Resolució núm. 5 del Govern del Consell relativa a proposta de Consulta


 

El Registrat amb ID W- 537-21865  va dur a terme la presentació de la  proposta de Consulta  d´iniciativa popular número 12 formulada amb el nom “Compatibilitat / incompatibilitats del President del Consell per la República Catalana“.

Sent  la pregunta de la Consulta : “ Creus que el càrrec del president el Consell per la República  Catalana ha d’ésser compatible  amb ostentar  el càrrec de President, secretari General  o qualsevol altre càrrec d’un partit polític registrat dins l’àmbit  territorial de l’estat Español?“

Un cop verificades les característiques  pròpies  de la Consulta i considerada l´adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda , la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa resolució 19 de la Sindicatura, mitjançant Resolució número 32 de 23 de maig de 2022, va acordar donar trasllat al Govern del Consell de la República, de la Consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització  expressa per la seva aprovació.

El Govern del Consell, en exercici de les seves funcions recollides en l’article 4.2, DENEGA L’AUTORITZACIÓ  de la Consulta en base al següent fonament: 

En data 13 de Febrer del 2022, es va sotmetre a votació de l’Assemblea de Representants la Proposta de Resolució “Proposta de desvinculació del legítim president a l’exili Carles Puigdemont i Casamajó de la presidència de Junts”, sent el contingut de mateixa sobre la compatibilitat o no del càrrec de President del Consell de la República amb qualsevol altre càrrec en un partit polític i sent el resultat de la votació la NO aprovació de la proposta de resolució, amb un 80,53% de suport.


Resolució núm. 4 del Govern del Consell relativa a proposta de Consulta


 

El Registrat amb ID V-930-21029 va dur a terme  la presentació de la proposta de Consulta  d´iniciativa popular número 11 formulada amb el nom “Nova Política “

Sent la pregunta de la Consulta: Volem que les decisions de l’Assemblea de Representants es posin a votació de tots els membres del Consell quan en les votacions no superin el 60 %  dels Representants“

Un cop verificades les característiques pròpies de la Consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda , la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa resolució 19 de la Sindicatura, mitjançant Resolució número 31  de 23 de maig de 2022, va  acordar donar trasllat al Govern del Consell de la República de la Consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització  expressa per la seva aprovació.

El Govern del Consell, en exercici de les seves funcions recollides en l’article 4.2, DENEGA L’AUTORITZACIÓ  de la Consulta en base al següent fonament: 

En el marc que disposa el Codi General, el futur Codi de l’Assemblea de Representants preveurà tots els procediments i criteris per a la presa de decisions de la mateixa, inclòs la possibilitat que algunes de les seves decisions hagin de ser ratificades pel conjunt de les persones inscrites al Registre Ciutadà. Per tant, atenent al principi de seguretat jurídica no es considera oportú autoritzar una Consulta relativa a aquesta qüestió en aquests moments. 


Resolució núm. 3 del Govern del Consell relativa a proposta de Consulta


 

El Registrat amb ID V- 930-21029 va dur a terme  la presentació de la proposta de Consulta  d´iniciativa popular número 9 formulada amb el nom de “Valoració del Govern“.

Sent la pregunta de la Consulta “Volem que un cop l’any es consulti a tots els membres del Consell, per valorar les decisions que prenguin el Govern, com vàrem fer en el ple de Govern?” 

Un cop verificades les característiques  pròpies  de la Consulta i considerada l´adequació al Reglament  de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa resolució 19 de la Sindicatura, mitjançant Resolució número 29 de 23 de maig de 2022, va acordar donar trasllat al Govern del Consell de la República de la Consulta  plantejada a fi que s’obtingui la prèvia i necessària autorització  expressa per la seva  aprovació.

El Govern del Consell, en exercici de les seves funcions recollides en l’article 4.2, DENEGA  L’AUTORITZACIÓ  de la Consulta d’acord amb el següent fonament: 

En el Reglament  General  i de Funcionament s’estableixen, en els seus articles  373, 381 i 382 els mecanismes de control i seguiment del Pla de Govern i de la responsabilitat política del President i Govern, motiu pel qual es considera que la valoració de la tasca del Govern ja està adequadament regulada.


Resolució núm. 2 del Govern del Consell relativa a proposta de Consulta


 

El Registrat amb ID Q-449-21079 va dur a terme la presentació de la proposta de Consulta d´iniciativa popular número 4 formulada amb el nom “Incompatibilitats de la Presidència del Consell per la República”.

Sent la pregunta de la Consulta: “Hauria de ser incompatible el fet d’ostentar càrrecs orgànics en la Direcció d’un partit polític i ser, alhora, President del Consell per la República?”

Un cop verificades les característiques pròpies de la Consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa resolució 19 de la Sindicatura, mitjançant Resolució numero 32 de 23 de maig de 2022, va acordar donar trasllat al Govern del Consell de la República, de la Consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització expressa per la seva aprovació.

El Govern del Consell en exercici de les seves funcions recollides en l’article 4.2, DENEGA L’AUTORITZACIÓ de la Consulta d’acord al següent fonament: 

En data 13 de Febrer del 2022, es va sotmetre a votació de l’Assemblea de Representants la Proposta de Resolució “Proposta de desvinculació del legítim president a l’exili Carles Puigdemont i Casamajó de la presidència de Junts”, sent el contingut de la mateixa sobre la compatibilitat o no del càrrec de President del Consell de la República amb qualsevol altre càrrec en un partit polític i sent el resultat de la votació la NO aprovació de la proposta de resolució, amb un 80,53% de suport.