Acord de Govern sobre la primera consulta


 

En data 2 de juny de 2022 va tenir lloc la publicació al Butlletí Oficial del Consell per la República de la Resolució núm. 35, de 31 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República, relativa a l’autorització de la celebració de la Consulta d ́Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Jocs Olímpics al Pirineu”.

En el punt quart de la resolució s’estableix el següent:

“QUART.- Segons el que disposa l’article 11 punt 7 del Reglament de Mecanismes de Consulta, i d’acord amb el Govern del Consell per la República, s’autoritza la realització de la Consulta que haurà de tenir lloc des de les 10: 00hs del dia 25 de juny fins a les 10: 00hs del dia 2 de juliol.”

Reunit el Govern de forma extraordinària, s’ha acordat que, en haver-se produït una modificació substancial en les raons per les quals es va arribar a un acord amb la Sindicatura amb relació a les dates de la Consulta, i atenent a què la Consulta no està formalment convocada, d’acord amb el que estableix l’article 11.9 del Reglament de Mecanismes de Consulta, cal procedir a la modificació i, per tant, a la suspensió de les dates fixades.

Per determinar noves dates s’haurà de procedir d’acord amb el que estableix l’article 11.7 a) del Reglament de Mecanismes de Consulta.


Resolució Núm. 38 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana


 

RESOLUCIÓ núm. 38, de  3 de juny de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 5 formulada amb el nom: Consulta sobre els Jocs Olímpics dhivern a Barcelona-Pirineus”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 3 de juny de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA DINICIATIVA POPULAR:Consulta sobre els Jocs Olímpics dhivern a Barcelona-Pirineus”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Consulta sobre els Jocs Olímpics dhivern a Barcelona-Pirineus 

b) Pregunta de la Consulta: Vols que Catalunya organitzi uns Jocs Olímpics d’hivern al 2030 de la mà de l’estat Espanyol?

c) Respostes possibles de la consulta :

·Sí.
·No.

d) Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

A les persones registrades al Registre Ciutadà 

e) Previsions de calendari de realització : De l11 de juny a les 9h fins al divendres 17 de juny a les 23:59h

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% del vots + 1 vot

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas, la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l´article 9 punt a) del RF atès que la determinació a prendre pel Consell per la República respecte a la candidatura dels jocs olímpics d’hivern tindria a veure amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República. 

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com l’abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

En el supòsit present, tant la  pregunta formulada com les respostes possibles són és clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11 apartat 5 del RMC.  

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Àmbit general de tot el Consell” s’adequa al que disposa l’article 3 punt 2 del RMC, que estableix la possibilitat d’adreçar les consultes a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals, doncs en aquest cas es pretén la participació de tots els inscrits al Consell per la República.

QUART.- L’article 11 punt 8 apartat c) del Reglament de Consultes estableix que si s’ha acordat per part del Govern del Consell la celebració d’una consulta sobre contingut similar encara que no s’hagi celebrat, la Sindicatura haurà de resoldre no convocar la consulta. Amb data de 31 de maig de 2022 i per Resolució núm. 35 d’aquesta Sindicatura es va acordar, previ acord amb el Govern del Consell per la República, segons estableix l’article 11 punt 7 apartat a) del RMC, autoritzar la celebració de la consulta “Jocs Olímpics al Pirineu” del 25 de juny al 2 de juliol de 2022  amb la pregunta “Creus que s’han de fer uns Jocs Olímpics al Pirineu?” a tots els inscrits en el Consell per la República.

Aquest fet suposa que sigui d’aplicació l’obligació de no acceptació de la consulta que es deriva del citat precepte i per tant, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta per existir l’acord de celebració d’una consulta similari notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 3 de juny de 2022

La Sindicatura Electoral


Resolució Núm.37 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana


 

RESOLUCIÓ núm. 37, de 3 de juny de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 16 formulada amb el nom: Pactes amb els partits del 155”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 3 de juny de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA DINICIATIVA POPULAR:Pactes amb els partits del 155”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Pactes amb els partits del 155

b) Pregunta de la Consulta: Estàs d’acord en demanar el trencament dels pactes amb el partit PSC-PSOE a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a la Diputació de Barcelona?

c) Respostes possibles de la consulta :

·Sí
·No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Registrats al CxR de Sant Cugat del Vallès

e) Previsions de calendari de realització : del 12 al 18 de setembre de 2022

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 

50% dels vots + 1

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’article 4.1 del RMC, doncs es refereix a aspectes regulats a l´article 9 lletra a) del RF, atès que la determinació a prendre pel Consell per la República respecte a la postura a adoptar front els possibles pactes amb partits que van recolzar l’aplicació a Catalunya de l’article 155 de la Constitució Espanyola tindria a veure amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República. 

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11.2 del RMC i que l’abast temàtic o funcional de la consulta es troba dins del que disposa el seu article 4.1, en complimentde l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial.

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada és en aquest cas “Registrats al CxR de Sant Cugat del Vallès”.

En aquest supòsit hem de fer una valoració conjunta de la pregunta i de l’abast territorial i sectorial proposats. La Sindicatura entén que la pregunta, tal i com està formulada, no permet establir clarament si el que es pretén és que l’acció política del Consell per la República consisteixi en demanar als grups polítics municipals de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que es trenquin els pactes existents amb PSC-PSOE en el propi Ajuntament i a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que es posicioni en contra de l’acord existent a la Diputació de Barcelona, supòsit en que l’àmbit restringit de la consulta tindria una clara raó de ser, o bé si el que es pretén és que l’acció política del Consell per la República consisteixi en demanar als partits polítics el trencament dels pactes existents amb el PSC-PSOE a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a la Diputació de Barcelona. Si fos el segon supòsit, l’àmbit territorial restringit de la consulta no s’adequaria a l’àmbit territorial de la pregunta.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consultatal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 3 de juny de 2022

La Sindicatura Electoral


Resolució Núm.36 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana


 

RESOLUCIÓ núm.36, de 3 de juny de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 15 formulada amb el nom: Publicació al DOGC de la Declaració de la independència de la Rep. Catalana (27.10.2017) d’acord amb la iniciativa legislativa popular (ILP) registrada el 26.10.2022 al Registre General de la Secretaria General del Parlament de Catalunya (núm. reg. 61713)”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 3 de juny de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA DINICIATIVA POPULAR:Publicació al DOGC de la Declaració de la independència de la Rep. Catalana (27.10.2017) d’acord amb la iniciativa legislativa popular (ILP) registrada el 26.10.2022 al Registre General de la Secretaria General del Parlament de Catalunya (núm. reg. 61713)

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la Sindicatura Electoral ha d’examinar si la proposta conté les dades establertes a l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Publicació al DOGC de la Declaració de la independència de la Rep. Catalana (27.10.2017) d’acord amb la iniciativa legislativa popular (ILP) registrada el 26.10.2022 al Registre General de la Secretaria General del Parlament de Catalunya (núm. reg. 61713)

b) Pregunta de la Consulta: Vols que el Govern i els Consells Locals per la Rep. impulsin la recollida de signatures per la iniciativa legislativa popular (ILP, 26.10.2022) per la publicació al DOGC de la Declaració de la independència de la Rep. Catalana de 27.10.2017?

c) Respostes possibles de la consulta :

SI

– NO

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Principat de Catalunya (Catalunya del Sud)

e) Previsions de calendari de realització: Setembre 2022

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 1%

SEGON.- En el present supòsit es fa impossible acceptar un proposta de consulta on el percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció sigui el vot de l’1% dels inscrits doncs és un resultat que es podria donar alhora en les dues respostes possibles i que són totalment incompatibles entre sí. Entenem que el que planteja el proposant no respondria a la idea del percentatge mínim necessari per considerar aprovada una opció sinó que possiblement faci referència al percentatge mínim de participació per acceptar com a vàlid el resultat de la consulta, concepte que no és el que s’exigeix en l’apartat 11 punt 2 apartat f) del RMC.

TERCER.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta tal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 3 de juny de 2022

La Sindicatura Electoral


Propostes de Resolució aprovades al ple de l’Assemblea de Representants del 18 de juny del 2022


 

Aquestes són les Propostes de Resolució (PR) aprovades al ple de l’Assemblea de Representants del 18 de juny del 2022 celebrada telemàticament.

·PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 1: Denúncia per innacció i demanda als diputats catalans al Congreso i al Senado i als Seus partits per a que hi facin les seves intervencions només en català. 
APROVADA
Sí: 61 (70.93%)
No: 12 (13.95%)
Abstenció 12 (15.12%)

·PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 2: Salut Mental dels Represaliats.
APROVADA
Sí: 79 (90.8%)
No: 0 (0%)
Abstenció 8 (9.2%)

·PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 3: Creació d’una pàgina web sobre la repressió i les victòries.  
APROVADA
Sí: 74 (86.05%)
No: 6 (6.98%)
Abstenció 6 (6.98%)


Propostes de Resolució aprovades al ple de l’Assemblea de Representants del 18 de juny del 2022


 

Aquestes són les Propostes de Resolució (PR) aprovades al ple de l’Assemblea de Representants del 18 de juny del 2022 celebrada telemàticament.

Proposta de Resolució 1 – Intervencions al congreso amb només amb Català

Si 61 vots – 70.93%

No 12 vots – 13.95%

Abstenbció 13 vots – 15.12%

Proposta de Resolució 2 – Atenció Psicològica als Represaliats

Sí 79 vots – 90.8%

No 0 vots – 0%

Abstenció 8 vots – 9.2%

Proposta de Resolució 3 – Creació d’una pàina web sobre la Represió

Sí 74 vots – 86.05%

No 6 vots – 6.98%

Abstenció 6 vots – 6.98%


Resolució Núm. 35 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana


 


RESOLUCIÓ núm. 35, de 31 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a l’autorització de la celebració de la Consulta d ́Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Jocs Olímpics al Pirineu”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d ́acord amb l ́article 11 punts 7 i 8 del RMC en quant a l’ autorització de la consulta un cop verificada la legitimació  dels proposants, l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de la proposta, la pertinença de la pregunta i les respostes i l’obtenció del suport necessari en cas d ́iniciatives populars, en sessió celebrada el 31 de maig de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l ́assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D ́AUTORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: Jocs Olímpics al Pirineu

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la pertinença de pregunta i respostes i l’adequació a la resta de paràmetres tècnics de la consulta, amb data 30 de maig de 2022 s’ha rebut certificat de l’ àrea tècnica del Consell per la República en la que s’acredita l’obtenció dels següents suports a la consulta:

ÀREACENS INSCRITS AMB DRET A PARTICIPARSUPORTSPERCENTATGE
CONSELL PER LA REPÚBLICA90.8798.0248,83%
Alt Pirineu- Aran, Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès35.2822.8107,96%
Maresme, Baix Llobregat i el Vallès Oriental16.2561.5859,75%
Vallès Occidental Oest5.6675609,88%
Vallès Occidental Est4.2633598,42%
Barcelonès Nord1.6321307,96%
L’Hospitalet de Llobregat8659110,52%
Ciutat Vella- Eixample, Nou Barris-Sant Andreu, Sants- Montjuic-Les Corts, Gràcia, Horta- Guinardó, Sant Martí i Sarrià21.1432.0829,84%
Unió Europea, Resta del Món, Catalunya Nord, Illes Balears i País Valencià- Franja de Ponent5.2693867,32%

Hi ha 502 inscrits que, malgrat tenir dret de vot, no figuren adscrits a cap circumscripció per errors en la formalització de la seva inscripció. D’aquests, 21 han emès el seu vot que ha estat incorporat en el còmput general de vots en el cens del Consell per la República però que, malauradament, no han pogut ser comptabilitzat en cap de les àrees existents.

SEGON.- Atès que el suport rebut supera el 5 per cent del cens i el supera en les 8 àrees que es determinen a l’article 27 del Reglament Fundacional, la Sindicatura ha pogut verificar el compliment d’ allò que disposa l’article 11 punt 4 apartat c) del RMC.

TERCER.- Verificat tot lo anterior, la Sindicatura RESOL AUTORITZAR LA CONSULTA PROPOSADA que, atès que es troba dins l’abast temàtic funcional de l ́article 9 del Reglament Fundacional i segons el que disposa l’article 7 punts 1 i 2 del RMC, tindrà el caràcter de vinculant.

QUART.- Segons el que disposa l’article 11 punt 7 del RMC i d’acord amb el Govern del Consell per la República, s’autoritza la realització de la consulta que haurà de tenir lloc des de les 10:00hs del dia 25 de juny fins les 10:00hs del dia 2 de juliol.

CINQUÈ.- Aquesta resolució es notificarà al proposant i a l’ Equip Tècnic del Consell per la República a fi que s’habiliti en l’espai de Consultes del web del Consell per la República l’espai per la realització de la consulta i es comuniqui a tots els inscrits al Consell per la República l’autorització de la consulta i la seva realització amb la informació necessària per conèixer el seu contingut i característiques de forma que els permeti participar-hi de manera informada, lliure i transparent.

SISÈ.- Es dona trasllat d’aquesta Resolució al Govern del Consell per la República a fi de que dicti la Resolució pertinent per a la seva convocatòria segons disposa l’article 11 punt 9 del RMC

Barcelona a 31 de maig de 2022
La Sindicatura Electoral

Resolució Núm. 34 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana


 

RESOLUCIÓ núm. 34, de 23 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm.14 formulada amb el nom: “Taula de diàleg”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 23 de maig de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D ́AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Taula de diàleg”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Taula de diàleg

b) Pregunta de la Consulta: S’ha de declarar nul·la la taula de diàleg?

c) Respostes possibles de la consulta :

·Sí.
·No.
·No ho tinc clar.

d) Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Tots els inscrits.

e) Previsions de calendari de realització : gener del 2023, després de Reis i abans del 14 de febrer, quan es compleixen els 18 mesos de marge que es va donar a la “negociació”

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 51%

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular. En aquest cas, la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l ́article 9 punt a) del RF atès que la determinació a prendre pel Consell per la República respecte a l’existència de la taula de diàleg i fins i tot la possibilitat d’acceptar o no els possibles acords que de la mateixa en resultin tindria relació amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11.2 del RMC i que l’abast temàtic o funcional de la consulta es troba dins del que disposa el seu article 4.1, en compliment de l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial. L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. En aquest cas la pregunta inclou un concepte com és la “declaració de nul·litat” que té un sentit jurídic molt precís i que suposa la declaració de l’existència d’una contradicció amb la legalitat vigent i que ordinàriament només pot ser declarada pels Tribunals de Justícia. Podria formular-se la pregunta evitant la inclusió d’aquest concepte jurídic i concretant-se en allò que es pretengui posar en qüestió, ja sigui la seva existència, la conveniència política o fins i tot el rebuig dels possibles acords que es poguessin derivar de la seva existència, si aquesta és la voluntat del proposant. L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “tots els inscrits” s’adequa al que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que estableix la possibilitat d’adreçar les consultes a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals, doncs en aquest cas es pretén la participació de tots els inscrits al Consell per la República.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta tal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 23 de maig de 2022

La Sindicatura Electoral


Resolució Núm. 33 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana


 

RESOLUCIÓ núm. 33, de 23 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d ́Iniciativa Popular núm. 13 formulada amb el nom: “Immersió lingüística”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d ́acord amb l ́article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 23 de maig de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D ́AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Immersió lingüística”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són: a) Nom de la Consulta: Immersió lingüística b) Pregunta de la Consulta: Estic a favor de la immersió lingüística als centres educatius c) Respostes possibles de la consulta : ·Sí. ·No. ·No ho tinc clar. d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Tots els inscrits. e) Previsions de calendari de realització : inicis del curs escolar. 2022-2023: setembre-octubre d’aquest any 2022. f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 51%

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular. En aquest cas, la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l ́article 9 punt a) del RF, atès que la determinació a prendre pel Consell per la República respecte a la immersió lingüística als centres educatius tindria relació amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11.2 del RMC i que l’abast temàtic o funcional de la consulta es troba dins del que disposa el seu article 4.1, en compliment de l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial. L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. En aquest cas la pregunta no és suficientment clara i precisa. Malgrat que es podria entendre que el que es vol preguntar és si s’està a favor que el català sigui l’única llengua vehicular en l’ensenyança a l’escola catalana, la pregunta tal i com està formulada no es refereix a cap llengua concreta. La immersió lingüística en sí mateixa és l’exposició o mètode d’ensenyament d’una llengua, caracteritzat bàsicament per situar a l’alumne en un entorn d’aprenentatge on aquesta llengua és el nucli de relació i instrucció i pot tenir lloc en qualsevol llengua, no només la llengua catalana. Per tant, la pregunta així formulada pot induir a error sobre el que realment es vol preguntar o el que s’està preguntant. L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “tots els inscrits” s’adequa al que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que estableix la possibilitat d’adreçar les consultes a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals, doncs en aquest cas es pretén la participació de tots els inscrits al Consell per la República.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta tal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 23 de maig de 2022

La Sindicatura Electoral


Resolució Núm. 32 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana


 

RESOLUCIÓ núm. 32, de 23 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular no 12 formulada amb el nom: “Compatibilitats/incompatibilitats del President del Consell per la República Catalana”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d ́acord amb l ́article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 23 de maig de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l ́assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D ́AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Compatibilitats/incompatibilitats del President del Consell per la República Catalana”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Compatibilitats/incompatibilitats del President del Consell per la República Catalana

b) Pregunta de la Consulta: Creus que el càrrec de President del Consell per la República Catalana ha d’ésser compatible amb ostentar el càrrec de President, secretari general o qualsevol altre càrrec d’un partit polític registrat dins l’àmbit territorial de l’Estat Espanyol?

c) Respostes possibles de la consulta :

·Sí
·No

d) Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: El cens de tots els inscrits en el Consell per la República Catalana

e) Previsions de calendari de realització : Abans de que s’acabi l’any en curs i si no és possible, l’any vinent

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 51%

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular. En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.2 del RMC doncs es refereix a aspectes no regulats ni en l’article 1 del Reglament Fundacional on defineix l’objecte propi del Consell ni en l’article 9 del mateix reglament relatiu a les funcions pròpies del Consell.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11.2 del RMC i que l’abast temàtic o funcional de la consulta es troba dins del que disposa el seu article 4.1, en compliment de l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial. L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. Tant la pregunta formulada com les respostes possibles són és clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11 apartat 5 del RMC. L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “el cens de tots els inscrits en el Consell per la República Catalana” s’adequa al que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que estableix la possibilitat d’adreçar les consultes a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals, doncs en aquest cas es pretén la participació de tots els inscrits al Consell per la República.

QUART.- L’article 11 punt 8 apartat c) del Reglament de Consultes estableix que si s’ha acordat per part del Govern del Consell la celebració d’una consulta sobre contingut similar encara que no s’hagi celebrat, la Sindicatura haurà de resoldre no convocar la consulta. Amb data de 23 d’abril i per Resolució núm. 23 d’aquesta Sindicatura es va acordar donar trasllat al Govern del Consell d’una consulta formulada en termes molt similars als plantejats en aquesta sense que la Sindicatura tingui actualment coneixement de la seva autorització o denegació. Aquest fet suposa que no sigui d’aplicació l’obligació de denegació que es deriva del citat precepte.

CINQUÈ.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta, considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda i la inexistència d’altres circumstàncies que obliguin a rebutjar la proposta de consulta efectuada, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la pròpia Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ACORDA DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització expressa per la seva aprovació inicial.

SISÈ.- En cas d’obtenir-se l’autorització expressa del govern del Govern del Consell per la República, la Sindicatura Electoral adoptarà la resolució pertinent per continuar amb el procediment de consulta iniciat segons el que disposa l’article 11 punt 4 del RMC.

Barcelona a 23 de maig de 2022

La Sindicatura Electoral