RESOLUCIÓ Núm. 2


 

RESOLUCIÓ NÚM.2 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm.2, de 23 de setembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a l’ aprovació del cens electoral.

En compliment de les disposicions dels articles 8 a) i 9.7 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 23 de setembre de 2021, amb l´assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent

RESOLUCIÓ

D´APROVACIÓ DEL CENS ELECTORAL PER AL PROCÉS ELECTORAL CONVOCAT EL 19 DE SETEMBRE DE 2021

PRIMER.- Iniciat a les 00:00hs del passat 18 de setembre de 2021 el procediment de script a fi de processar les darreres actualitzacions del registre ciutadà, i havent-se certificat per l’Àrea Tècnica del Consell per la República tant aquest procés com la funció matemàtica del cens electoral, un cop acabat l’extracte des del registre del Consell per la República que permet certificar que no patirà cap alteració posterior que no sigui degudament acordada per la Sindicatura Electoral, la Sindicatura electoral, amb el vot favorable de tots els assistents, ha procedit a l’aprovació del cens electoral.

SEGON.- Cada persona inscrita al Registre Ciutadà del Consell per la República pot consultar les dades de la seva inscripció al Cens Electoral mitjançant el seu espai privat del web del Consell per la República.

Les reclamacions sobre el cens electoral aprovat pel procés electoral endegat amb la convocatòria electoral del passat 19 de setembre de 2021 s’hauran de presentar a través del formulari existent per queixes, reclamacions i recursos a l’espai Sindicatura Electoral de la web del Consell per la República.

El termini per presentar reclamacions sobre el Cens Electoral és de 3 dies naturals des de la seva aprovació.

Barcelona, el 23 de setembre de 2021.

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 1


 

RESOLUCIÓ NÚM.1 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm.1, de 8 de setembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa al desplegament normatiu del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants per garantir-ne llur compliment efectiu.

Per acord de l´Assemblea Fundacional de Representants del Consell per la República de 2 de juliol de 2021 s´han elegit, d´acord amb l´article 6.1 i 2 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), els següents membres de la Sindicatura Electoral:

Titulars: Jordi Domingo Garcia-Milà.

Teresa Vallverdú i Baró.

Olga Amargant i Cancio.

Josep Ramon Barberà i Gomis.

Mònica Fernández i Pujagut.

Suplents: Marta Martínez i Gellida

Toni Fitó i Baucells.

D´acord amb l´Acta de constitució de la Sindicatura Electoral, de 13 de juliol de 2021, tots els membres elegits han acceptat la seva designació, han acordat la seva constitució, i en compliment d´allò establert a l´article 6.3 del REAR, han escollit per unanimitat els següents càrrecs:

President: Jordi Domingo Garcia-Milà.

Secretària: Teresa Vallverdú i Baró.

L’article 2 del Decret 1/2021, de 19 de setembre, de convocatòria d’eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República, publicat amb la mateixa data al Butlletí Oficial del Consell per la República Catalana (BOCR), fa igualment referència als extrems fins ara recollits.

Pel que s´ha exposat, en ús de les atribucions que li atorga l´article 8 n) del REAR, en sessió celebrada el 22 de setembre de 2021, i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, la Sindicatura Electoral ha adoptat per unanimitat la següent

RESOLUCIÓ

DE DESPLEGAMENT NORMATIU DEL REGLAMENT ELECTORAL

PRIMER.- Acreditació de la condició de càrrec electe als efectes de l´article 1.4 b), 8 c), i 13.2 i 3 del REAR.

El formulari de presentació de candidatura ha d´incloure un apartat per a l´acreditació de la condició de càrrec electe per part de la persona candidata.

SEGON.- Acreditació de les persones inscrites al Registre Ciutadà que estiguin al corrent de pagament als efectes de l´article 3 i 4 del REAR.

L´Àrea Tècnica del Consell per la República trametrà a la Sindicatura Electoral una certificació de les persones inscrites al Registre Ciutadà.

TERCER.- Publicació de les resolucions de la Sindicatura electoral als efectes de l´article 7.4 del REAR.

1.- Les resolucions de la Sindicatura electoral es publicaran al Butlletí Oficial del Consell per la República (BOCR) i a la pàgina web del Consell per la República.

2.- En els termes del paràgraf anterior, l’Àrea Tècnica haurà d’efectuar la publicació de les resolucions de la Sindicatura electoral en relació amb:

a.- La proclamació o exclusió de les candidatures electorals (art. 8.d i 14 REAR)

b.- Els programes electorals de les candidatures admeses (art. 8.f REAR)

c.- La proclamació de candidats i candidates electes (art. 8.k i 21 REAR)

d.- Les reclamacions i recursos que es puguin presentar (art. 8.l REAR).

e.- Els resultats de les votacions (arts. 8.j i 20 REAR)

f.- Qualsevol altre document vinculat al procés electoral que la Sindicatura Electoral consideri rellevant.

QUART.- Tancament del cens electoral als efectes de l’ article 8 a) del REAR.

S’inclouran en el cens electoral totes aquelles persones inscrites al Registre Ciutadà del Consell per la República fins les 24:00hs del dia anterior al que es faci la convocatòria electoral sempre que compleixin els requisits de l’article 9.2 del REAR.

CINQUÈ.- Aprovació del cens als efectes de l´article 8 a) del REAR.

L´Àrea Tècnica trametrà a la Sindicatura Electoral una certificació amb les persones inscrites al cens del Consell per la República i les dades necessàries per la comprovació del compliment dels requisits exigits per la seva inclusió al cens electoral.

SISÈ.- Aprovació del format de les campanyes institucionals sobre els processos electorals als efectes de l´article 8 e) del REAR.

1.- Concepte: S´entén per campanyes institucionals sobre processos electorals el conjunt d’activitats destinades a informar la ciutadania que pot realitzar el Consell per la República quan, en virtut de la seva competència estatutària, ja hagi convocat un procés electoral.

2.- Contingut: Les campanyes institucionals sobre processos electorals poden informar sobre la data de votació, el procediment per votar, i els requisits i els tràmits de presentació de les candidatures, i de tots els candidats, sense influir en l’orientació del vot dels electors.

3.- Format: Qualsevol mode de presentació de les campanyes institucionals sobre processos electorals.

SETÈ.- Aprovació del sistema i del procediment de votació als efectes de l’article 8 i) del REAR.

L’Àrea Tècnica haurà de disposar i tenir cura d’un sistema objectiu i segur de votació electrònica i del seu escrutini (art. 20), que haurà de ser aprovat per la Sindicatura electoral (arts. 8.i i 18).

Barcelona, el 8 de setembre de 2021.

La Sindicatura Electoral


Decret 1/2021


 

Convocatòria d’eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República

GOVERN DEL CONSELL

Decret 1/2021, de 19 de setembre, de convocatòria d’eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República.

De conformitat amb el que disposa l’article 12 del Capítol V del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants, el Govern del Consell,

Decreta:

Article 1

Convocatòria

Es convoquen eleccions a l’Assemblea de Representants, que tindran lloc els dies 29, 30 i 31 d’octubre de 2021, de manera ininterrompuda des de les 9:00 h del dia 29 i fins a les 20:00 h del dia 31 d’octubre.

Article 2

La Sindicatura Electoral

La Sindicatura Electoral està integrada per cinc membres titulars i dos suplents, escollits entre juristes o politòlegs experts en processos electorals i de participació ciutadana.

Els membres suplents exerceixen les seves funcions únicament en cas de vacant definitiva d’un membre titular. 

L’elecció dels membres titulars i suplents es va fer per majoria absoluta de l’Assemblea de Representants Fundacional del Consell per la República, essent aquestes les persones escollides:

Membres titulars

 • Jordi Domingo i Garcia-Milà
 • Olga Amargant i Cancio
 • Teresa Vallverdú i Baró
 • Josep Ramón Barberà i Gomis
 • Mònica Fernández i Pujagut

Membres suplents

 • Marta Martínez i Gellida
 • Antoni Fitó i Baucells

D’acord amb allò que preveu l’art. 6.3 del Reglament Electoral els membres de la Sindicatura van elegir en Jordi Domingo i Garcia-Milà com a president; i la Teresa Vallverdú i Baró com a secretari de la Sindicatura.

Article 3

Sessió constitutiva de l’Assemblea 

El dia 14 de novembre a les 11:00 h se celebrarà la primera Assemblea de Representants de la primera legislatura.

Annex:

1- Composició de l’Assemblea

L’Assemblea estarà composta per dos blocs i, per tant, la votació constarà de dues urnes.

La suma total dels dos blocs és de 121 representants.

Per a l’elecció dels representants del Bloc Territorial cada elector pot votar com a màxim tants candidats o candidates com llocs de representant corresponguin a la circumscripció a la qual pertany.

Per a l’elecció dels representants del Bloc de càrrecs electes cada elector pot votar com a màxim a 30 candidats dels que es presenten a la circumscripció única.

– Urna 1: Bloc territorial

El nombre total de representants del Bloc territorial és de 81.

Per a l’elecció dels representants del Bloc territorial, les circumscripcions electorals són les següents: 

a) Els districtes electorals de l’Alt Pirineu-Aran, Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès, corresponents als territoris de les vegueries del mateix nom d’acord amb la regulació feta per la Llei 30/2010, de 3 d’agost, i la Llei 2/2017, de 15 de febrer, excepte en el cas de l’Alt Pirineu-Aran. Aquest districte electoral correspon al territori de la vegueria de l’Alt Pirineu-Aran i el territori del Principat d’Andorra. 

b) Els districtes electorals del Maresme, Baix Llobregat i el Vallès Oriental, corresponents als territoris de les comarques del mateix nom d’acord amb la regulació feta pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 

c) El districte electoral del Vallès Occidental Oest que inclou els municipis de Terrassa, Viladecavalls, Rellinars, Matadepera, Ullastrell, Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Vacarisses.

 d) El districte electoral del Vallès Occidental Est que inclou els municipis de Sabadell, Sant Llorenç Savall, Gallifa, Castellar del Vallès, Sentmenat, Polinyà, Palau-Solità i Plegamans, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Badia del Vallès. 

e) El districte electoral del Barcelonès Nord que inclou els municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona. 

f) El districte electoral del municipi de L’Hospitalet de Llobregat.

g) Els districtes electorals de Ciutat Vella-Eixample, Nou Barris-Sant Andreu, Sants-Montjuïc-Les Corts, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Martí i Sarrià, corresponents al municipi de Barcelona. 

h) Els districtes electorals específics de la Unió Europea, Resta del Món, Catalunya del Nord, Illes Balears i País Valencià-Franja de Ponent.

Els representants es distribueixen per les circumscripcions electorals de la manera següent: 

Dos (2) Alt Pirineu-Aran i Andorra; sis (6) Catalunya Central; vuit (8) Girona; quatre (4) Lleida; quatre (4) Camp de Tarragona; dos (2) Terres de l’Ebre; quatre (4) Penedès; quatre (4) Maresme; sis (6) Baix Llobregat; quatre (4) Vallès Oriental; sis (6) Vallès Occidental Oest; quatre (4) Vallès Occidental Est; dos (2) Barcelonès Nord; dos (2) L’Hospitalet de Llobregat; quatre (4) Ciutat Vella-Eixample; dos (2) Nou Barris-Sant Andreu; dos (2) Sants Montjuïc – Les Corts; dos (2) Gràcia; dos (2) Horta-Guinardó; dos (2) Sant Martí; dos (2) Sarrià; dos (2) la Unió Europea; dos (2) la Resta del Món; un (1) la Catalunya del Nord; un (1) les Illes Balears i un (1) el País Valencià-Franja de Ponent.

– Urna 2: Bloc càrrecs electes

El Bloc de càrrecs electes té circumscripció electoral única en la qual s’han d’elegir 40 representants.

2- Calendari de les diverses fases del procediment electoral

 • 19 de setembre: el 19 de setembre s’inicia el procés amb la convocatòria electoral.
 • 4 d’octubre: a partir de la convocatòria electoral hi ha un termini de quinze (15) dies, fins a les 24:00 h del 4 d’octubre, per a presentar candidatures.
 • Del 7 al 15 d’octubre: hi ha un termini de set (7) dies per al·legacions i resolucions sobre les candidatures:

7 d’octubre: publicació de candidatures presentades, tres dies per verificar-les

11 d’octubre: proclamació de candidatures

13 d’octubre: dos (2) dies per presentar recursos

15 d’octubre: dos (2) dies per resoldre’ls

 • 16 d’octubre: proclamació definitiva de les candidatures.
 • Del 17 al 28 d’octubre: hi ha un període de dotze (12) dies de campanya, des de les 00:00 h del 17 d’octubre fins a les 24:00 h del 28 d’octubre.
 • 29, 30 i 31 d’octubre: s’inicia el període de votacions ininterrompudes, des de les 09:00 h del dia 29 d’octubre i fins a les 20:00 h del dia 31 d’octubre.
 • 1 de novembre: escrutini general i publicació de resultats provisionals.
 • 2 i 3 de novembre (fins a les 24:00 h): reclamacions dels candidats i candidates.
 • 4 i 5 de novembre: resolució de reclamacions per part de la Sindicatura Electoral.
 • 6 de novembre: proclamació de candidats i candidates electes.
 • 7 i 8 de novembre (fins a les 24:00 h): reclamacions dels candidats i candidates.
 • 9 i 10 de novembre: resolució de reclamacions per part de la Sindicatura Electoral.
 • 11 de novembre proclamació definitiva de candidats i candidates electes.
 • 12 i 13 de novembre acceptació de càrrec electes.
 • 14 de novembre ASSEMBLEA.

Totes les resolucions i tràmits seran publicades a la web i aquesta servirà com a mecanisme de notificacions.

3- Procediment

Les votacions es realitzaran electrònicament a través de l’app o de la web del Consell, des del perfil ciutadà de cada registrat i a l’espai habilitat per a aquestes eleccions.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Consell, és a dir, a les 00:00 h hores del 19 de setembre del 2021.