatiu.

No obstant, en el supòsit relatiu a les consultes endegades per les Juntes dels Consells Locals i que l’article 6 punt a) del RMC en limita la legitimitat a qüestions que li són pròpies del seu àmbit territorial, el RMC entra en contradicció amb el que ha previst anteriorment a l’article 4 apartats 1 i 2 on estableix que totes aquelles consultes que no tinguin per objecte qüestions regulades en els articles 1 i 9 del Reglament Fundacional només podran ser proposades pel Govern del Consell o autoritzades per aquest quan són proposades per Ciutadans Registrats. Aquesta regulació implicaria que totes les consultes sobre qüestions d’àmbit local que no tinguessin per objecte temàtica relacionada amb  activitats de caràcter polític, social, cultural i econòmic destinades a la implantació i materialització d’un estat independent a Catalunya en forma de República o sobre la política a desenvolupar pel Govern del Consell de la República, quedarien fora de la legitimitat dels Consells Locals al ser qüestions que s’haurien d’incloure en l’àmbit temàtic de l’article 4.2 i que, segons la seva redacció, només podrien ser proposades pel Govern del Consell o autoritzades per aquest si són proposades per Ciutadans Registrats.

En relació amb aquesta contradicció entre el que seria la voluntat del RMC quant a la legitimat dels Consells Locals per endegar processos participatius en l’ àmbit territorial que li és propi (art.6) i la nul.la  capacitat que el RMC els hi atorga per proposar-los (Art. 4.2), i atès que l´article 9, lletra f), del RMC estableix entre les funcions de la Sindicatura interpretar i solucionar qualsevol dubte que pugui sorgir en la interpretació del Reglament, la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 28 d’octubre de 2022 amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA DEL CONSELL LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ: “Assaig de participació ciutadana”

PRIMER.- Malgrat que l’article 4 del Reglament de Mecanismes de Consulta (en endavant, RMC) semblaria excloure la possibilitat dels Consells Locals d’endegar consultes que no es trobin dins l’abast temàtic i funcional de l’article 4.1 del RMC, això entraria frontalment en contradicció amb la legitimitat que els hi atorga l’article 6 punt b) del mateix Reglament i amb la pròpia naturalesa i finalitat dels Consells Locals del Consell de la República, que precisament allò que pretenen és la connexió del Consell de la República amb cada territori, les seves circumstàncies i les seves necessitats. Per tant, existint una contradicció evident entre els articles 4.2 i 6 b) del RMC i en compliment de les funcions previstes en l’article 9 punt f) hem de concloure que, en aquelles consultes proposades pels Consells Locals sobre qualsevol temàtica no inclosa en l’article 4.1 del RMC, de la mateixa manera que està prevista quan són els Ciutadans Registrats qui les proposen, un cop efectuades per la Sindicatura les comprovacions pertinents sobre la legitimació del proposant i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental, hauran de ser autoritzades pel Govern del Consell.

SEGON.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana 

b) Pregunta de la Consulta: Consideres que l’Ajuntament ha de ser més estricte en planificar i assegurar la convivència de bicicletes-patinets-vianants, amb l’objectiu de garantir-ne la seguretat?         

c) Respostes possibles de la consulta :

 -Sí

 -No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú

e) Previsions de calendari de realització : des del dia 26/09 a l’Ú d’octubre

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1

TERCER.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4. RMC pels mecanismes de participació del Consell de la República.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.2 del RMC, atès que es refereix a aspectes no regulats ni en l’article 1 del Reglament Fundacional (en endavant, RF) on defineix l’objecte propi del Consell de la República ni en l’article 9 del RF, relatiu a les seves funcions.

QUART.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 del RMC i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.2 del RMC, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com l’abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Han d’estar expressades en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

Tant la  pregunta formulada com les respostes possibles són clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11 apartat 5 del RMC.  

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú” s’adequa tant a allò previst a l’article 6 punt b) com a l’article 3 punt 2 del RMC que preveu que les consultes es puguin dirigir a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell de la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals.

CINQUÈ.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la pròpia Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ACORDA DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Barcelona a 28 d’octubre de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Nº 67 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ nº 67, de 28 d’octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú nº40 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana”.

L’ article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartat a) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura l’obliguen a intervenir en quant a garant de  la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de democràcia participativa  previstos en el RMC.

D’acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC la Sindicatura haurà de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, sigui d’iniciativa popular o sigui a proposta de qualsevol altra legitimat per endegar un procés participatiu.

No obstant, en el supòsit relatiu a les consultes endegades per les Juntes dels Consells Locals i que l’article 6 punt a) del RMC en limita la legitimitat a qüestions que li són pròpies del seu àmbit territorial, el RMC entra en contradicció amb el que ha previst anteriorment a l’article 4 apartats 1 i 2 on estableix que totes aquelles consultes que no tinguin per objecte qüestions regulades en els articles 1 i 9 del Reglament Fundacional només podran ser proposades pel Govern del Consell o autoritzades per aquest quan són proposades per Ciutadans Registrats. Aquesta regulació implicaria que totes les consultes sobre qüestions d’àmbit local que no tinguessin per objecte temàtica relacionada amb  activitats de caràcter polític, social, cultural i econòmic destinades a la implantació i materialització d’un estat independent a Catalunya en forma de República o sobre la política a desenvolupar pel Govern del Consell de la República, quedarien fora de la legitimitat dels Consells Locals al ser qüestions que s’haurien d’incloure en l’àmbit temàtic de l’article 4.2 i que, segons la seva redacció, només podrien ser proposades pel Govern del Consell o autoritzades per aquest si són proposades per Ciutadans Registrats.

En relació amb aquesta contradicció entre el que seria la voluntat del RMC quant a la legitimat dels Consells Locals per endegar processos participatius en l’ àmbit territorial que li és propi (art.6) i la nul.la  capacitat que el RMC els hi atorga per proposar-los (Art. 4.2), i atès que l´article 9, lletra f), del RMC estableix entre les funcions de la Sindicatura interpretar i solucionar qualsevol dubte que pugui sorgir en la interpretació del Reglament, la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 28 d’octubre de 2022 amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA DEL CONSELL LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ: “Assaig de participació ciutadana 

PRIMER.- Malgrat que l’article 4 del Reglament de Mecanismes de Consulta (en endavant, RMC) semblaria excloure la possibilitat dels Consells Locals d’endegar consultes que no es trobin dins l’abast temàtic i funcional de l’article 4.1 del RMC, això entraria frontalment en contradicció amb la legitimitat que els hi atorga l’article 6 punt b) del mateix Reglament i amb la pròpia naturalesa i finalitat dels Consells Locals del Consell de la República, que precisament allò que pretenen és la connexió del Consell de la República amb cada territori, les seves circumstàncies i les seves necessitats. Per tant, existint una contradicció evident entre els articles 4.2 i 6 b) del RMC i en compliment de les funcions previstes en l’article 9 punt f) hem de concloure que, en aquelles consultes proposades pels Consells Locals sobre qualsevol temàtica no inclosa en l’article 4.1 del RMC, de la mateixa manera que està prevista quan són els Ciutadans Registrats qui les proposen, un cop efectuades per la Sindicatura les comprovacions pertinents sobre la legitimació del proposant i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental, hauran de ser autoritzades pel Govern del Consell.

SEGON.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana 

b) Pregunta de la Consulta: Estàs d’acord en que l’Ajuntament de Vilanova programi un reglament per fer un sistema de consultes vinculants de manera regular a tots els ciutadans per temes d’interès local ? 

c) Respostes possibles de la consulta :

 -Sí

 -No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú

e) Previsions de calendari de realització : des del dia 26/09 a l’Ú d’octubre

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1

TERCER.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4. RMC pels mecanismes de participació del Consell de la República.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.2 del RMC, atès que es refereix a aspectes no regulats ni en l’article 1 del Reglament Fundacional (en endavant, RF) on defineix l’objecte propi del Consell de la República ni en l’article 9 del RF, relatiu a les seves funcions.

QUART.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 del RMC i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.2 del RMC, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com l’abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Han d’estar expressades en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

Tant la  pregunta formulada com les respostes possibles són clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11 apartat 5 del RMC.  

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú” s’adequa tant a allò previst a l’article 6 punt b) com a l’article 3 punt 2 del RMC que preveu que les consultes es puguin dirigir a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell de la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals.

CINQUÈ.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la pròpia Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ACORDA DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Barcelona a 28 d’octubre de 2022

La Sindicatura Electoral