RESOLUCIÓ Núm. 58 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm.58, de 26 doctubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proclamació dels resultats de la consulta diniciativa popular Jocs Olímpics al Pirineu”.

La Disposició Addicional del Reglament de Mecanismes de Consulta estableix el caràcter supletori del Reglament Electoral en tot allò que sigui necessari i no estigui previst en ell. No estan previst en el RMC el mecanisme de publicació del resultats de la consulta, en aplicació supletòria de les disposicions de l’ article 20 i 21 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) i atesa la Resolució núm. 10 de data 20 d’octubre de 2021 d’aquesta pròpia Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 26 d’octubre de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, la Sindicatura Electoral ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ 

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LA CONSULTA DINICIATIVA POPULAR JOCS OLÍMPICS AL PIRINEU”.

PRIMER.- En complimentdel que disposa l’article 20 apartat 1 del REAR en relació a la Resolució núm. 10 de 20 d’octubre de 2021, en el dia d’avui es fa públic els resultats obtinguts per la consulta d’iniciativa popular “Jocs Olímpics al Pirineu” en cada una de les circumscripcions electorals existents, on, a la pregunta “Creus que s’han de fer uns Jocs Olímpics al Pirineu?” els inscrits han votat:

ParticipacióNoNo ho tinc clar
Districte ElectoralCensVots%Vots% VotsVots% VotsVots% Vots
Món1648261,5827,692284,6227,69
Unió Europea2140391,8212,563589,7437,69
Catalunya del Nord36061,6700610000
Alt Pirineu i Andorra1143342,9738,822882,3538,82
País Valencià i Franja521112,1119,091090,9100
Penedès52111011,9487,928685,1576,93
Baix Llobregat51871252,4110810483,2118,8
Terres Ebre1311231,75002310000
Gràcia3031692,2868,75782,6168,7
Horta Guinardo2936872,9622,38294,2533,45
Sarrià Sant Gervasi2211472,13612,773880,8536,38
Vallès Occidental Est4241882,0722,278192,0555,68
Barcelonè s Nord1618321,9813,133093,7513,13
Vallès Occidental Oest55891372,45139,4911785,475,11
Camp de Tarragona4475741,6579,466486,4934,05
Lleida3768471,25510,643982,9836,38
Nou Barris i Sant Andreu2003442,212,273988,6449,09
Sant Martí2204602,726105286,6723,33
Ciutat Vella i Eixample53761252,3343,211390,486,4
Vallès Oriental49301382,8128,711784,7896,52
Sants Monjuic Les Corts3309611,8458,25285,2546,56
Catalunya Central79421361,7164,4111886,76128,82
Maresme60491462,4174,7912887,67117,53
Girona115372542,2145,5122588,58155,91
Illes Balears557132,3317,691184,6217,69
LHospitalet Llobregat859232,6814,352191,314,35
Indefinit48151,0412048000
         
Total Recompte9063719512,15%1256,41%170287,24%1246,36%

SEGON.- Els sistema ha garantit la legitimitat del votant, que el seu vot ha estat secret i que només s’ha votat una vegada i dins el termini de votació. 

La crida que confirma el procediment dut a terme en el format de cadena de blocs és la següent:

{

  digest: “CU+RVoYMUUJE7Si1gYmwicnhbLUvTEt/Xk/45tlumQc=”,

  digestTipAddress: “{strandId:\”HAb22WpxJuZ7R35jC1fior\”,sequenceNo:435712}”,

  strandId: “HAb22WpxJuZ7R35jC1fior”,

  sequenceNo: 435712

}

I l’equip tècnic del Consell de la República ha certificat que la base de dades que conté els vots no ha patit pertorbacions o distorsions i per tant s’ha mantingut inalterada, anònima, assegurada i és pot auditar, complint amb les garanties que estableix el Reglament Electoral.

Barcelona, a 26 d’octubre de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 57 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

RESOLUCIÓ núm. 57, de 19 d’octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’ article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 19 d’octubre de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA

PRIMER.- NEUS PAYEROL GRÀCIA, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de MARESME ha presentant, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JAUME PLANAS BOSCHMONART, següent més votat de la circumscripció territorial de MARESME , com a representant electe de l’ Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de NEUS PAYEROL GRÀCIA.

TERCER.- El candidat, segons disposa l’ article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 19 d’octubre de 2022
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Nº 56 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

RESOLUCIÓ núm. 56, de 15 d’ octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la no autorització de la celebració de la Consulta d´Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Conveniència de la taula de diàleg”.

Segons la Resolució nº 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 7 i 8 del RMC en quant a l’ autorització de la consulta un cop verificada la legitimació  dels proposants, l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de la proposta, la pertinença de la pregunta i les respostes i l’obtenció del suport necessari en cas d´iniciatives populars, en sessió celebrada el 14 d’octubre de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE NO AUTORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Conveniència de la taula de diàleg”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la pertinença de pregunta i respostes i l’adequació a la resta de paràmetres tècnics de la consulta, amb data 13 d’octubre de 2022 s’ha rebut certificat de l’ àrea tècnica del Consell de la República en la que s’acredita que, sobre un cens total de 90.514 registrats amb dret a participar s’han obtingut 1.582 suports, el que suposa el suport de l’1,75% del cens al que es dirigeix la consulta i la participació dels inscrits ha estat inferior al 3,18% en la totalitat de les àrees electorals.

SEGON.- Atès que el suport rebut no supera ni tan sols el requisit inicial exigit en l’article 11 punt 4 apartat c) d’obtenir el suport del 5 per cent del cens al qual es dirigeix la consulta, la Sindicatura RESOL NO AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA.

TERCER.- Aquesta resolució es notificarà al proposant

Barcelona a 15 d’octubre 2022
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 55 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

RESOLUCIÓ núm. 55, de 15 d’ octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la no autorització de la celebració de la Consulta d´Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Quart Cinturó”.

Segons la Resolució nº 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 7 i 8 del RMC en quant a l’ autorització de la consulta un cop verificada la legitimació  dels proposants, l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de la proposta, la pertinença de la pregunta i les respostes i l’obtenció del suport necessari en cas d´iniciatives populars, en sessió celebrada el 14 d’octubre de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE NO AUTORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Quart Cinturó”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la pertinença de pregunta i respostes i l’adequació a la resta de paràmetres tècnics de la consulta, amb data 13 d’octubre de 2022 s’ha rebut certificat de l’ àrea tècnica del Consell de la República en la que s’acredita que, sobre un cens total de 90.514 registrats amb dret a participar s’han obtingut 1.304 suports, el que suposa el suport de l’1,44% del cens al que es dirigeix la consulta i la participació dels inscrits ha estat inferior al 3,26% en la totalitat de les àrees electorals.

SEGON.- Atès que el suport rebut no supera ni tan sols el requisit inicial exigit en l’article 11 punt 4 apartat c) d’obtenir el suport del 5 per cent del cens al qual es dirigeix la consulta, la Sindicatura RESOL NO AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA.

TERCER.- Aquesta resolució es notificarà al proposant

Barcelona a 15 d’octubre 2022
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 54 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

RESOLUCIÓ núm. 54, de 15 d’ octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la no autorització de la celebració de la Consulta d´Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Immersió Lingüística a Catalunya”.

Segons la Resolució nº 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 7 i 8 del RMC en quant a l’ autorització de la consulta un cop verificada la legitimació  dels proposants, l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de la proposta, la pertinença de la pregunta i les respostes i l’obtenció del suport necessari en cas d´iniciatives populars, en sessió celebrada el 14 d’octubre de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE NO AUTORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Immersió Lingüística a Catalunya”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la pertinença de pregunta i respostes i l’adequació a la resta de paràmetres tècnics de la consulta, amb data 13 d’octubre de 2022 s’ha rebut certificat de l’ àrea tècnica del Consell de la República en la que s’acredita que, sobre un cens total de 90.514 registrats amb dret a participar s’han obtingut 1.753 suports, el que suposa el suport de l’1,94% del cens al que es dirigeix la consulta i la participació dels inscrits ha estat inferior al 3,42% en la totalitat de les àrees electorals.

SEGON.- Atès que el suport rebut no supera ni tan sols el requisit inicial exigit en l’article 11 punt 4 apartat c) d’obtenir el suport del 5 per cent del cens al qual es dirigeix la consulta, la Sindicatura RESOL NO AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA.

TERCER.- Aquesta resolució es notificarà al proposant

Barcelona a 15 d’octubre 2022
La Sindicatura Electoral


Codi General del Consell de la República Catalana


 

Text definitiu, esmenat i aprovat en ple ordinari de l’Assemblea de Representants el diumenge, 18 de setembre de 2022. Revisió i edició del 19 d’octubre. Vist i plau, La Presidenta de la Mesa de l’Assemblea de Representants.

DOCUMENT: Codi General del Consell de la República Catalana


Resolució núm. 5 del Govern del Consell relativa a proposta de Consulta


 

El Registrat amb ID W- 537-21865  va dur a terme la presentació de la  proposta de Consulta  d´iniciativa popular número 12 formulada amb el nom “Compatibilitat / incompatibilitats del President del Consell per la República Catalana“.

Sent  la pregunta de la Consulta : “ Creus que el càrrec del president el Consell per la República  Catalana ha d’ésser compatible  amb ostentar  el càrrec de President, secretari General  o qualsevol altre càrrec d’un partit polític registrat dins l’àmbit  territorial de l’estat Español?“

Un cop verificades les característiques  pròpies  de la Consulta i considerada l´adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda , la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa resolució 19 de la Sindicatura, mitjançant Resolució número 32 de 23 de maig de 2022, va acordar donar trasllat al Govern del Consell de la República, de la Consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització  expressa per la seva aprovació.

El Govern del Consell, en exercici de les seves funcions recollides en l’article 4.2, DENEGA L’AUTORITZACIÓ  de la Consulta en base al següent fonament: 

En data 13 de Febrer del 2022, es va sotmetre a votació de l’Assemblea de Representants la Proposta de Resolució “Proposta de desvinculació del legítim president a l’exili Carles Puigdemont i Casamajó de la presidència de Junts”, sent el contingut de mateixa sobre la compatibilitat o no del càrrec de President del Consell de la República amb qualsevol altre càrrec en un partit polític i sent el resultat de la votació la NO aprovació de la proposta de resolució, amb un 80,53% de suport.


Resolució núm. 4 del Govern del Consell relativa a proposta de Consulta


 

El Registrat amb ID V-930-21029 va dur a terme  la presentació de la proposta de Consulta  d´iniciativa popular número 11 formulada amb el nom “Nova Política “

Sent la pregunta de la Consulta: Volem que les decisions de l’Assemblea de Representants es posin a votació de tots els membres del Consell quan en les votacions no superin el 60 %  dels Representants“

Un cop verificades les característiques pròpies de la Consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda , la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa resolució 19 de la Sindicatura, mitjançant Resolució número 31  de 23 de maig de 2022, va  acordar donar trasllat al Govern del Consell de la República de la Consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització  expressa per la seva aprovació.

El Govern del Consell, en exercici de les seves funcions recollides en l’article 4.2, DENEGA L’AUTORITZACIÓ  de la Consulta en base al següent fonament: 

En el marc que disposa el Codi General, el futur Codi de l’Assemblea de Representants preveurà tots els procediments i criteris per a la presa de decisions de la mateixa, inclòs la possibilitat que algunes de les seves decisions hagin de ser ratificades pel conjunt de les persones inscrites al Registre Ciutadà. Per tant, atenent al principi de seguretat jurídica no es considera oportú autoritzar una Consulta relativa a aquesta qüestió en aquests moments. 


Resolució núm. 3 del Govern del Consell relativa a proposta de Consulta


 

El Registrat amb ID V- 930-21029 va dur a terme  la presentació de la proposta de Consulta  d´iniciativa popular número 9 formulada amb el nom de “Valoració del Govern“.

Sent la pregunta de la Consulta “Volem que un cop l’any es consulti a tots els membres del Consell, per valorar les decisions que prenguin el Govern, com vàrem fer en el ple de Govern?” 

Un cop verificades les característiques  pròpies  de la Consulta i considerada l´adequació al Reglament  de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa resolució 19 de la Sindicatura, mitjançant Resolució número 29 de 23 de maig de 2022, va acordar donar trasllat al Govern del Consell de la República de la Consulta  plantejada a fi que s’obtingui la prèvia i necessària autorització  expressa per la seva  aprovació.

El Govern del Consell, en exercici de les seves funcions recollides en l’article 4.2, DENEGA  L’AUTORITZACIÓ  de la Consulta d’acord amb el següent fonament: 

En el Reglament  General  i de Funcionament s’estableixen, en els seus articles  373, 381 i 382 els mecanismes de control i seguiment del Pla de Govern i de la responsabilitat política del President i Govern, motiu pel qual es considera que la valoració de la tasca del Govern ja està adequadament regulada.


Resolució núm. 2 del Govern del Consell relativa a proposta de Consulta


 

El Registrat amb ID Q-449-21079 va dur a terme la presentació de la proposta de Consulta d´iniciativa popular número 4 formulada amb el nom “Incompatibilitats de la Presidència del Consell per la República”.

Sent la pregunta de la Consulta: “Hauria de ser incompatible el fet d’ostentar càrrecs orgànics en la Direcció d’un partit polític i ser, alhora, President del Consell per la República?”

Un cop verificades les característiques pròpies de la Consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa resolució 19 de la Sindicatura, mitjançant Resolució numero 32 de 23 de maig de 2022, va acordar donar trasllat al Govern del Consell de la República, de la Consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització expressa per la seva aprovació.

El Govern del Consell en exercici de les seves funcions recollides en l’article 4.2, DENEGA L’AUTORITZACIÓ de la Consulta d’acord al següent fonament: 

En data 13 de Febrer del 2022, es va sotmetre a votació de l’Assemblea de Representants la Proposta de Resolució “Proposta de desvinculació del legítim president a l’exili Carles Puigdemont i Casamajó de la presidència de Junts”, sent el contingut de la mateixa sobre la compatibilitat o no del càrrec de President del Consell de la República amb qualsevol altre càrrec en un partit polític i sent el resultat de la votació la NO aprovació de la proposta de resolució, amb un 80,53% de suport.