RESOLUCIÓ Núm. 57 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

RESOLUCIÓ núm. 57, de 19 d’octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’ article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 19 d’octubre de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA

PRIMER.- NEUS PAYEROL GRÀCIA, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de MARESME ha presentant, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JAUME PLANAS BOSCHMONART, següent més votat de la circumscripció territorial de MARESME , com a representant electe de l’ Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de NEUS PAYEROL GRÀCIA.

TERCER.- El candidat, segons disposa l’ article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 19 d’octubre de 2022
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Nº 56 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

RESOLUCIÓ núm. 56, de 15 d’ octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la no autorització de la celebració de la Consulta d´Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Conveniència de la taula de diàleg”.

Segons la Resolució nº 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 7 i 8 del RMC en quant a l’ autorització de la consulta un cop verificada la legitimació  dels proposants, l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de la proposta, la pertinença de la pregunta i les respostes i l’obtenció del suport necessari en cas d´iniciatives populars, en sessió celebrada el 14 d’octubre de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE NO AUTORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Conveniència de la taula de diàleg”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la pertinença de pregunta i respostes i l’adequació a la resta de paràmetres tècnics de la consulta, amb data 13 d’octubre de 2022 s’ha rebut certificat de l’ àrea tècnica del Consell de la República en la que s’acredita que, sobre un cens total de 90.514 registrats amb dret a participar s’han obtingut 1.582 suports, el que suposa el suport de l’1,75% del cens al que es dirigeix la consulta i la participació dels inscrits ha estat inferior al 3,18% en la totalitat de les àrees electorals.

SEGON.- Atès que el suport rebut no supera ni tan sols el requisit inicial exigit en l’article 11 punt 4 apartat c) d’obtenir el suport del 5 per cent del cens al qual es dirigeix la consulta, la Sindicatura RESOL NO AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA.

TERCER.- Aquesta resolució es notificarà al proposant

Barcelona a 15 d’octubre 2022
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 55 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

RESOLUCIÓ núm. 55, de 15 d’ octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la no autorització de la celebració de la Consulta d´Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Quart Cinturó”.

Segons la Resolució nº 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 7 i 8 del RMC en quant a l’ autorització de la consulta un cop verificada la legitimació  dels proposants, l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de la proposta, la pertinença de la pregunta i les respostes i l’obtenció del suport necessari en cas d´iniciatives populars, en sessió celebrada el 14 d’octubre de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE NO AUTORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Quart Cinturó”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la pertinença de pregunta i respostes i l’adequació a la resta de paràmetres tècnics de la consulta, amb data 13 d’octubre de 2022 s’ha rebut certificat de l’ àrea tècnica del Consell de la República en la que s’acredita que, sobre un cens total de 90.514 registrats amb dret a participar s’han obtingut 1.304 suports, el que suposa el suport de l’1,44% del cens al que es dirigeix la consulta i la participació dels inscrits ha estat inferior al 3,26% en la totalitat de les àrees electorals.

SEGON.- Atès que el suport rebut no supera ni tan sols el requisit inicial exigit en l’article 11 punt 4 apartat c) d’obtenir el suport del 5 per cent del cens al qual es dirigeix la consulta, la Sindicatura RESOL NO AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA.

TERCER.- Aquesta resolució es notificarà al proposant

Barcelona a 15 d’octubre 2022
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 54 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


 

RESOLUCIÓ núm. 54, de 15 d’ octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la no autorització de la celebració de la Consulta d´Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Immersió Lingüística a Catalunya”.

Segons la Resolució nº 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 7 i 8 del RMC en quant a l’ autorització de la consulta un cop verificada la legitimació  dels proposants, l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de la proposta, la pertinença de la pregunta i les respostes i l’obtenció del suport necessari en cas d´iniciatives populars, en sessió celebrada el 14 d’octubre de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE NO AUTORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Immersió Lingüística a Catalunya”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la pertinença de pregunta i respostes i l’adequació a la resta de paràmetres tècnics de la consulta, amb data 13 d’octubre de 2022 s’ha rebut certificat de l’ àrea tècnica del Consell de la República en la que s’acredita que, sobre un cens total de 90.514 registrats amb dret a participar s’han obtingut 1.753 suports, el que suposa el suport de l’1,94% del cens al que es dirigeix la consulta i la participació dels inscrits ha estat inferior al 3,42% en la totalitat de les àrees electorals.

SEGON.- Atès que el suport rebut no supera ni tan sols el requisit inicial exigit en l’article 11 punt 4 apartat c) d’obtenir el suport del 5 per cent del cens al qual es dirigeix la consulta, la Sindicatura RESOL NO AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA.

TERCER.- Aquesta resolució es notificarà al proposant

Barcelona a 15 d’octubre 2022
La Sindicatura Electoral


Codi General del Consell de la República Catalana


 

Text definitiu, esmenat i aprovat en ple ordinari de l’Assemblea de Representants el diumenge, 18 de setembre de 2022. Revisió i edició del 19 d’octubre. Vist i plau, La Presidenta de la Mesa de l’Assemblea de Representants.

DOCUMENT: Codi General del Consell de la República Catalana