RESOLUCIÓ Núm.28 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 28, de 21 d’ abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 8 formulada amb el nom: “Jocs Olímpics d’hivern”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 21 d’abril de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR:Jocs Olímpics d´hivern”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la Sindicatura Electoral ha d’examinar si proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Jocs Olímpics d’hivern
b) Pregunta de la Consulta: Creus que uns JJJOO d’Hivern pel 2030 s’haurien de fer al Pirineu?

c) Respostes possibles de la consulta :

sí, de totes totes

– no, perquè mai seran cap guany per al territori local, ni per a Catalunya en general

– no, perquè són uns Jocs espanyols i no hem de fer-ne res

– sí, si tan sols es fan al Prineu Català

– sí, si ja som independents

– quan hi hagi una proposta concreta, em de decidiré

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Àmbit nacional.

e) Previsions de calendari de realització : un cop passada la Setmana Santa, ja es podria fer la consulta.

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 

Amb un 1% dels vots ja ha de ser prou vàlida l’opinió dels inscrits?  

La participació ciutadà, sigui la que sigui s’ha de tenir en compte i saber escoltar

SEGON.- En el present supòsit i atès que la pregunta te fins a sis respostes possibles es fa impossible acceptar com a aprovada una opció amb el vot d’ 1% dels inscrits doncs és un resultat que es podria donar alhora en respostes totalment incompatibles entre sí. Entenem que el que planteja el proposant no respondria a la idea del percentatge mínim necessari per considerar aprovada una opció sinó que possiblement faci referència al percentatge mínim de participació per acceptar com a vàlid el resultat de la consulta, concepte que no és el que s’exigeix en l’apartat 11 punt 2 apartat f) del RMC.

TERCER.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consultatal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 21 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 27 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 27, de 21 de d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia

En compliment de les disposicions de l’ article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 16 de març de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ 

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA 

PRIMER.- DOLORS FELIU TORRENT, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell per la República per la circumscripció territorial de Sant Martí ha presentant, per motius personals,  la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En complimentdel que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació de la candidata BÀRBARA VIDAL GAYA, següent més votada de la circumscripció territorial de SANT MARTÍ, com a representant electe de l Assemblea de Representants del Consell per la República en substitució de DOLORS FELIU TORRENT

TERCER.- La candidata, segons disposa l’ article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 21 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 26 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 26, de 12 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 7 formulada amb el nom: “Independència energètica”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 12 d’abril de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR:Independència energètica”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Independència energètica
b) Pregunta de la Consulta: Volem ser autosuficients energèticament com a país, amb energia neta, o preferim dependre de països o comunitats veïnes què ens la facin arribar amb línies MAT?

c) Respostes possibles de la consulta :

. Volem ser autosuficients, amb energies renovables.

· Preferim dependre de tercers, suportant línies MAT al territori.

· Anem tard, els mercats ja ho decidiran

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Nacional (Catalunya).

e) Previsions de calendari de realització : Abans final d’estiu

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 

Majoria simple

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l´article 9 punt a) del RF atès que la determinació a prendre pel Consell per la República en matèria energètica tindria a veure amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República de cara al model energètic a implementar en un estat independent.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

La pregunta formulada no compleix aquests requisits doncs conté disjuntives.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Nacional”, malgrat poder considerar-se en cas d’una interpretació rigorista del que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que no s’adequa als criteris establerts, entén aquesta Sindicatura Electoral que ha estat  en tot moment voluntat del Consell per la República facilitar i promoure la participació de tots els inscrits i que es pot deduir de la consulta presentada la seva  voluntat d’adreçar-se a la totalitat dels ciutadans i per tant, també a la totalitat  dels ciutadans registrats al Consell per la República, i per tant s’ adequa a allò que preveu el citat article.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consultatal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 12 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 25 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 25, de 12 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 6 formulada amb el nom: “La nova política”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 12 d’abril de 2022 la Sindicatura Electoral , amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR:La nova política”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: La nova política

b) Preguntes de la Consulta: 

1.- Volem que les decisions més polèmiques de la Assemblea de Representants, què no superin un concens dins seu del 65%, es posin a votació de tots els membres del Consell?

2.- Volem què a mitja legislatura, i com a baròmetre, es posi a votació de tots els membres, la gestió de la A.R.?

c) Respostes possibles de la consulta :

Primera Si/No

Si és què no, Segona Si/No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Nacional

e) Previsions de calendari de realització : Abans del final de l’estiu

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 

La primera, un 65% dels participants, en cas de no arribar-hi, es contemplaria la segona opció. I per la segona opció, majoria simple.

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.2 del RMC doncs es refereix a aspectes no regulats ni en l’article 1 del Reglament Fundacional on defineix l’objecte propi del Consell ni en l’article 9 del mateix reglament  relatiu a les funcions pròpies del Consell.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

Les preguntes i respostes  formulades no compleixen aquets requisits doncs malgrat que formula dues preguntes diferenciades la primera inclou conceptes no definits que no poden deduir-se de la mateixa pregunta doncs “les decisions més polèmiques de l’Assemblea de Representants” pot suposar una cosa diferent per cada votant i genera una confusió que impossibilita la consulta així formulada. A l’estar subordinada la resposta a la segona pregunta al resultat obtingut a la resposta de la primera pregunta, no podent-se formular la primera, s’invalida la segona.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Àmbit nacional”, malgrat poder considerar-se en cas d’una interpretació rigorista del que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que no s’adequa als criteris establerts, entén aquesta Sindicatura Electoral que ha estat  en tot moment voluntat del Consell per la República facilitar i promoure la participació de tots els inscrits i que es pot deduir de la consulta presentada la seva  voluntat d’adreçar-se a la totalitat dels ciutadans i per tant, també a la totalitat  dels ciutadans registrats al Consell per la República, i per tant s’ adequa a allò que preveu el citat article.

QUART. Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada la no adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la Sindicatura Electoral ACORDA NO DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA de la consulta plantejada per la obtenció de la prèvia i necessària autorització que seria preceptiva per la continuació del procediment en els supòsits de consultes plantejades dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.2 del RMC

Barcelona a 12 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 24 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 24, de  12 d’ abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 5 formulada amb el nom: “Jocs Olímpics al Pirineu”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 12 d’abril de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR:Jocs Olímpics al Pirineu”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Jocs Olímpics al Pirineu
b) Pregunta de la Consulta: Creus que s’han de fer uns Jocs Olímpics al Pirineu?

c) Respostes possibles de la consulta :

·Sí.

·No.

· No ho tinc clar.

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Àmbit nacional.

e) Previsions de calendari de realització : Un cop passades les 48 hores que preveu el Reglament un cop hagi estat aprovada. I amb la durada màxima de temps efectiu de votació que preveu el Reglament: una setmana

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 

Cap mínim, la més votada.

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas, la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l´article 9 punt a) del RF atès que la determinació a prendre pel Consell per la República respecte a la candidatura dels jocs olímpics d’hivern tindria a veure amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República. 

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

Tant la  pregunta formulada com les respostes possibles són és clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11 apartat 5 del RMC.  

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Àmbit nacional” malgrat poder considerar-se en cas d’una interpretació rigorista del que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que no s’adequa als criteris establerts, entén aquesta Sindicatura Electoral que ha estat  en tot moment voluntat del Consell per la República facilitar i promoure la participació de tots els inscrits i que es pot deduir de la consulta presentada la seva  voluntat d’adreçar-se a la totalitat dels ciutadans i per tant, també a la totalitat  dels ciutadans registrats al Consell per la República, i per tant s’ adequa a allò que preveu el citat article.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la SindicaturaElectoral ACORDA L’APROVACIÓ INICIAL DE LA CONSULTA.

CINQUÈ.- Aquesta aprovació inicial es comunicarà al proposant i es comunicarà al’equip tècnic del Consell per la República que ha de procedir a la creació del espai al web de consultes perquè el cens proposat a la consulta, en aquest cas el relatiu a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, pugui donar-li suport. Aquest espai web haurà d’estar actiu des de l’endemà de la notificació de l’acceptació de la consulta feta al proposant.

El dia posterior a la comunicació al proposant de l’acceptació de la consulta s’iniciarà el període de 30 dies  per l’obtenció del suport requerit per poder procedir a la convocatòria formal de la consulta. En tot cas no s’iniciarà el còmput del període de 30 dies per l’obtenció del suport requerit per poder procedir a la convocatòria de la consulta fins la posada en marxa de l’espai de recollida de suports a l’espai web de consultes a fi i efecte de garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en l’accés a tot el desenvolupament del procés de participació.

SISÈ: A la finalització del període de 30 dies per l’obtenció de suport es verificarà si s’ha rebut el suport requerit, (5 per cent del cens al que va dirigit la consulta i si és general el 5 per cent de suport més el recolzament superior del 5% de 3 de les 8 àrees electorals), a fi i efecte de procedir a l’aprovació de la celebració de la consulta.

Barcelona a 12 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 23 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 23, de 12 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 4 formulada amb el nom: “Incompatibilitats de la Presidència del Consell per la República”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 12 d’abril de 2022 la Sindicatura Electoral , amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR:Incompatibilitats de la Presidència del Consell per la República”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Incompatibilitats de la Presidència del Consell per la República

b) Pregunta de la Consulta: Hauria de ser incompatible el fet d’ostentar càrrecs orgànics en la Direcció d’un partit polític i ser, alhora, President del Consell per la República?

c) Respostes possibles de la consulta :

. Si

. No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Àmbit general de tot el Consell

e) Previsions de calendari de realització : Cap de setmana del 6, 7 i 8 de maig d’enguany.

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 

La que obtingui un major nombre de vots emesos.

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4. RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.2 del RMC doncs es refereix a aspectes no regulats ni en l’article 1 del Reglament Fundacional on defineix l’objecte propi del Consell ni en l’article 9 del mateix reglament  relatiu a les funcions pròpies del Consell.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

Tant la  pregunta formulada com les respostes possibles són és clares, entenedores i breus, complint la resta de requisits exigits a l’article 11 apartat 5 del RMC.  

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Àmbit general de tot el Consell” s’adequa al que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que estableix la possibilitat d’adreçar les consultes a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals, doncs en aquest cas es pretén la participació de tots els inscrits al Consell per la República.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la pròpia Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ACORDA DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització expressa per la seva aprovació inicial. 

CINQUÈ.- En cas d’obtenir-se l’autorització expressa del govern del Govern del Consell per la República, la Sindicatura Electoral adoptarà la resolució pertinent per continuar amb el procediment de consulta iniciat segons el que disposa l’article11 punt 4 del RMC.

Barcelona a 12 d’ abril de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 22 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 22, de 12 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 3 formulada amb el nom: “Postura del Consell per la República respecte a la candidatura dels jocs olímpics d’hivern”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 12 d’abril de 2022 la Sindicatura Electoral, amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR:Postura del Consell per la República respecte a la candidatura dels jocs olímpics d’hivern”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Postura del Consell per la República respecte a la candidatura dels jocs olímpics d’hiver
b) Pregunta de la Consulta: Davant la possibilitat de que es presenti una candidatura al jocs olímpics d’hivern, quina vols que sigui la postura del Consell per la República?

c) Respostes possibles de la consulta :

1) A favor de manera incondicional.

2) A favor amb les condicions de que:

  • El català sigui l’idioma oficial.
  • Els atletes catalans hi participin directament sense haver de formar part de les seleccions d’altres països estrangers com per exemple les espanyoles.

Si aquestes condicions no es compleixen el Consell per la República s’hi hauria d’oposar frontalment.

3) En contra incondicionalment.

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : 

Tota la ciutadania.

e) Previsions de calendari de realització : Votacions. Del 1 al 8 de Maig.

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 

Les respostes 1 i 3, per a considerar-se aprovades, hauran d’assolir el 50% més un vot.

La resposta 2, per considerar-se aprovada, caldrà que la 1 no assoleixi el 50% més un vot i que la 1 juntament amb la 2 assoleixin el 50% més un vot.

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l´article 9 punt a) del RF atès que la determinació a prendre pel Consell per la República respecte a la candidatura dels jocs olímpics d’hivern tindria a veure amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República. 

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

La pregunta formulada és clara i el més breu possible  però les respostes possibles no compleixen aquests requisits incloent a més una de les respostes possibles, la 2, dues conseqüències diverses que no poden ser votades de manera diferenciada. No és el mateix considerar que el Consell s’ha de mostrar favorable sempre que existeixen les dues condicions formulades que el fet de que si no es donen aquestes condicions la postura del Consell hagi de ser oposar-s´hi  frontalment, i algú pot estar d’acord amb el primer plantejament condicionat, però no amb les conseqüències que se li atorga a la inexistència de les dues condicions.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Tota la ciutadania” malgrat poder considerar-se en cas d’una interpretació rigorista del que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que no s’adequa als criteris establerts, entén aquesta Sindicatura Electoral que ha estat  en tot moment voluntat del Consell per la República facilitar i promoure la participació de tots els inscrits i que es pot deduir de la consulta presentada la seva  voluntat d’adreçar-se a la totalitat dels ciutadans i per tant, també a la totalitat  dels ciutadans registrats al Consell per la República, i per tant s’ adequa a allò que preveu el citat article.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consultatal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 12 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 21 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 21, de 12 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 2 formulada amb el nom: “Independència econòmica de Catalunya”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d´acord amb l´article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 12 d’abril de 2022 la Sindicatura Electoral  amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: Independència econòmica de Catalunya

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: Independència econòmica de Catalunya

b) Pregunta de la Consulta: Consideres necessari que el Consell per la República promogui un banc català, una moneda catalana, un fons sobirà.?

c) Respostes possibles de la consulta :

· Sí

· No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Tots els ciutadans registrats al Consell per la República.

e) Previsions de calendari de realització : 3 mesos

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 51%

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l´article 1 del RF i de l’article 9 punt a) del RF atès que la possible creació d’ un banc català, una moneda catalana, un fons sobirà té per objecte impulsar una activitat de caràcter econòmic destinada a la implementació i materialització d´un estat independent a Catalunya en forma de República i tindria a veure amb el que hauria de ser l’acció política del Consell per la República. 

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

La pregunta formulada no compleix aquets requisits doncs inclou diverses preguntes dins la mateixa formulació i la seva pròpia formulació pot crear confusió al existir diferents alternatives de resposta a cada una de les qüestions que s’hi plantegen i que no tenen opció de resposta diferent. Pot donar-se el cas que algú consideri necessari que el Consell per la República promogui un banc català i un fons sobirà però no una moneda pròpia sense que dita possibilitat tingui cabuda en cap de les respostes possibles plantejades, creant possibles confusions als votants.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Tots els ciutadans registrats al Consell per la República” s’adequa al que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que estableix la possibilitat d’adreçar les consultes a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals, doncs en aquest cas es pretén la participació de tots els inscrits al Consell per la República.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consultatal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 12 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 20 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 20, de 12 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d´Iniciativa Popular núm. 1 formulada amb el nom: “El català com a llengua oficial a la UE”.

Atesa la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’ article 8 punt 1 en relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura Electoral en quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC en quant a la necessitat de verificar la legitimació dels proposants i l’adequació temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 12 d’abril de 2022 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D´AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: El català com a llengua oficial a la UE.

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:

a) Nom de la Consulta: El català com a llengua oficial a la UE
b) Pregunta de la Consulta: Volem que el català sigui llengua oficial a la UE i que el govern de la Generalitat ho reivindiqui davant el govern de l’estat espanyol?

c) Respostes possibles de la consulta :

· Sí, com irrenunciable abans de negociar qualsevol altra cosa

· Sí, que sigui dins d’un paquet negociador

· No, no és una prioritat

· No, no ho necessitem

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar : Tots els Consells Locals constituïts arreu del territori de Catalunya

e) Previsions de calendari de realització : preferiblement durant el primer trimestre de 2022.

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles.

A: 1 + 2 (SI) > 50%; entre 1 i 2 la que tingui més percentatge

B. 3 + 4 (No) > 50% entre 3 i 4 la que tingui més percentatge.

SEGON.- Complerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.

En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’ article 4.1 del RMC doncs es refereix a aspectes regulats a l´article 1 del RF atès que la promoció del català com a llengua oficial a la UE té per objecte impulsar una activitat de caràcter polític i cultural destinada a facilitar la implantació i materialització d´un estat independent a Catalunya en forma de República.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i  l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en complimentdel que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC  s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial.

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i el més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives. 

La pregunta formulada no compleix aquests requisits doncs no és clara, inclou dues preguntes dins la mateixa, i la seva pròpia formulació pot crear confusió al existir diferents alternatives de resposta a cada una de les qüestions que s’hi plantegen i que no tenen opció de resposta diferent. 

Pot donar-se el cas que algú que vol que el català sigui llengua oficial a la UE, no vulgui també que la Generalitat ho reivindiqui davant el govern de l’estat espanyol sense que dita possibilitat tingui cabuda en cap de les respostes possibles plantejades i pugui induir a confusió o error als votants.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “Tots els Consells Locals constituïts arreu del territori de Catalunya”  tampoc s’adequa al que disposa l’article 3 punt 2 del RMC que estableix la possibilitat d’adreçar les consultes a la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, o a un univers menor, que pot venir limitat per raons de territori, edat, gènere, professió, o de qualsevol altra criteri delimitatiu que pugui establir-se, sempre i quan aquests criteris selectius dels cridats a participar no resulti discriminatòria o tingui connotacions contràries als drets humans fonamentals. En aquest cas s’adreça a tots els Consells Locals que no formen cap àmbit territorial propi del Consell sinó que són ens que no poden ser els destinataris de les consultes.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no acompleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consultatal i com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 12 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm.19


 

RESOLUCIÓ Núm.19 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm.19, de 8 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular, per a garantir-ne l’efectiu compliment.

En ús de les atribucions atorgades per l’article 9, lletra f), del Reglament de Mecanismes de Consulta, la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 8 d’abril de 2022 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT DE MECANISMES DE CONSULTA EN RELACIÓ AMB EL PROCEDIMENT DE LES CONSULTES D’INICIATIVA POPULAR

Atès que el Reglament de Mecanismes de Consulta (en endavant, RMC) efectua una regulació dispersa del procediment a seguir en el cas de les consultes d’iniciativa popular, la Sindicatura Electoral (en endavant, la Sindicatura) considera necessari precisar el procediment que s’haurà d’aplicar a totes les propostes de consultes d’iniciativa popular ja presentades i futures, d’acord amb les disposicions generals del RMC i amb els principis de seguretat jurídica i de confiança legítima de la ciutadania registrada.

El mateix dia que s’ha presentat la formació del Govern del Consell per la República, i amb el desenvolupament normatiu que implica la Resolució present, la Sindicatura entén que es donen tots els elements de fet i de dret imprescindibles per a poder efectuar els tràmits de verificació de requisits i d’aprovació de les consultes d’iniciativa popular, tant pel que fa a les ja sol·licitades com a les que es puguin sol·licitar en el futur, com a modalitat essencial de participació ciutadana al si del Consell per la República.

PRIMER.- Iniciació del procediment a sol·licitud de la ciutadania registrada al Consell per la República.

Qualsevol ciutadà registrat (article 6, lletra c), del RMC) pot formular propostes de consultes compatibles amb l’àmbit temàtic propi o funcional del Consell per la República (article 4.1 RMC, que remet als articles 1 –objecte del Consell per la República- i 9 –funcions del Consell Fundacional de Govern- del Reglament Fundacional) o qualsevol altra que no pertanyi a aquest àmbit temàtic o funcional (article 4.2 RMC).

SEGON.- Verificació per part de la Sindicatura Electoral de les propostes de consulta i resolució d´avaluació de la proposta.

1. Registrada la proposta de consulta d’iniciativa popular, la Sindicatura avaluarà:

a) Les dades que tota consulta ha de contenir, segons l’article 11.2 RMC.

b) La legitimitat dels proposants (article 11.6, lletra a), del RMC).

c) La pertinència de les preguntes i de les respostes (article 11.6, lletra b), del RMC), d’acord amb els criteris establerts a l’article 11.5 RMC.

d) L’adequació de la proposta a l’àmbit temàtic propi o funcional previst a l’article 4.1 RMC (articles 9, lletra a), i 11.4 del RMC).

e) En el cas que la proposta no pertanyi a l’àmbit temàtic o funcional previst a l’article 4.1 del RMC, verificat el compliment dels apartats a), b) i c) d´aquest apartat Segon de la present resolució, la consulta es remetrà al Govern del Consell per la República a fi que sigui autoritzada expressament (article 4.2 RMC).

2. Si la proposta compleix tots els requisits i condicions fins ara esmentats, la Sindicatura resoldrà l’acceptació inicial de la consulta (article 9, lletra b), del RMC) i la notificarà al proposant, amb indicació de l’inici del període de recollida de suport que preveu l’article 11.4 del RMC.

Si la proposta compleix tots els requisits i condicions fins ara esmentats i pertany a l’àmbit temàtic de l’article 4.2 del RMC, un cop autoritzada expressament la consulta pel Govern del Consell de la República, la Sindicatura resoldrà la seva acceptació inicial (article 9, lletra b), del RMC) i la notificarà al proposant, amb indicació de l’inici del període de recollida de suport que preveu l’article 11.4 del RMC.

3. A la finalització del període previst en l’apartat anterior, la Sindicatura comprovarà que la consulta hagi rebut el suport necessari, en els termes de l’article 11.4 RMC.

TERCER.- Aprovació de la consulta per la Sindicatura Electoral i resolució i publicació de la convocatòria pel Govern del Consell.

1. En el cas que es compleixen tots els requisits previstos a l’anterior apartat Segon, la Sindicatura emetrà una Resolució d’aprovació de la celebració de la consulta (article 9, lletra c), del RMC) que necessàriament haurà de contenir, de manera motivada:

a) L’adequació de la proposta de consulta al RMC (articles 4 i 11.4) i a aquesta Resolució interpretativa (SEGON.2), anteriorment ja recollida en l’acceptació inicial de la proposta.

b) L’autorització de la consulta efectuada pel Govern del Consell, només en el cas (article 4.2 RMC) de les propostes que no pertanyin a l’àmbit temàtic i funcional de l’article 4.1 RMC.

c) El suport que ha recollit la proposta de consulta en el període abans assenyalat, valorant-lo com a suficient.

d) La inexistència de causes que no permeten la convocatòria d’una consulta, previstes a l’article 11.8 RMC.

e) Les dates de celebració de la consulta, després d’acordar-les amb el Govern del Consell (article 11.7 RMC).

2. Aprovada la consulta per la Sindicatura i acordades les dates de celebració en els termes de l’apartat anterior, el Govern del Consell dictarà una Resolució de convocatòria de la consulta, que es publicarà al Butlletí Oficial del Consell per la República.

Barcelona, a 8 d’abril de 2022.
La Sindicatura Electoral