RESOLUCIÓ Núm.18


 

RESOLUCIÓ Núm.18 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm.18, de 8 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la substitució del membre titular Teresa Vallverdú i Baró

En compliment de les disposicions de l’article 6 punt 1 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a la composició dels membres de la Sindicatura Electoral i la seva substitució en cas de vacant o renúncia d’un membre titular, en sessió celebrada el 8 d’abril de 2022 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE

SUBSTITUCIÓ DEL MEMBRE TITULAR TERESA VALLVERDÚ I BARÓ

ÚNIC.- Na TERESA VALLVERDÚ I BARÓ, membre titular de la Sindicatura Electoral ha presentat la seva renúncia que ha estat acceptada, tot agraint-li la seva dedicació i generositat en el desenvolupament de la seva tasca. En el seu lloc exercirà les seves funcions el membre fins ara suplent, ANTONI FITÓ I BAUCELLS.

Barcelona, a 8 d’Abril de 2022

La Sindicatura Electoral


Constitució oficial de la Comissió de Drets Històrics


 

El dia 11 d’abril del 2022 s’ha constituït la Comissió de Drets Històrics de l’Assemblea de Representants en sessió telemàtica presidida per la presidenta de l’Assemblea de Representants del Consell per la República Ona Curto, segons el Decret 3/2021. La Comissió està integrada pels membres següents:

Comissió de Drets Històrics

Presidència: Oriol Fàbregues
Vicepresidència: Paula Mas
Secretaria: Mònica Gómez

SESSIÓ DISPONIBLE EN VÍDEO


Decret 1/2022


 

Decret 1/2022, de 8 d’abril, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres del Govern del Consell per la República.

Els articles 332.2 i 332.3 del Dictamen 1/2022, del 15 de febrer, estableixen la composició i el nomenament i cessament del Govern. 

Igualment, l’article 335 del Dictamen 1/2022, del 15 de febrer, fa referència al vicepresident o vicepresidenta del Govern. De conformitat amb l’habilitació legal esmentada,

Decreto:

Article 1

Nomenar el senyor Antoni Comín i Oliveres com a Vicepresident

Article 2

Nomenar el senyor Antoni Castellà i Clavé com a Responsable de Relacions amb l’Assemblea de Representants i de Relacions Institucionals

Article 3

Nomenar la senyora Aurora Madaula i Giménez com a Responsable d’Acció Política Interior

Article 4

Nomenar la senyora Teresa Vallverdú i Baró com a Responsable de Desplegament Reglamentari

Article 5

Nomenar la senyora Monserrat Corrons i Boix com a Responsable de Suport als Consells Locals

Article 6

Nomenar la senyora Carme García Suárez com a Responsable de Coordinació de les Delegacions dels Països Catalans

Article 7

Nomenar la senyora Neus Torbisco Casals com a Responsable d’Acció Internacional

Article 8

Nomenar al senyor Guillem Fuster i Usas com a Responsable d’Acció Econòmica i Secretari de Govern

Article 9

Nomenar el senyor Lluís Puig i Gordi com a Responsable d’Acció Cultural

Article 10 

Nomenar el senyor Lluís Llach i Grande com a conseller polític

Disposició final 

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Consell per la República.

Ribesaltes, 8 d’abril de 2022

Carles Puigdemont i Casamajó

President del Consell per la República