RESOLUCIÓ Núm. 9


 

RESOLUCIÓ Núm. 9 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 9, de 16 d’octubre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proclamació definitiva de les candidatures electorals.

En compliment de les disposicions dels articles 14.4 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 16 d’octubre de 2021, amb l’assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE LES CANDIDATURES ELECTORALS

PRIMER.- En compliment del que disposa l’article 14.4 del REAR s’ha resolt la proclamació definitiva de les candidatures electorals presentades que poden ser consultades al registre públic ubicat a l’espai ELECCIONS de la web del Consell per la República a l’apartat -CANDIDATS-.

SEGON.- Segons el que disposa l’article 15 del REAR el dia 17 d’octubre s’inicia la campanya electoral que finalitzarà a les 00:00hs del dia 29 d’octubre, data d’inici de les votacions.

Barcelona a 16 d’octubre de 2021
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 8


 

RESOLUCIÓ Núm. 8 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm.8, d’11 d’octubre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proclamació de les candidatures electorals.

En compliment de les disposicions dels articles 8 d) i 14 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada l’11 d’octubre de 2021, amb l’assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent

RESOLUCIÓ DE PROCLAMACIÓ DE LES CANDIDATURES ELECTORALS

PRIMER.- En compliment del que disposa l’article 8 d) i l’article 14 del REAR en el dia d’avui s’ha resolt la proclamació de les candidatures electorals presentades que poden ser consultades a la web del Consell per la República a l’apartat -CANDIDATURES-.

SEGON.- Havent-se notificat el requeriment d’esmena d’irregularitats d’acord amb l’article 13.7 del REAR sense haver rebut cap esmena en termini, en el dia d’avui s’ha resolt rebutjar les candidatures electorals del Sr. JM.M.C., Sr. PC.S.O., Sr. J.S.S., i Sr. R.R.N.

TERCER.-D’acord amb l’article 14.2 del REAR els candidats i candidates poden interposar recurs dins del termini de dos dies següents a la present resolució de proclamació.

QUART.- La Sindicatura Electoral resoldrà els recursos que s’interposin en els dos dies següents a la seva presentació i proclamarà definitivament les candidatures.

Barcelona a 11 d’octubre de 2021
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 7


 

RESOLUCIÓ Núm. 7 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 7, de 7 d’octubre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la publicació de les candidatures electorals.

En compliment de les disposicions dels articles 8 b) i c) i 13.6 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 7 d’octubre de 2021, amb l’assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent

RESOLUCIÓ

PUBLICACIÓ DE LES CANDIDATURES ELECTORALS

PRIMER.- En compliment del que disposa l’article 8 apartats c) i g) i l’article 13.6 del REAR en el dia d’avui es fan públiques totes les candidatures electorals presentades que poden ser consultades a l’espai ELECCIONS de la web del Consell per la República dins l’apartat -CANDIDATS-

SEGON.- En els dos dies posteriors la Sindicatura Electoral, si és procedent, farà avinent a les candidatures presentades les irregularitats apreciades de conformitat amb els requeriments establerts en aquest Reglament.
TERCER.- Les candidatures tindran un termini d’esmena de dos dies des de l’esmentada comunicació

Barcelona a 7 d’octubre de 2021
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 6


 

RESOLUCIÓ Núm. 6 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 6, de 5 d’octubre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la finalització del termini per presentar candidatures electorals.

En compliment de les disposicions dels articles 8 b) i 13,4 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 5 d’octubre de 2021, amb l’assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

TANCAMENT DE L’ESPAI WEB DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

PRIMER.- Finalitzat a les 24:00 h del dia 4 d’octubre de 2021 el termini de presentació de candidatures al procés electoral de l’Assemblea de Representants del Consell per la república, s’ha procedit a les 00:00 h del dia 5 d’octubre de 2021 al tancament del formulari de presentació de candidatures al perfil ciutadà de la web del Consell per la República l’espai de presentació de candidatures.
El registre horari del formulari de presentació de candidatures permet certificar que totes han estat presentades dins el termini establert en l’article 13.4 del REAR.

SEGON.- Segons disposa l’article 13.6 del REAR totes les candidatures es faran públiques el dia divuitè posterior a la convocatòria electoral.

Barcelona a 5 d’octubre de 2021
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 5


 

RESOLUCIÓ Núm. 5 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 5, de 28 de setembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a l’aprovació del cens electoral.

En compliment de les disposicions de l’article 10.4 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2021, amb l’assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

PRIMER.- El dia 17 de setembre de 2021, En E.J.M. presenta escrit exposant que viu a Sant Martí, però pertany al Consell Local d’Horta i demana ser integrat en la circumscripció electoral d’Horta-Guinardó.

SEGON.- Segons l’article 9.4 del REAR la inscripció d’una persona en el Cens Electoral ha d’indicar la circumscripció territorial en la qual s’integra i que es determina segons el lloc de residència.

TERCER.- Segons l’article 27.1 g) del REAR els districtes electorals corresponents al municipi de Barcelona són Ciutat Vella-Eixample, Nou Barris-Sant Andreu, Sants-Montjuïc-Les Corts, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Martí i Sarrià, i aquests districtes electorals vénen marcats pel domicili que consta al cens electoral.
En el cas que ens ocupa el domicili indicat pel Senyor E.J.M com a lloc de residència, el Carrer xxxx de Barcelona, està ubicat al districte electoral de Sant Martí i ni tan sols estaria ubicat als límits del districte de forma que pogués donar peu a l’existència de dubtes sobre la possible pertinença a un districte o l’altre electoral.
Per tant el Sr. E.J.M no pot ser integrat al districte electoral d’Horta Guinardó.

QUART.- Respecte a la pertinença de les persones inscrites en el Consell per la República a un o altre Consell Local, és una qüestió que queda totalment a la voluntat de cada inscrit i no té cap efecte sobre les dades censals per tant en qualsevol moment es pot produir el canvi d’un Consell Local a un altre sense que això impliqui en cap cas una modificació de les dades del cens de la persona inscrita ni tampoc l’alteració de la seva adscripció a un determinat districte o circumscripció electoral.

Barcelona, el 28 de setembre de 2021.
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 4


 

RESOLUCIÓ Núm. 4 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 4, de 28 de setembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a l’aprovació del cens electoral.

En compliment de les disposicions de l’article 10.4 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2021, amb l’assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent.

RESOLUCIÓ

PRIMER.- El dia 19 de setembre de 2021, N’AS.L.M presenta escrit demanant: “Voldria canviar la meva pertinença al CxR de Gràcia pel CxR de Sant Feliu de Guíxols, és la meva segona residència i és on faig activisme”.

SEGON.- Segons l’article 9.4 del REAR la inscripció d’una persona en el Cens Electoral ha d’indicar la circumscripció territorial en la qual s’integra i que es determina segons el lloc de residència.
Per tant, sent el seu lloc de residència a Gràcia, el domicili que figurarà en el seu cens electoral haurà de ser a Gràcia i s’integrarà en la circumscripció territorial que li pertoqui per lloc de residència.

TERCER.- Respecte a la pertinença de les persones inscrites en el Consell per la República a un Consell Local o a un altre, en ser una qüestió que queda totalment a la voluntat de cada inscrit, es pot produir en qualsevol moment el canvi d’un Consell Local a un altre sense que això impliqui en cap cas una modificació de les dades del cens de la persona inscrita.

Barcelona, el 28 de setembre de 2021.
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 3


 

RESOLUCIÓ Nº 3 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 3, de 28 de setembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a l’aprovació del cens electoral.

En compliment de les disposicions de l’article 10.4 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2021, amb l’assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent.

RESOLUCIÓ

PRIMER.- El dia 22 de setembre de 2021, en R.P.C. presenta escrit demanant: He presentat la meva candidatura per a l’assemblea de representats, la meva pregunta és: – El meu nom oficial és Ramon Sergio, i així vull constar oficialment en el consell, però podria demanar que en la meva candidatura sigui només Ramon sense Sergio? Ja que sóc conegut només per aquest primer nom, de manera que a l’hora de publicar-les aparegui només “Ramon” com el meu nom.

SEGON.- Segons l’article 9.2 del REAR han de ser inscrites en el Cens Electoral totes les persones que figurin al Registre Ciutadà del Consell per la República i que estiguin al corrent de pagament de la seva quota.
Entenem que això implica la necessària coincidència entre les dades d’inscripció al Registre Ciutadà del Consell i les dades que figuren al Cens Electoral. Entenem també que la publicació d’una candidatura on s’hagin alterat les dades personals dels candidats podria induir a error i/o confusió i per tant considerem que és necessari la seva coincidència.

TERCER.- Tanmateix, entenem que, si el candidat creu que pot ser més fàcilment identificat només amb un dels seus noms o fins i tot amb un àlies o sobrenom, no hi ha impediment perquè figuri al costat del nom i degudament diferenciat. En el seu cas, Ramon Sergio “Ramon” Planas Campoy

Barcelona, el 28 de setembre de 2021.
La Sindicatura Electoral